Część: Walec

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Part Cylinder and the translation is 100% complete.

  Part Cylinder.svg Część: Walec

  Lokalizacja w menu
  Część → Bryła pierwotna → Walec
  Środowisko pracy
  Część
  Domyślny skrót
  brak
  Wprowadzono w wersji
  -
  Zobacz także
  Utwórz geometrie pierwotne

  Opis

  Narzędzie Part Cylinder.svg Walec środowiska Część, tworzy parametryczną bryłę walca. Powstaje ona w wyniku wyciągnięcia łuku koła wzdłuż prostej ścieżki. W układzie współrzędnych zdefiniowanym przez właściwość DANEUmiejscowienie kolista ścieżka torusa leży na płaszczyźnie XY, a jej środek znajduje się w punkcie odniesienia położenia.

  Walec środowiska pracy Część można przekształcić w fragment walca, zmieniając jego właściwość DANEKąt.

  Part Cylinder Example.png

  Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
   • Naciśnij przycisk Part Cylinder.svg Part Cylinder.
   • Wybierz opcję z menu Część → Bryła pierwotna → Part Cylinder.svg Walec.
  2. Zostanie utworzony walec.
  3. Opcjonalnie zmień wymiary i DANEUmiejscowienie walca, wykonując jedną z poniższych czynności:
   • Kliknij dwukrotnie obiekt w oknie widoku drzewa:
    1. Otworzy się panel zadań Pierwotne bryły geometryczne.
    2. Zmień jedną lub więcej właściwości.
    3. Obiekt jest dynamicznie aktualizowany w oknie widoku 3D.
    4. Naciśnij przycisk OK.
   • Zmień właściwości w Edytorze właściwości.
   • Zmień DANEUmiejscowienie za pomocą Std TransformManip.svg Std: Przemieszczenie.

  Przykład

  Walec środowiska pracy Część na przykładzie skryptu

  Poniżej pokazano obiekt Walca utworzony za pomocą przykładowego skryptu.

  Uwagi

  • Walec środowiska pracy Część można również utworzyć za pomocą narzędzia Part Primitives.svg Utworz geometrie pierwotne. Za jego pomocą można określić wymiary i umiejscowienie w czasie tworzenia.

  Właściwości

  Zapoznaj się również z informacjami na stronie: Edytor właściwości.

  Obiekt Walec wywodzi się z obiektu Część: Cecha i dziedziczy wszystkie jego właściwości. Posiada on również następujące dodatkowe właściwości:

  Dane

  Dołączenie

  Obiekt ten ma takie same właściwości dołączania jak Part: Part2DObject.

  Walec

  • DANEPromień (długość): Promień łuku okręgu, który definiuje walec. Wartość domyślna to 2mm.
  • DANEWysokość (długość): Wysokość walca. Wartość domyślna to 10mm.
  • DANEKąt (kąt): Kąt łuku okręgu, który definiuje walec. Poprawny zakres: 0° < wartość <= 360°. Domyślnie jest to 360°. Jeśli jest ona mniejsza niż 360°, bryła wynikowa będzie wycinkiem walca.

  Graniastosłup

  • DANEKąt pierwszy (kąt): Kąt między kierunkiem wyciągania walca a jego dodatnią osią Z, mierzony wokół jego osi Y. Kąt jest dodatni w kierunku dodatniej osi X. Poprawny zakres: 0° <= wartość < 90°. Wartość domyślna to . introduced in version 0.20
  • DANEKąt drugi (kąt): Kąt między kierunkiem wyciągania walca a jego dodatnią osią Z, mierzony wokół jego osi X. Kąt jest dodatni w kierunku dodatniej osi Y. Poprawny zakres: 0° <= wartość < 90°. Wartość domyślna to . dostępne w wersji 0.20

  Tworzenie skryptów

  Zobacz również: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Skrypty w środowisku Część i Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD.

  Walec środowiska pracy Część jest tworzony za pomocą metody dokumentu addObject().

  cylinder = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Cylinder", "myCylinder")
  
  • Gdzie parametr "myCylinder" jest etykietą dla obiektu.
  • Funkcja zwraca nowo utworzony obiekt.

  Przykład:

  import FreeCAD as App
  
  doc = App.activeDocument()
  
  cylinder = doc.addObject("Part::Cylinder", "myCylinder")
  cylinder.Radius = 10
  cylinder.Height = 50
  cylinder.Placement = App.Placement(App.Vector(5, 10, 15), App.Rotation(75, 60, 30))
  
  doc.recompute()