Informacje o wydaniu 0.20

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Release notes 0.20 and the translation is 100% complete.

FreeCAD 0.20 został wydany w 14 czerwca 2022, pobranie będzie możliwe ze strony Download. Ta strona jest podsumowaniem najciekawszych zmian i funkcji.

Starsze uwagi na temat wydania FreeCAD można znaleźć na stronie Lista funkcji.

Model silnika prądu stałego 775 autorstwa użytkownika "jimmihenry", zobacz Pokaz użytkowników.
Model został wykonany w całości z użyciem cotygodniowego wydania development snapshots programu FreeCAD 0.20. Obrazki do animowanej grafiki zostały wykonane za pomocą makrodefinicji FreeCAD Screen Wiki. Sam animowany GIF został wykonany za pomocą programu GIMP. Na potrzeby notatek o wydaniu został przycięty i zmieniono jego rozmiar za pomocą programu ezgif.

Informacje ogólne

freecad.org

Cieszymy się, że projekt KICAD, poprzez KICAD services corp., zasponsorował nam domenę freecad.org. Teraz wszystkie strony FreeCAD są dostępne pod adresami freecadweb.org i freecad.org.

Bug/Issue Tracker

Śledzenie błędów FreeCAD zostało przeniesione na GitHub: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/issues

Uwaga: Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia błędów z wcześniejszą dyskusją na forum. Zgłoszenia bez tego będą zamykane.

Nowy system pomocy

System pomocy został przerobiony i zaktualizowany, aby wyświetlać informacje bezpośrednio ze strony Wiki. System ten opiera się teraz nadodatku Pomocy. Gdy po raz pierwszy użyjesz narzędzia Pomoc lub Co to jest?, zostaniesz poproszony o jego zainstalowanie.

Interfejs użytkownika

Kostka nawigacyjna została przerobiona, aby umożliwić korzystanie z tych nowych funkcji:
 • Istnieją teraz krawędzie umożliwiające obracanie ujęcia widoku pod kątem 45°.
 • Nowa opcja Obróć do najbliższego Jeśli jest zaznaczona, po kliknięciu ściany sześcianu widok 3D jest obracany do najbliższej logicznie pozycji, na podstawie bieżącej orientacji sześcianu. W przeciwnym razie kliknięcie ściany zawsze spowoduje taki sam obrót. Aby przekonać się, na czym polega różnica, spróbuj wykonać taką samą sekwencję kliknięć jak w animacji bez opcji Obróć do najbliższego i bez niej.
 • Klikając nowy okrągły przycisk w prawym górnym rogu, można szybko przełączyć się na widok z tyłu.
 • Rozmiar sześcianu można dostosować za pomocą opcji Rozmiar kostki.

dyskusja na forum, pull request #4502 .

Tooltipy wyświetlają teraz nazwę polecenia w tytule, ułatwiając nowym użytkownikom szukanie pomocy. Na końcu podpowiedzi, pomiędzy nawiasami, użytkownik może również przeczytać (Std_WhatsThis), które dokładnie odpowiadają nazwie strony wiki. dyskusja na Forum, pull request #4502 .
Nowe polecenie Std UserEditMode pozwala użytkownikowi wybrać tryb edycji, który będzie używany, gdy obiekt zostanie dwukrotnie kliknięty w Widoku drzewa. Kliknij na obrazek po lewej stronie, aby zobaczyć animację wyboru. Jeśli wybrany tryb edycji nie ma zastosowania, zostanie użyty domyślny tryb edycji obiektu. Pull request #5110.
Dodano opcję Dodaj do zaznaczenia obiekty zależne do menu kontekstowego widoku drzewa.
dyskusja na forum, pull request #4133.

Na obrazku obiekt Hole001 został wybrany, a następnie
jego zależności zostały dodane do zaznaczenia poprzez użycie opcji menu kontekstowego.

Nowe narzędzie Przekrój częściowy umożliwia uzyskanie nieprzelotowych, a także ciągłych przekrojów części i złożeń.
dyskusja na forum, Pull request #4118.

