Część: Wyciągnięcie po ścieżce

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Part Sweep and the translation is 100% complete.

  Part Sweep.svg Część: Wyciągnięcie po ścieżce

  Lokalizacja w menu
  Część → Wyciągnięcie po ścieżce
  Środowisko pracy
  Część
  Domyślny skrót
  brak
  Wprowadzono w wersji
  -
  Zobacz także
  Wyciągnięcie przez profile

  Opis

  Narzędzie Part Sweep.svg Wyciągnięcie po ścieżce jest używane do tworzenia powierzchni, powłoki lub bryły z jednego lub więcej profili (przekrojów) rzutowanych wzdłuż ścieżki.

  Narzędzie Wyciągnięcie po ścieżce środowiska pracy Część jest podobne do narzędzia Part Loft.svg Wyciągnięcie przez profile z dodatkiem ścieżki do definiowania rzutu pomiędzy profilami.

  Part Sweep simple.png

  Bryła wykonana metodą przeciągnięcia wygenerowana z pojedynczego profilu (A) rzutowanego wzdłuż ścieżki (B).

  Użycie

  1. Naciśnij przycisk Part Sweep.svg. Narzędzie do wyciągnięcia po ścieżce. Otworzy się okno parametrów Parametry wyciągnięcia w panelu zadań.
  2. W lewej kolumnie Dostępne profile (poprzednio w wersji 0.16 wierzchołek / Krawędź / Kontur / Ściana) kliknij w element, który ma być użyty jako profil do przeciągania, a następnie kliknij strzałkę w prawo, aby umieścić go w prawej kolumnie Wybrane profile (poprzednio w wersji 0.16 Przemiatanie). Powtarzaj czynność, jeśli potrzebujesz więcej niż jednego profilu. Użyj strzałek w górę i w dół, aby zmienić kolejność na liście wybranych profili.
  3. Kliknij na przycisk Ścieżka wyciągnięcia, następnie wybierz jeden z trybów selekcji:
   • Wybór pojedynczego segmentu: zaznacz jedną lub więcej sąsiadujących krawędzi w oknie widoku 3D (naciśnij CTRL dla wielokrotnego wyboru) i kliknij przycisk Zakończ. Przeciągnięcie zostanie wygenerowane tylko wzdłuż wybranych krawędzi.
   • Pełny wybór ścieżki: przełącz się na zakładkę Model, w drzewie wybierz obiekt 2D, który ma być użyty jako ścieżka, przełącz się z powrotem na Panel zadań i kliknij przycisk Zakończ. Ścieżka zostanie wygenerowana wzdłuż wszystkich sąsiadujących krawędzi obiektu 2D.
  4. Zdefiniuj opcje Utwórz bryłę i Wektor_Freneta.
  5. Kliknij w przycisk OK

  Akceptowana geometria

  • Profile: mogą być punktem (wierzchołkiem), linią (krawędzią), konturem lub ścianą. Krawędzie i kontury mogą być otwarte lub zamknięte. Istnieją różne profile ograniczenia i komplikacje, zobacz poniżej, jednakże profile mogą pochodzić z elementów pierwotnych środowiska pracy Część, elementów środowiska pracy Rysunek Roboczy i Szkiców.
  • Ścieżka: może być linią (krawędzią) lub serią linii połączonych, linią złożoną lub różnymi elementami pierwotnymi środowiska Część, elementami środowiska Rysunek Roboczy, lub szkicem. Ścieżka jest często wybierana bezpośrednio z głównego okna modelu, jednak może być również wybrana z panela Widok drzewa (zakładka Model w oknie widoku połączonego). Ścieżka może być albo całym odpowiednim kształtem, albo odpowiednim elementem bardziej zaawansowanego kształtu (na przykład, krawędź Part Box.svg sześcianu może być wybrana jako ścieżka).
   Ścieżka może być otwarta lub zamknięta, a zatem będzie tworzyła albo otwarte albo zamknięte Przeciągnięcie. Zamknięta ścieżka, taka jak Okrąg środowiska Część, spowoduje zamknięcie Przeciągnięcia. Na przykład pociągnięcie mniejszego okręgu wokół ścieżki z większego okręgu utworzy torus.
  • Obiekty typuodnośnik powiązane z odpowiednimi typami obiektów oraz kontenery typu część z odpowiednimi widocznymi obiektami wewnątrz mogą być również używane jako profile i ścieżki. dostępne w wersji 0.20

  Właściwości

  Bryła

  Jeśli opcja Utwórz bryłę jest (wybrana) ustawiona na wartość true, FreeCAD tworzy bryłę, pod warunkiem, że profile mają geometrię zamkniętą. Jeśli opcja jest ustawiona na wartość Fałsz, program FreeCAD tworzy powierzchnię lub (jeśli jest więcej niż jedna powierzchnia) powłokę dla profili otwartych lub zamkniętych.

