Projekt Części: Sfazowanie

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign Chamfer and the translation is 100% complete.

Projekt Części: Sfazowanie

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Zastosuj funkcję ulepszenia → Sfazowanie
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zaokrąglenie

Opis

Narzędzie Sfazowanie tworzy fazki na wybranych krawędziach obiektu. Dodaje ono obiekt Sfazowanie do dokumentu z odpowiadającą mu reprezentacją w oknie Widoku drzewa.

Użycie

Dodanie fazki

 1. Opcjonalnie zaznacz bryłę do fazowania.
 2. Istnieje kilka sposobów wyboru krawędzi do fazowania:
  • Wybierz jedną lub więcej krawędzi bryły indywidualnie.
  • Wybierz jedną lub więcej ścian bryły, aby wybrać wszystkie ich krawędzie.
  • Wybierz element (zwykle ostatni) bryły, aby wybrać wszystkie jej krawędzie. dostępne w wersji 0.20
 3. W przypadku łańcucha stycznie połączonych krawędzi należy wybrać tylko jedną krawędź, a fazowanie będzie propagowane wzdłuż łańcucha.
 4. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Sfazowanie.
  • Wybierz z menu opcję Projekt Części → Zastosuj funkcję ulepszenia → Sfazowanie.
 5. Jeśli nie ma aktywnej Zawartości, a w dokumencie znajdują się dwie lub więcej, otworzy się okno dialogowe Wymagana jest aktywna zawartość z monitem o aktywację jednej z nich. Jeśli w dokumencie znajduje się tylko jedna Zawartość, zostanie ona aktywowana automatycznie.
 6. Otworzy się Panel zadań Parametry sfazowania. Więcej informacji można znaleźć w akapicie Opcje.
 7. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Edycja sfazowania

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij dwukrotnie obiekt Sfazowania w oknie Widoku drzewa.
  • Kliknij obiekt Sfazowania prawym przyciskiem myszy w oknie Widok drzewa i wybierz Edycja funkcji sfazowania z menu kontekstowego.
 2. Otworzy się panel Panel zadań Parametry sfazowania. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Opcje.
 3. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Opcje

 • Aby dodać krawędzie, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Naciśnij przycisk Dodaj, aby rozpocząć zaznaczanie krawędzi i / lub ścian w oknie Widoku 3D.
  • Aby zaznaczyć wszystkie pozostałe krawędzie, wykonaj następujące czynności:
   1. W razie potrzeby naciśnij przycisk Dodaj.
   2. Użyj skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + A lub kliknij listę prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj wszystkie krawędzie z menu podręcznego. dostępne w wersji 0.20
 • Aby usunąć krawędzie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Naciśnij przycisk Usuń, aby rozpocząć odznaczanie krawędzi i / lub ścian w oknie Widoku 3D. Wybrane elementy są podświetlone na fioletowo.
  • Zaznacz jeden lub więcej elementów na liście i naciśnij klawisz Del lub kliknij listę prawym przyciskiem myszki i wybierz Usuń z menu podręcznego.
 • Określ Typ fazowania:
  • Wymiary równe: Jedna odległość jest używana do umieszczenia obu krawędzi fazowania.
  • Dwa wymiary: Do umieszczenia krawędzi fazowania używane są dwie odległości.
  • Wymiar i kąt: Do umieszczenia jednej krawędzi fazowania używana jest odległość, a umieszczenie drugiej krawędzi fazowania jest definiowane przez kąt sfazowania.
 • Naciśnij przycisk Odwróć kierunek, aby odwrócić kierunek fazowania (nieaktywne dla Wymiary równe).
 • Ustaw Rozmiar fazowania.
 • Ustaw Rozmiar 2 fazowania (dostępne tylko po wybraniu opcji Dwa wymiary).
 • Ustaw Kąt fazowania (dostępne tylko po wybraniu opcji Wymiar i kąt).
 • Wyznacz Promień zaokrąglenia.
 • Zaznacz pole wyboru Użyj wszystkich krawędzi, aby wybrać wszystkie krawędzie poprzedniego elementu. Spowoduje to dezaktywację listy wyboru i powiązanych przycisków. dostępne w wersji 0.20

Uwagi

 • Sfazowanie środowiska pracy Projekt Części nie należy mylić z Sfazowanie środowiska Część. Jeśli nie wiesz, co robisz Część: Sfazowanie nie powinno być używane na Zawartości środowiska Projekt Części. Zobacz stronę Część i Projekt Części.
 • Sfazowania nie mogą całkowicie wchłonąć sąsiednich ścian.

Właściwości

Zapoznaj się również z informacjami na stronie: Edytor właściwości.

Obiekt Sfazowanie środowiska Projekt Części wywodzi się z obiektu Część: Cecha i dziedziczy wszystkie jego właściwości. Posiada on również następujące dodatkowe właściwości:

Dane

Podstawowe

 • DANEBaza (LinkSub): Powiązanie z wybranymi krawędziami i ścianami elementu nadrzędnego. Może być linkiem tylko do elementu nadrzędnego, jeśli parametr DANEUżyj wszystkich krawędzi ma wartość PRAWDA.
 • DANEWsparcie przekształcenia (Bool): Jeśli wartość jest ustawiona na PRAWDA zostanie użyty sfazowany kształt addytywnego / subtraktywnego elementu nadrzędnego, gdy sfazowany obiekt zostanie włączony do szyku, w przeciwnym razie zostanie użyty tylko kształt samej fazy. Domyślną wartością jest FAŁSZ.
 • DANE (ukryty)Dodaj kształt podrzędny (PartShape).
 • DANE (ukryty)Cecha podstawowa (Link): Odnośnik do elementu nadrzędnego.
 • DANE (ukryty)_ Body (LinkHidden): Link do elementu nadrzędnego.

Sfazowanie

 • DANETyp sfazowania (Enumeration): Typ fazowania: Wymiary równe (domyślnie), Dwa wymiary lub Wymiar i kąt.
 • DANERozmiar (QuantityConstraint): Pierwsza odległość fazowania. Domyślnie 1 mm.
 • DANERozmiar2 (QuantityConstraint): Druga odległość fazowania. Używane tylko jeśli DANETyp sfazowania to Dwa wymiary. Wartość domyślna to 1 mm.
 • DANEKąt (Angle): Kąt fazowania. Używany tylko jeśli DANETyp sfazowania to Wymiar i kąt. Wartość domyślna to 45 °.
 • DANEOdwróć kierunek (Bool): Jeśli ustawiono wartość PRAWDA, kierunek fazowania zostanie odwrócony. Nie używane, jeśli DANETyp sfazowania to Wymiary równe. Domyślnia wartość to FAŁSZ.
 • DANEUżyj wszystkich krawędzi (Bool): Jeśli wartość to PRAWDA wszystkie krawędzie elementu są fazowane, a krawędzie określone przez DANEBazę są ignorowane. Domyślną wartością jest FAŁSZ.

Projekt Części

 • DANEUlepsz (Bool): Jeśli ma wartość PRAWDA, nadmiarowe krawędzie są usuwane z wyniku operacji. Wartość domyślna jest określona przez preferencję Automatycznie udoskonal model po wykonaniu operacji opartej na szkicu. Zobacz stronę Projekt Części: Ustawienia.

Znane problemy

Zobacz stronę Zaokrąglenie.