Część: Walec

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Part Cylinder and the translation is 100% complete.

Part Cylinder.svg Część: Walec

Lokalizacja w menu
Część → Bryła pierwotna → Walec
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Bryły pierwotne

Opis

Narzędzie Part Cylinder.svg Walec środowiska Część, tworzy parametryczną bryłę walca. Powstaje ona w wyniku wyciągnięcia łuku koła wzdłuż prostej ścieżki. W układzie współrzędnych zdefiniowanym przez właściwość DANEUmiejscowienie kolista ścieżka torusa leży na płaszczyźnie XY, a jej środek znajduje się w punkcie odniesienia położenia.

Walec środowiska pracy Część można przekształcić w fragment walca, zmieniając jego właściwość DANEKąt.

Part Cylinder Example.png

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
  • Naciśnij przycisk Part Cylinder.svg Part Cylinder.
  • Wybierz opcję z menu Część → Bryła pierwotna → Part Cylinder.svg Walec.
 2. Zostanie utworzony walec.
 3. Opcjonalnie zmień wymiary i DANEUmiejscowienie walca, wykonując jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij dwukrotnie obiekt w oknie widoku drzewa:
   1. Otworzy się panel zadań Pierwotne bryły geometryczne.
   2. Zmień jedną lub więcej właściwości.
   3. Obiekt jest dynamicznie aktualizowany w oknie widoku 3D.
   4. Naciśnij przycisk OK.
  • Zmień właściwości w Edytorze właściwości.
  • Zmień DANEUmiejscowienie za pomocą Std TransformManip.svg Std: Przemieszczenie.

Przykład

Walec środowiska pracy Część na przykładzie skryptu

Poniżej pokazano obiekt Walca utworzony za pomocą przykładowego skryptu.

Uwagi

 • Walec środowiska pracy Część można również utworzyć za pomocą narzędzia Part Primitives.svg Geometrie pierwotne. Za jego pomocą można określić wymiary i umiejscowienie w czasie tworzenia.

Właściwości

Zobacz również: Edytor właściwości.

Obiekt Walec wywodzi się z obiektu Część: Cecha i dziedziczy wszystkie jego właściwości. Posiada on również następujące dodatkowe właściwości:

Dane

Dołączenie

Obiekt ten ma takie same właściwości dołączania jak Part: Part2DObject.

Walec

 • DANEPromień (długość): Promień łuku okręgu, który definiuje walec. Wartość domyślna to 2mm.
 • DANEWysokość (długość): Wysokość walca. Wartość domyślna to 10mm.
 • DANEKąt (kąt): Kąt łuku okręgu, który definiuje walec. Poprawny zakres: 0° < wartość <= 360°. Domyślnie jest to 360°. Jeśli jest ona mniejsza niż 360°, bryła wynikowa będzie wycinkiem walca.

Graniastosłup

 • DANEKąt pierwszy (kąt): Kąt między kierunkiem wyciągania walca a jego dodatnią osią Z, mierzony wokół jego osi Y. Kąt jest dodatni w kierunku dodatniej osi X. Poprawny zakres: 0° <= wartość < 90°. Wartość domyślna to . introduced in version 0.20
 • DANEKąt drugi (kąt): Kąt między kierunkiem wyciągania walca a jego dodatnią osią Z, mierzony wokół jego osi X. Kąt jest dodatni w kierunku dodatniej osi Y. Poprawny zakres: 0° <= wartość < 90°. Wartość domyślna to . dostępne w wersji 0.20

Tworzenie skryptów

Zobacz również: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Skrypty w środowisku Część i Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD.

Walec środowiska pracy Część jest tworzony za pomocą metody dokumentu addObject().

cylinder = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Cylinder", "myCylinder")
 • Gdzie parametr "myCylinder" jest etykietą dla obiektu.
 • Funkcja zwraca nowo utworzony obiekt.

Przykład:

import FreeCAD as App

doc = App.activeDocument()

cylinder = doc.addObject("Part::Cylinder", "myCylinder")
cylinder.Radius = 10
cylinder.Height = 50
cylinder.Placement = App.Placement(App.Vector(5, 10, 15), App.Rotation(75, 60, 30))

doc.recompute()