Część: Odsunięcie 2D

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Part Offset2D and the translation is 100% complete.

Część: Odsunięcie 2D

Lokalizacja w menu
Część → Odsunięcie 2D
Środowisko pracy
Część
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Odsunięcie 3D, Grubość, Odsunięcie

Opis

Narzędzie Offset 2D tworzy polilinię równoległą do oryginalnej polilinii w pewnej odległości od niej. Lub powiększa/zmniejsza płaską ścianę, w podobny sposób.

Polilinia / ściana musi być płaska. W jednym obiekcie może znajdować się wiele przewodów, niekoniecznie współpłaszczyznowych.

Użycie

 1. Wybierz obiekt do przesunięcia.
 2. Naciśnij przycisk Odsunięcie 2D.
 3. Ustaw przesunięcie w oknie Panelu zadań.
 4. Naciśnij OK.

Uwagi

Znane problemy

 • Większość trybów innych niż domyślne będzie działać tylko z OCC 7.0.0 lub nowszym.
 • Korzystanie z narzędzia może spowodować awarię FreeCAD (patrz następny punkt). W systemie Windows awarie te są konwertowane na wyjątki i generalnie nie powodują zamknięcia FreeCAD. W innych systemach operacyjnych tak nie jest, dlatego zaleca się zapisanie projektu przed próbą użycia narzędzia. Nie są również obsługiwane elipsy.
 • Powiększanie ścian z okrągłymi otworami o ilość wystarczającą do zamknięcia otworów powoduje awarię (OCC 7.0.0). Problem wydaje się być specyficzny dla okręgów; inne kształty wydają się zamykać prawidłowo.
 • Podczas kompensowania okręgów, które mają niezerowe Umiejscowienie, wynik jest umieszczany nieprawidłowo. (OCC 7.0.0)
 • Podczas przesuwania okręgów czasami są one przesuwane w nieoczekiwanym kierunku (np. do wewnątrz zamiast na zewnątrz). (OCC 7.0.0)
 • Wypełnienie - wartość Prawda nie działa podczas zbiorczego odsunięcia otwartych polilinii w trybie "Powłoka".
 • Tryb łączenia "styczny" nie działa (OCC 7.0.0).
 • Odsunięcie polilinii wykonanej z pojedynczego segmentu linii nie jest obsługiwane (ponieważ segment linii nie definiuje płaszczyzny). Pojedyncze segmenty linii również nie mogą uczestniczyć w przesunięciu zbiorowym.

Właściwości

 • DANEŹródło: Łącze do oryginalnego kształtu
 • DANEWartość: Odległość, o którą ma zostać powiększona polilinia / ściana. Jeśli wartość jest ujemna, przewód / powierzchnia zostanie zmniejszona.
 • DANETryb ("Rura" lub "Powłoka"): ustawia sposób przetwarzania niezamkniętych przewodów. Jeśli wybrano "Rura", to polilinia jest obrysowywana tak, jakby była bardzo cienkim zamkniętym konturem. Jeśli "Powłoka", tworzony jest rozwarta linia.
 • DANEPołącz ("Łuk", "Stycznie", "Przecięcie"): ustawia zachowanie wokół załamań. Jeśli wybrano "Łuk", przesunięte segmenty są połączone łukiem okręgu, wyśrodkowanym w wierzchołku. "Stycznie" nie jest obsługiwane w OCC7.0.0. "Przecięcie": przesunięte segmenty są przedłużane do momentu ich przecięcia.
 • DANEPrzecięcie przyjmuje wartości (Fałsz i Prawda): ustawia, czy wiele linii ma być traktowanych łącznie, czy niezależnie. Jeśli wybrano Fałsz, przewody są przesunięte niezależnie, przecięcia między wynikowymi liniami są ignorowane. Jeśli Prawda, linie są przesunięte grupowo.

Tylko linie wewnątrz struktury złożonej są połączone. Na przykład, jeśli struktura jest typu compound(wire1, wire2, compound(wire3, wire4)), linie wire1 i wire2 będą traktowane zbiorczo, ale niezależnie od linii wire3 i wire4. Podobnie, wire3 i wire4 są traktowane zbiorczo, ale niezależnie od wire1 + wire2.

Również w trybie zbiorczym kierunki linii są ważne i wpływają na kierunek przesunięcia. Jest to ściśle związane z tym, jak traktowane są otwory w ścianach.

Przewody traktowane zbiorczo muszą być współpłaszczyznowe. Przewody traktowane niezależnie nie muszą być współpłaszczyznowe.

 • DANEWypełnienie przyjmuje wartości (Fałsz, Prawda): jeśli wybrano Prawda, przestrzeń między oryginalną linią/ścianą a przesunięciem jest wypełniana ścianą.

Tworzenie skryptów

Narzędzie Odsunięcie 2D może być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python za pomocą następującej funkcji:

f = App.ActiveDocument.addObject("Part::Offset2D", "Offset2D")
f.Source = #some object
f.Value = 10.0

Odsunięcie 2D jest również dostępne jako metoda Part.Shape. Przykład:

import Part
circle = Part.Circle().toShape()
enlarged_circle = circle.makeOffset2D(10.0)
Part.show(circle)
Part.show(enlarged_circle)
# makeOffset2D(offset, join = 0, fill = False, openResult = false, intersection = false)
# 
# * offset: distance to expand the shape by. 
# 
# * join: method of offsetting non-tangent joints. 0 = arcs, 1 = tangent, 2 =
# intersection
# 
# * fill: if true, the output is a face filling the space covered by offset. If
# false, the output is a wire/face.
# 
# * openResult: True for "Skin" mode; False for Pipe mode. 
# 
# * intersection: collective offset
# 
# Returns: result of offsetting (wire or face or compound of those). Compounding
# structure follows that of source shape.