  Wektor Freneta

  Sweep-frenet-comp.png
  Sweep-frenet-comp.png

  Opcja Wektor Freneta kontroluje, w jaki sposób orientacja profilu zmienia się podczas podążania wzdłuż ścieżki przeciągania. Jeśli opcja ta ma wartość Fałsz (nie została wybrana), orientacja profilu jest utrzymywana na stałym poziomie od punktu do punktu. Wynikowy kształt ma minimalne możliwe skręcenie. Nieintuicyjnie, gdy profil jest przemieszczany wzdłuż spirali, powoduje to powolne pełzanie (obracanie) orientacji profilu podczas przemieszczania się wzdłuż spirali. Ustawienie opcji Wektor Freneta na wartość Prawda zapobiega takiemu pełzaniu.

  Jeśli opcja Wektor Freneta ma wartość true, orientacja profilu jest obliczana na podstawie wektorów lokalnej krzywizny i styczności ścieżki. Utrzymuje to orientację profilu spójną podczas przeciągania wzdłuż spirali (ponieważ wektor krzywizny prostej spirali jest zawsze skierowany do jej osi). Jednakże, gdy ścieżka nie jest spiralą, wynikowy kształt może czasami mieć dziwnie wyglądające skręcenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Formuły Freneta Serreta.

  Przejście

  Opcja Przejście ustawia styl przejścia Przeciągania w miejscu połączenia na ścieżce, jeśli ścieżka nie definiuje przejścia w narożniku (na przykład gdy ścieżka jest polilinią). Właściwość ta nie jest widoczna w oknie Panelu zadań i można ją znaleźć we właściwościach po utworzeniu przeciągnięcia.

  Ograniczenia i komplikacje profilu

  • Wierzchołek lub punkt
   • Wierzchołek lub punkt może być użyty tylko jako pierwszy i / lub ostatni profil na liście profili.
    • Na przykład.
     • Nie można przeciągnąć punktu z okręgu do elipsy.
     • Można jednak przeciągnąć punkt do okręgu, elipsy do innego punktu.
  • Otwarte i zamknięte profile geometrii nie mogą być mieszane w jednym przeciągnięciu.
   • W jednym przejściu wszystkie profile (linie, kontury itp.) muszą być albo otwarte, albo zamknięte.
    • Na przykład
     • FreeCAD nie może przeciągać pomiędzy jednym okręgiem środowiska Część i jedną domyślną linią środowiska Część.
  • Funkcje środowiska Rysunek Roboczy.
   • Cechy środowiska Rysunek Roboczy mogą być bezpośrednio użyte jako profil w FreeCAD 0.14 lub nowszym.
    • Na przykład następujące elementy środowiska Rysunek Roboczy mogą być użyte jako profile w funkcji Przeciągnięcia środowiska Część.
     • wielokąt.
     • punkt, linia, kontur,
     • krzywa złożona, krzywa Beziera,
     • okrąg, elipsa, prostokąt.
  • Szkice środowiska Projekt Części.
   • Profil może zostać utworzony za pomocą szkicu. Jednak tylko prawidłowy szkic zostanie wyświetlony na liście i będzie dostępny do wyboru.
   • Szkic musi zawierać tylko jedną otwartą lub zamkniętą linię lub polilinię (może być wiele linii, jeśli wszystkie te linie są połączone tak jak są, wtedy jest to pojedyncza polilinia).
  • Środowisko pracy Część.
   • profil może być prawidłowym elementem geometrycznym środowiska Część, który można utworzyć za pomocą narzędzia Bryły pierwotne środowiska Część.
    • Na przykład następujące geometryczne elementy pierwotne środowiska Część mogą być prawidłowym profilem
     • punkt (Wierzchołek), linia (Krawędź),
     • helisa, spirala,
     • okrąg, elipsa,
     • wielokąt foremny,
     • płaszczyzna (ściana).

  Odnośniki internetowe