Dalsze ulepszenia interfejsu użytkownika

System podstawowy i API

Rdzeń programu

Edycja → Kopiuj lub Edycja → Powiel zaznaczony obiekt dla obiektu z zależnościami, pojawia się nowy przycisk Użyj wyboru początkowego w oknie wyboru obiektu. Kliknięcie tego przycisku powoduje skopiowanie/duplikację tylko tych obiektów, które zostały wybrane przed otwarciem okna dialogowego, ignorując zależności i wszelkie działania, które mogły zostać podjęte w czasie, gdy okno było otwarte, takie jak zaznaczanie lub odznaczanie pól wyboru. Efekt jest taki sam, jak gdybyś usunął zaznaczenie wszystkich pól wyboru obok obiektów, których pierwotnie nie zaznaczyłeś i nacisnął przycisk OK. Uwaga: Należy zachować szczególną ostrożność podczas kopiowania/duplikowania Stron Rysunku Technicznego. Zaleca się również kopiowanie/duplikowanie wszystkich elementów podrzędnych strony (Szablony, Widoki, Wymiary, itp.). W przeciwnym razie zmiany na jednej ze stron będą miały również wpływ na drugą stronę, np. usunięcie jednego z widoków na jednej stronie spowoduje usunięcie go z drugiej strony. Usunięcie jednej ze stron spowoduje również usunięcie całej zawartości z drugiej strony.
Dodano nowy typ dodatku o nazwie Zestaw preferencji, Dodano nowy typ dodatku o nazwie Preference Pack, który umożliwia zapisanie zestawu preferencji użytkownika (user.cfg), rozpowszechnianie go i łatwe stosowanie przez innych użytkowników. Pakiety preferencji mogą być używane do dystrybucji "schematów", na przykład poprzez umożliwienie programiście dołączenia zarówno arkusza stylów Qt dla widżetów, jak i zestawu innych kolorów i stylów dla elementów interfejsu użytkownika, których nie można ustawić za pomocą arkusza stylów (np. kolory tekstu w edytorze Pythona lub widoku raportu itp.) Wszystko, co można skonfigurować za pomocą pliku user.cfg, można ustawić za pomocą pakietu preferencji. Dyskusja na forum
Panel preferencji "Środowiska pracy" został zmodyfikowany w celu wsparcia możliwości "wczytaj automatycznie" przy uruchamianiu programu FreeCAD.

W systemie Linux domyślna lokalizacja plików konfiguracji, danych i pamięci podręcznej programu FreeCAD została zmieniona tak, aby była zgodna z wytycznymi Specyfikacji katalogów podstawowych XDG. dyskusja na forum. Poniżej znajduje się porównanie starej i nowej lokalizacji:

Opis Stara lokalizacja Aktualna lokalizacja Domyślnie do
Pliki konfiguracyjne $HOME/.FreeCAD $XDG_CONFIG_HOME/FreeCAD $HOME/.config/FreeCAD
Pliki danych $HOME/.FreeCAD $XDG_DATA_HOME/FreeCAD $HOME/.local/share/FreeCAD
Pliki pamięci podręcznej /tmp $XDG_CACHE_HOME/FreeCAD $HOME/.cache/FreeCAD

Jeśli chcesz nadal używać starych lokalizacji, możesz uruchomić program FreeCAD z opcją --keep-deprecated-paths.

API

FreeCAD otrzymał wiele nowych funkcji API Python:

Nowe skrypty Python

 • ChFi2d_AnaFilletAlgoPy: Analityczny algorytm do obliczania zaokrągleń. commit f94ab3ec
 • ChFi2d_ChamferAPIPy: Algorytm tworzący fazkę między dwiema krawędziami liniowymi. commit 30f8015e7
 • Circle2dPy::getCircleCenter: Uzyskuje środek okręgu zdefiniowany przez trzy punkty. commit 3dc91fa2
 • ComplexGeoDataPy::applyRotation: Stosuje dodatkową rotację do umiejscowienia. commit 32592de8
 • ComplexGeoDataPy::applyTranslation: Stosuje dodatkowe przesunięcie do umiejscowienia.. commit 32592de8
 • ComplexGeoDataPy::countSubElements: Zwraca liczbę elementów danego typu. commit 32592de8
 • ComplexGeoDataPy::getElementTypes: Zwraca listę typów elementów. commit 32592de8
 • ComplexGeoDataPy::getFaces: Zwraca tuple punktów i trójkątów o zadanej dokładności. commit 32592de8
 • ComplexGeoDataPy::getLines: Zwraca tuple punktów i linii z podaną dokładnością. commit 32592de8
 • ComplexGeoDataPy::getLinesFromSubelement: Zwraca wierzchołki i linie elementu podrzędnego. commit 32592de8
 • ComplexGeoDataPy::getPoints: Zwraca tuple punktów i normalnych z zadaną dokładnością. commit 32592de8
 • ComplexGeoDataPy::transformGeometry: Stosuje transformację do geometrii bazowej. commit 32592de8
 • DocumentPy::clearDocument: Czyści cały dokument. commit 526dc1a0
 • DocumentPy::getFileName: Dla zwykłego dokumentu zwraca jego właściwość nazwy pliku. Dla dokumentu tymczasowego zwraca jego katalog przejściowy. commit 526dc1a0
 • DocumentPy::getProgramVersion: Uzyskuje wersję programu, z jaką został utworzony plik projektu. commit 526dc1a0
 • DocumentPy::isClosable: Sprawdza, czy dokument może zostać zamknięty... commit 526dc1a0
 • DocumentPy::isSaved: Sprawdza, czy dokument jest zapisany. commit 526dc1a0
 • DocumentPy::isTouched: Sprawdza, czy jakiś obiekt jest poddany edycji commit 526dc1a0
 • DocumentPy::mustExecute: Sprawdza, czy jakiś obiekt musi zostać ponownie obliczony. commit 526dc1a0
 • DocumentPy::purgeTouched: Czyści stan wykonanej edycji wszystkich obiektów. commit 526dc1a0
 • DocumentPy::setClosable: Ustawia flagę zezwalającą lub zabraniającą na zamknięcie dokumentu. commit 526dc1a0
 • DrawPagePy::requestPaint: Maluje stronę Rysunku Technicznego. commit 79f9fb68
 • HLRBRep_AlgoPy: Aby uzyskać dostęp do usuwania ukrytych linii (HLR) Części. commit 73a98671
 • HLRBRep_PolyAlgoPy: Aby uzyskać dostęp do funkcji usuwania ukrytych linii (HLR). commit ea85cf5e
 • HLRToShapePy: Aby uzyskać dostęp do usuwania ukrytych linii części (HLR). commit 73a98671
 • PolyHLRToShapePy: Aby uzyskać dostęp do usuwania poli-ukrytych linii części (HLR). commit ea85cf5e
 • PrecisionPy: Umożliwia dostęp do precyzji zdefiniowanej przez jądro OpenCascade. commit 20b86e55
 • PropertyContainerPy::setDocumentationOfProperty: Ustawia ciąg dokumentacji właściwości dynamicznej tej klasy. . commit 8cf3cf33
 • PropertyContainerPy::setGroupOfProperty: Ustaw nazwę grupy właściwości dynamicznej. commit 8cf3cf33
 • PythonWorkbenchPy::reloadActive: Przeładuj aktywne środowisko pracy po zmianie menu lub pasków narzędzi. commit 0bbc253d
 • RotationPy::fromEuler: Ustawia kąty Eulera rotacji lub pobiera kąty Eulera w podanej sekwencji dla rotacji. commit 951a0be9
 • RotationPy::toEulerAngles: Otrzymuje kąty Eulera w podanej sekwencji dla tego obrotu. commit c1454dfb
 • SpreadsheetViewPy: Aby uzyskać dostęp do arkuszy kalkulacyjnych. commit 6e713628
 • UnitsApi::sToNumber: Konwertuje liczbę lub zmiennoprzecinkową na ciąg znaków. commit befbd95d
 • View3DInventorPy::getCornerCrossSize: Zwraca bieżący rozmiar krzyża osi narożnika. commit 9d15df29
 • View3DInventorPy::setPopupMenuEnabled: Włącza menu podręczne. commit 9def811a
 • View3DInventorPy::isCornerCrossVisible: Zwraca bieżącą widoczność poprzeczną osi narożnika. commit 9d15df29
 • View3DInventorPy::isPopupMenuEnabled: Zwraca, czy menu podręczne jest włączone. commit 9def811a
 • View3DInventorPy::projectPointToLine: Rzutuje podany punkt 2D na linię. commit b6527a70
 • View3DInventorPy::setCornerCrossSize: Definiuje rozmiar krzyża osi narożnika.commit 9d15df29
 • View3DInventorPy::setCornerCrossVisible: Określa widoczność krzyża osi narożnika. commit 9d15df29

Zmienione API Phyton

 • MeshObject::trim(base, normal) zmieniono na MeshPy::trimByPlane(base, normal): Przycina siatkę za pomocą podanej płaszczyzny. commit 837de28e

Menadżer dodatków

Menedżer dodatków został zmodyfikowany w celu obsługi dystrybucji pakietów preferencji oraz wyświetlania informacji zawartych w metadanych dodatku (w przypadku środowisk pracy i pakietów preferencji jest to plik package.xml, a w przypadku makrodefinicji są to metadane zawarte w głównym pliku makra). Menedżer dodatków zawiera także ulepszoną obsługę dodatków, których kod źródłowy znajduje się w czterech bezpośrednio obsługiwanych lokalizacjach hostingowych: GitHub, Gitlab, Framagit i salsa.debian.org. Obsługa sieci została ulepszona, aby zapewnić lepszą obsługę połączeń SSL i wsparcie dla serwerów proxy wymagających uwierzytelniania. Dodano obsługę automatycznego dodawania przycisków makrodefinicji do paska narzędzi po instalacji, wyłączania dodatków bez ich usuwania oraz przełączania, która gałąź git danego dodatku jest sprawdzana. Na koniec zmodyfikowano interfejs użytkownika, aby poprawić wyszukiwanie i wyświetlanie różnych filtrów listy.

Środowisko pracy Architektura

środowisko SketchArch

dyskusja na forum

Nowe właściwości dla obiektów Konstrukcji architektury

BasePerpendicularToTool: kopiuje bazę (profil wytłaczania) na początek użycia narzędzia (ścieżki wytłaczania) i umieszcza ją prostopadle do pierwszej krawędzi narzędzia. Jest to to samo, co dołączanie bazy w trybie MapMode = Normalna do krawędzi, ale odbywa się automatycznie i pozwala na ponowne użycie tego samego obiektu bazy dla wielu konstrukcji. Gdy parametr BasePerpendicularToTool ma wartość Prawda, więcej właściwości kontroluje położenie podstawy względem osi narzędzia. Są one pokazane na załączonym obrazku.

ToolOffsetFirst i ToolOffsetLast: przedłużenie/obcięcie konstrukcji odpowiednio na początku i na końcu (rzeczywista długość konstrukcji jest dostępna we właściwości ComputedLength w trybie tylko do odczytu).

 • Obrót bazowy: obrót podstawy (obrót następuje wokół punktu "(0,0)" podstawy, który jest środkiem dla Profilów architektury, początkiem dla szkiców i zwykle pierwszym punktem dla polilinii środowiska Rysunek Roboczy).
 • Przesunięcie Bazowe X i Przesunięcie Bazowe Y: przesuń podstawę (profil wyciągnięcia).
 • Bazowe Odbicie lustrzane: lustrzane odbicie podstawy (profilu wyciągnięcia).

Dodano również nowe polecenie Utwórz wiele struktur łukowych. Używa ono pierwszego zaznaczonego obiektu jako Podstawy i tworzy obiekty Konstrukcji architektury dla każdej Krawędzi pozostałych zaznaczonych obiektów. Następnie można dostosować właściwości poszczególnych obiektów Konstrukcji w edytorze Właściwości. To polecenie zostało dodane dla przepływu pracy ze Szkicem wzorcowym (istnieje ryzyko wystąpienia problemu z nazewnictwem topologicznym, chyba że utworzysz nieparametryczną kopię Szkicu wzorcowego lub użyjesz wersji Realthundera).

Obsługa danych 2D takich jak linie, kreskowania, teksty i wymiary jest teraz dostępna w imporcie i eksporcie IFC, co przyczynia się do tego, że format IFC staje się coraz bardziej odpowiedni do tradycyjnej pracy w 2D CAD. Podobny wysiłek jest podejmowany w BlenderBIM. Więcej ulepszeń przepływu pracy 2D jest udokumentowanych w tym wątku na forum.

dyskusja na forum, Pull request #3229

Środowisko pracy Rysunek Roboczy

 • Do panelu zadań wielu poleceń kreślenia dodano pole wyboru Globalnie. Zaznaczenie go umożliwia wprowadzenie współrzędnych w globalnym układzie współrzędnych, nawet jeśli płaszczyzna robocza nie jest wyrównana do globalnej płaszczyzny XY.
 • Wprowadzono polecenie Kreskowanie. Tworzy ono kreskowanie na powierzchniach wybranego obiektu przy użyciu wzorców z plików typu PAT programu AutoCAD.
 • Zakończono prace nad poleceniem Ustaw styl, trwające jeszcze w wersji 0.19 programu FreeCAD.
 • Dodano opcję edycji podwójnym kliknięciem dla . Adnotacji wieloliniowej. Otwiera ona ten sam panel zadań edycji, który jest używany podczas tworzenia tekstu.

Dla calowych wymiarów architektonicznych arch została wprowadzona opcja WIDOKNadpisanie jednostki.

 • Obiekty Widok 2D kształtu mają teraz właściwość DANEAutomatyczna aktualizacja. Ustawienie jej na wartość Fałsz może być użyteczne, jeśli w dokumencie jest wiele obiektów Shape2DView lub jeśli są one złożone.

Kolejne ulepszenia dla środowiska Rysunek Roboczy

Środowisko pracy MES


Nowe ustawienia Z88 i ich wartości domyślne
The Z88 solver jest teraz w pełni użyteczny. Można teraz określić metodę solvera i zmienić ustawienia pamięci. Nowe wartości domyślne pozwalają także na bezpośrednie wykonywanie złożonych symulacji.

commit d035bbc1ca and following


Wynik analizy wyboczenia liniowego.
Kliknij na obrazek, aby zobaczyć animację.

Obecnie możliwe jest wykonywanie analiz wyboczenia przy użyciu solvera Calculix.. Pull request #4379

Efekt funkcji Rozmiar siatki na podstawie krzywizny, po lewej: ustawiona na 12, po prawej: wyłączona
Pojawiła się nowa właściwość generatora siatki Gmsh. Można określić liczbę elementów siatki na razy promień krzywizny. Domyślnie jest to 12 i aby uzyskać drobniejszą siatkę na małych rogach lub otworach, wartość ta może być zwiększona dla lepszych rezultatów. Ta funkcja wymaga wersji Gmsh 4.8 lub nowszej.

dyskusja na forum, pull request #4596


Efekt działania algorytmu rekombinacji; po lewej: przy użyciu Simple, po prawej: przy użyciu Simple full-quad.
FreeCAD pozwala teraz wybrać algorytm, jak również metodę rekombinacji siatki 3D dla generatora siatek Gmsh. Więcej szczegółów na temat rekombinacji elementów siatki można znaleźć na tej stronie Rekombinacja elementów.

Pull request #4706

Dalsze ulepszenia MES

 • Ważne: Począwszy od tego wydania, FreeCAD będzie używał jednostek SI (m, kg, s, K, A, mol, cd) do zapisu plików wyjściowych solvera Elmer (case.sif i mesh.nodes). Jest to niezależne od stosowanego w FreeCAD systemu jesnostek.
 • Ważne: Począwszy od tego wydania, skala result pipelines i ich filtry będą używać jednostek SI (m, kg, s, K, A, mol, cd). Zatem przemieszczenie jest podawane w metrach, a naprężenie w paskalach. Dotyczy to wszystkich opartych na układzie SI układów jednostek programu FreeCAD.
 • Rozwiązywanie za pomocą solvera Calculix wykorzystuje teraz wszystkie rdzenie procesora. Pull request #6374
 • Tworzenie siatki za pomocą Gmsh wykorzystuje teraz wszystkie rdzenie procesora. Pull request #6370
 • Kolejność elementów w siatkach Gmsh może być zmieniony poprzez okno dialogowe siatki. Pull request #4660
 • Filtr wynikowy Dane w punkcie przecięcia teraz rzeczywiście działa: Informacje z siatek wynikowych można uzyskać, klikając je lub podając współrzędną siatki.
 • Dodano nowe wiązanie: Model → Wiązania mechaniczne → Constraint Centrif. Pull request #4738.
 • Dodano nowy solver: Solve → . Solver Mystran. Wiele commitów.
 • Dodano nowe wiązanie: Model → Wiązania mechaniczne → Constraint Spring. PR #4982.
 • Możliwe jest teraz posiadanie wyników rurociągu z kilkoma filtrami, gdzie niektóre pobierają inne filtry jako dane wejściowe, a niektóre pobierają wyniki bezpośrednio z rurociągu. commit 708a300b.
 • Karty materiałowe mogą teraz zawierać wartości przewodności elektrycznej PR #4647.
 • Dodano karty materiałowe dla Azotu i Argonu PR #4649.
 • Dodano wsparcie dla Gmsh algorytmów siatkowych "HXT" (3D) i "Packing Parallelograms" (2D) PR #4654.
 • Umożliwia określenie algorytmu dla Gmsh właściwości Optymalizacja wysokiego poziomu określonego algorytmu PR #4705.
 • Nieliniowe materiały stałe z prostym utwardzaniem mogą mieć teraz dowolną liczbę granic plastyczności. PR #5024.
 • Zezwalaj na modalne dodawanie/usuwanie elementów geometrycznych do wiązań działających na granicach. Pull request #5117.
 • Większość okien dialogowych wiązań MES zachowuje się teraz jednolicie i zapewnia te same funkcje wyboru obiektów 3D. Pull request #5391

Eksport

Środowisko pracy Siatka

Ulepszona obsługa elementów NASTRAN GRID

Narzędzie do importu siatki obsługuje teraz element "GRID*" o wysokiej precyzji. Element "GRID" o standardowej precyzji został również ulepszony i obsługuje teraz zarówno dane numeryczne z ograniczeniem spacji, jak i dane o stałej szerokości pola, zgodnie z dokumentacją formatu NASTRAN95.

Planowane ulepszenia

Naprawiono fałszywe negatywy podczas testów autoprzecinania, gdy ściany są współpłaszczyznowe: pull request #5002.

Środowisko pracy OpenSCAD

Ulepszono współdziałanie z OpenSCAD, dodając obsługę kilku operacji, których brakowało we wcześniejszych wersjach (wyciągnięcia liniowe z obrotem, wyciągnięcia obrotowe). Kilka operacji zostało zmodyfikowanych, aby zapewnić ulepszone odpowiedniki obiektów FreeCAD, szczególnie w przypadku skręconych wyciągnięć. Zmodyfikowano generowanie powierzchni z danych dyskretnych, aby uzyskać wyniki bardziej podobne do OpenSCAD, niż powierzchnie wielowypustowe.

Dodano nowe opcje umożliwiające uruchamianie programu FreeCAD, OpenSCAD lub obu, w środowiskach piaskownicowych, takich jak AppImages i pakiety Snap: dane mogą być teraz przesyłane do i z OpenSCAD poprzez standardowy mechanizm katalogu tymczasowego, poprzez katalog tymczasowy określony przez użytkownika, do którego mają dostęp oba programy wykonawcze, lub, co jest nowością w OpenSCAD 2021.1, poprzez mechanizm "stdout pipe", całkowicie omijający pliki tymczasowe.

W panelu zadań dodano następujące opcje funkcjiDodaj element OpenSCAD:
Wczytaj - wczytaj plik w formacie scad
Zapisz - zapisz plik w formacie scad
Odśwież - aktualizacja widoku FreeCAD
Wyczyść - wyczyść tekst

Nowe pole tekstowe zawiera informacje o błędach środowiska OpenSCAD.

Środowisko pracy Część


Stożkowe wyciągniecie szkicu z wewnętrzną strukturą.
Stożkowe wyciągnięcie wewnętrznych struktur daje teraz użyteczne rezultaty. Poprzednio wewnętrzne struktury były wyciągane tak, jakby były samodzielne, a nie były częścią struktury.

Pull request #5367

Planowane ulepszenia środowiska Część

Środowisko pracy Projekt Części


Wyciągnięcie wzdłuż krawędzi modelu.
Kliknij na obrazek, aby wyświetlić animację.
Istnieje nowa opcja wyciągania wzdłuż kierunku krawędzi w modelu 3D.

pull request #4685

Jeśli w narzędziu Fazka określono odległość i kąt oraz wybrano powierzchnie, odległość zostanie zastosowana wzdłuż wybranych powierzchni. Analogicznie, jeśli podano dwie odległości, to wzdłuż wybranej powierzchni zostanie zastosowana wielkość 1.

Zachowanie to można zamienić na inną powierzchnię za pomocą przycisku Przerzuć kierunek. dyskusja na forum, pull request #5039


Wyciągnięcie przez profile z wieloma sekcjami, z których ostatnia jest wierzchołkiem.
Możliwe jest teraz tworzenie Wyciągnięcie przez profile, Subtraktywne wyciągnięcie przez profile, Wyciągnięcie po ścieżce lub Subtraktywne wyciągnięcie po ścieżce w kierunku lub z wierzchołka szkicu lub bryły. Pozwala to na przykład tworzyć piramidy.
Uwaga: Wierzchołki w szkicach są tworzone jako geometria konstrukcyjna. Aby użyć ich jako punktów końcowych wyciągnięcia, musisz najpierw zmienić je na normalną geometrię.

Wykonywanie kieszeni wzdłuż różnych kierunków.
Kliknij na obrazek, aby wyświetlić animację.
Teraz można określić kierunek wycięcia kieszeni.

Pull request #5164


Efekt działania nowej opcji Długość wzdłuż wektora normalnego szkicu.
Kliknij na obrazek, aby wyświetlić animację.
Pojawiła się nowa opcja dopasowywania określonej długości wzdłuż kierunku. Długość jest mierzona wzdłuż wektora normalnego szkicu lub wzdłuż kierunku niestandardowego.

dyskusja na forum, pull request #3893

* Okno dialogowe do edycji walca (addytywny i subtraktywny) pozwala teraz na określenie kąta względem wektora normalnego wybranej płaszczyzny mocowania. W ten sposób można tworzyć skośne walce.

pull request #4708

Funkcja Helisa posiada nowy tryb Wysokość - Obroty - Przyrost do tworzenia płaskich spiral.

dyskusja na forum Pull request #4590


Pojedyncze wyciągnięcie i pojedyncze wyciągnięcie przez obrót z zagnieżdżonymi profilami. Podstawowy blok jest tylko po to, aby zapewnić, że część jest pojedynczą bryłą.
Wszystkie właściwości środowiska Projekt Części, które umożliwiają wyciągnięcie szkiców, mogą teraz obsługiwać szkice z profilami zagnieżdżonymi, które tworzą wyspy. Na przykład możliwe jest wyciągnięcie obrotem szkicu składającego się z trzech zagnieżdżonych okręgów z tym samym punktem środkowym.


Uwaga: Wyciąganie zagnieżdżonych profili działa tylko wtedy, gdy wynik jest nadal pojedynczą bryłą. Pull request #6381


Efekt działania nowej opcji Długość wzdłuż normalnej szkicu.
Kliknij na obrazek, aby wyświetlić animację.

Mamy nową opcję, która pozwala nam ustawić określoną długość wzdłuż kierunku. Długość jest mierzona albo wzdłuż normalnej szkicu, albo wzdłuż niestandardowego kierunku.

dyskusja na forum, Pull request #3893

The Otwór Funkcja może teraz modelować prawdziwe gwinty.

dyskusja na forum Pull request #4274

Planowane ulepszenia środowiska Projekt Części

Środowisko pracy Path

Środowisko pracy Wykres

 • FreeCAD udostępnia teraz domyślnie środowisko pracy Wykres, więc dowolne inne środowiska pracy mogą tworzyć wykresy bez potrzeby korzystania z zewnętrznych narzędzi Pull request #4971.

Środowisko pracy Szkicownik

Nowa funkcja do rozdzielania istniejących linii lub łuków.

dyskusja na forum pull request #4420

Nowe narzędzie zaokrąglony prostopadłościan do tworzenia prostokątów z zaokrąglonymi rogami.

dyskusja na forum Main pull request #4835

Nowe narzędzie . Centered rectangle do definiowania prostokątów poprzez punkt środkowy.

Main commit

Nowa funkcja Radiam do automatycznego przypisywania wagi do bieguna B-splajnu, średnicy do pełnego okręgu lub promienia do łuku. Obsługa wielokrotnego wyboru jako narzędzia średnicy / promienia.

dyskusja na forum Main pull request #4855

Nowe narzędzie Usuń wyrównanie osi do usuwania wyrównania osi przy jednoczesnej próbie zachowania relacji wiązań zaznaczenia.

Main commit

Funkcja Utwórz wpust może być związana poziomo lub pionowo poprzez ręczne przytrzymanie go za pomocą klawisza Ctrl lub poprzez użycie opcji Wiązania automatyczne Szkicownika.

Pull request

New Wstaw węzeł narzędzie do wstawiania węzła do istniejącej krzywej złożonej.

Pull request #5311 oraz Pull request #6356

Planowane ulepszenia środowiska Szkicownik

Środowisko pracy Arkusz Kalkulacyjny

The workbench now has Ustawienia. Są one wykorzystywane przez polecenia Import oraz Eksport.

Pull request #5073.

Teraz możliwe jest zdefiniowanie tabeli konfiguracyjnej. W ten sposób można zdefiniować różne zestawy parametrów dla tej samej części.

Część Pull request #2862.

Komórki mogą być teraz powiązane z innymi komórkami tego samego lub innego arkusza kalkulacyjnego.

Część zgłoszenia Pull request #2862.

Planowane ulepszenia arkusza kalkulacyjnego

 • W menu podręcznym wiersza / kolumny można teraz określić pozycję podczas wstawiania wierszy / kolumn. Pull request #4704.
 • Import XLSX (używany przez Std Import): Dodano wsparcie dla funkcji floor i ceil. Pull request #5015.
 • Ulepszona nawigacja z użyciem klawiszy Tab i Enter.
 • Ulepszony interfejs do wycinania i wklejania bloków komórek.

Środowisko pracy Rysunek Techniczny

Ponad 30 nowych narzędzi, tak zwanych rozszerzeń, jest już dostępnych. Oferują one nowe, funkcje geometrii pomocniczych do ulepszania rysunków.

Kolejne ulepszenia dla środowiska Rysunek Techniczny

 • Jest teraz możliwe kopiowanie i przesuwanie widoków pomiędzy stronami.
 • Kiedy jest dostępnych kilka Stron i dodawany jest Widok, Grupa rzutowania itd, teraz dostępne jest okno dialogowe z pytaniem do jakiej strony powinien zostać dodany widok. Pull request #5309.
 • Dodano nowy specyfikator formatu %w, który wypisuje podaną liczbę cyfr po kropce i usuwa wszelkie końcowe zera. Pull request #5401.
 • Nowy specyfikator formatu %w jest teraz domyślny. Preferencje formatu zostały przeniesione z zakładki Zaawansowane na zakładkę Wymiar. Pull request #6504.
 • Dodano odwrócone kreskowanie ukośne dla narzędzia Kreskowanie geometryczne Pull request #6429.
 • Dodano nową opcję wyświetlania siatki na stronie. Wprowadzono kilka powiązanych preferencji. Pull request #6465.
 • Poprawiono wyświetlanie jednostek w wymiarach zgodnie z normami. Symbol stopnia jest zawsze obecny dla wartości wymiaru i tolerancji, inne jednostki są wyświetlane tylko wtedy, gdy ustawiono opcję Pokaż jednostki. Jednostka pojawia się bezpośrednio po wartości wymiaru, chyba że występuje tolerancja, wtedy pojawia się po tolerancji. Pull request #6581

Środowisko pracy Web

Qt WebEngine jest teraz traktowany jako opcja domyślna zamiast Qt WebKit.

Zewnętrzne środowiska pracy

Uwaga: Są to nowe stanowiska pracy utworzone w tym cyklu rozwojowym lub starsze stanowiska pracy, które otrzymały aktualizacje. Zobacz zewnętrzne stanowiska pracy, aby uzyskać pełną listę dodatkowych Środowisk pracy, które mogą być zainstalowane w programie FreeCAD. Jeśli chcesz aby Twoje Środowisko pracy zostało dodane, dołącz do forum i zaprezentuj swój kod.

Środowisko pracy A2plus

Dodano kilka funkcji umożliwiających przeglądanie, sprawdzanie i edycję istniejących wiązań. Można teraz np. wyróżnić więzy za pomocą etykiety, tymczasowo wyłączyć więzy lub uruchomić solver tylko dla danego wiązania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie opis obsługi wiązań.

Środowisko pracy Złożenie 3

Środowisko pracy Złożenie 3 jest dostępne (od marca 2022) poprzez Menadżer dodatków. Umożliwia on łatwą instalację i zarządzanie zewnętrznymi zależnościami programu.

Środowisko Złożenie 3 służy do tworzenia zespołów o różnych bryłach zawartych w jednym pliku lub w wielu dokumentach, wykorzystując pełną moc systemu Łączy FreeCAD. Dowiedz się więcej o Łączach w tej prezentacji wideo autorstwa użytkownika Realthunder.

Środowisko Złożenie 3 używa SolveSpace jako narzędzia do rozwiązywania.

Obszerną dokumentację można znaleźć na głównej stronie FreeCAD Złożenie 3 Wiki lub na repozytorium GitHub Realthunder-a Assembly3 Wiki

Main features:
 • Dynamiczny / interaktywny solver: przesuwaj części za pomocą myszy, podczas gdy solver wymusza ruch.
 • Łącza: wielokrotne użycie jednej części w zespole.
 • Łącza zewnętrzne: pozwala na użycie części z zewnętrznych dokumentów.
 • Hierarchiczne zespoły: pozwala na tworzenie zespołów podrzędnych.
 • Zamrożenie zespołu: zespoły, które nie muszą pozostać dynamiczne, mogą zostać wyłączone z obliczeń i są traktowane przez solver środowiska jako stała geometria.
 • I wiele więcej.

Środowisko pracy Złożenie 4


Różna długość belki jako wariant.
Nowa funkcja umożliwiająca dodawanie wariantów. Są to łącza do części o zmiennych parametrach, co oznacza, że można wstawić tę samą część kilka razy i dostosować parametry dla każdego wystąpienia. Więcej informacji można znaleźć na stronie forum.

Animowane złożenie.
Kliknij na obrazek, aby zobaczyć animację.
Animacje można eksportować do formatu MP4 i GIF.

FCGear

Środowisko pracy FCGear otrzymało kilka ulepszeń

 • Dla kół zębatych ewolwentowych, średnica zewnętrzna (aka wierzchołek) i średnica nasady są wyświetlane jako właściwości (szczegóły).
 • Obiekty kół zębatych maja teraz Edycję mocowania (szczegóły).
 • Obiekty kół zębatych mogą być teraz używane jako cechy addytywne w Zawartości środowiska Projekt Części (szczegóły).
 • Tworzenie obiektów przekładni pojawia się teraz w stosie cofania (szczegóły).

Wykres

 • Środowisko pracy Wykres zostało przesunięte bezpośrednio do programu FreeCAD i nie stanowi już odrębnego modułu.

Statek

środowisko pracy Statek powróciło do życia!

Kompilacja

Od tego wydania FreeCAD może być kompilowany tylko przy użyciu środowisk Qt 5 i Python 3.x. Najniższa obsługiwana wersja Pythona to 3.6.9 według tego wątku na forum.

Aby skompilować program FreeCAD, zapoznaj się z instrukcjami dla systemów: Linux, MacOS oraz Windows.

Obsługiwane systemy operacyjne:

 • Linux Ubuntu Bionic Beaver (18.04) i Focal Fossa (20.04),
 • MacOS: wersja minimalna 10.12 Sierra lub nowszy,
 • Windows 7, 8, 10 i 11

Znane ograniczenia

Windows 32bit

Już od wersji 0.19 FreeCAD oficjalnie nie obsługuje 32-bitowych systemów Windows. Może działać na nich, ale nie zapewniamy wsparcia dla tych systemów.

Pulpit zdalny w systemie Windows

W zależności od możliwości graficznych OpenGL komputera, może się zdarzyć, że podczas uruchamiania programu FreeCAD za pośrednictwem pulpitu zdalnego wystąpi awaria. Aby to naprawić, zaktualizuj sterownik OpenGL. Jeśli to nie pomoże:

 • Pobierz bibliotekę OpenGL dla 64-bitowego systemu Windows i rozpakuj ją.
 • Zmień nazwę pliku DLL na opengl32sw.dll i skopiuj go do podfolderu bin w folderze instalacyjnym FreeCADa (nadpisz tam istniejącą bibliotekę DLL).

MacOS: Środowisko pracy Start pokazuje pustą stronę

Jeśli środowisko pracy Start pokazuje tylko pustą stronę, musisz włączyć opcję Użyj programowego OpenGL w menu Edycja→ Preferencje ... → Wyświetlanie.