Szkicownik: Wiązanie styczności

From FreeCAD Documentation
Revision as of 05:01, 16 June 2024 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Szkicownik: Wiązanie styczności

Lokalizacja w menu
Sketch → Wiązania szkicownika → Wiązanie styczności
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
T
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Wiązanie styczności umożliwia ustawienie dwóch krawędzi lub osi jako stycznych. Linie są traktowane jako nieskończone, a otwarte krzywe są również praktycznie rozszerzone. Wiązanie może również łączyć dwie krawędzie, wymuszając ich styczność w miejscu połączenia. Jeśli wybrane zostaną dwie linie lub linia i punkt końcowy innej linii, linie te staną się współliniowe.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie Pomoce kreślarskie.

Tryb kontynuacji

 1. Upewnij się, że nie ma zaznaczenia.
 2. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Wiązanie styczności lub współliniowe.
  • Wybierz z menu Szkic → Wiązania szkicownika → Wiązanie styczności lub współliniowe.
  • introduced in version 1.0: Kliknij prawym przyciskiem myszy w widoku 3D i wybierz Wiązanie → Wiązanie styczności lub współliniowe z menu podręcznego.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: T.
 3. Kursor zmieni się w krzyżyk z ikoną narzędzia.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz dwie krawędzie. Krawędzie mogą być dowolne z wyjątkiem krawędzi krzywej złożonej.
  • Wybierz punkt i dwie krawędzie (w tej kolejności).
  • Wybierz krawędź, punkt i inną krawędź (w tej samej kolejności).
 5. Dodawane jest wiązanie styczne. Jeśli wybrano punkt i dwie krawędzie, można również dodać maksymalnie dwa wiązania punkt na obiekcie. Zobacz akapit z przykładem.
 6. Opcjonalnie kontynuuj tworzenie wiązań.
 7. Aby zakończyć, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Esc, lub uruchom inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Tryb jednorazowy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz dwie krawędzie (patrz wyżej).
  • Wybierz dwa punkty końcowe należące do różnych krawędzi.
  • Wybierz krawędź i punkt końcowy innej krawędzi (w dowolnej kolejności).
  • Wybierz punkt i dwie krawędzie (analogicznie).
 2. Wywołaj narzędzie jak wyjaśniono powyżej lub z następującą dodatkową opcją:
 3. Zostanie dodane wiązanie styczności. Jeśli wybrano punkt i dwie krawędzie, można również dodać maksymalnie dwa wiązania punkt na obiekcie. Zobacz akapit z przykładem.

Przykłady

Między dwiema krawędziami

Dwie krawędzie stają się styczne. Jeśli jedna z krawędzi jest stożkiem, dodawany jest obiekt punktu, który ma wiązanie punk na obiekcie z obiema (przedłużonymi) krawędziami.

Nie zaleca się rekonstrukcji punktu styczności poprzez ręczne utworzenie punktu i związanie go tak, aby leżał na obu krzywych. Będzie to działać, ale zbieżność będzie znacznie wolniejsza, bardziej skokowa i będzie wymagać około dwa razy więcej iteracji niż normalnie. Jeśli potrzebny jest punkt styczny, wybierz dwie krawędzie i istniejący punkt.

Między dwoma punktami końca

Punkty końcowe są zbieżne, a kąt między krawędziami w tym punkcie jest ustawiony na 180° (gładkie połączenie) lub 0° (ostre połączenie), w zależności od położenia krawędzi przed zastosowaniem wiązania.

Między krawędzią a punktem końcowym

Punkt końcowy jednej krawędzi jest związany tak, aby leżał na drugiej krawędzi, a krawędzie są styczne w tym punkcie.

Między dwiema krawędziami w punkcie

Dwie krawędzie są styczne w danym punkcie. Punktem może być dowolny punkt, np. środek okręgu, punkt końcowy krawędzi lub początek, może on należeć do jednej z krawędzi, a także może być obiektem punktu. W razie potrzeby dodawane są wiązania punkt na obiekcie, aby zapewnić, że punkt leży na obu (przedłużonych) krawędziach. Te dodatkowe wiązania nazywane są wiązaniami pomocniczymi.

W porównaniu z bezpośrednią stycznością, to wiązanie jest wolniejsze, ponieważ wiąże się z nim więcej stopni swobody, ale jeśli punkt styczności jest potrzebny, jest to zalecane, ponieważ zapewnia lepszą zbieżność.

Pomiędzy dwiema liniami

Obie linie są współliniowe.

Tworzenie skryptów

Wiązanie styczności może być utworzone przez makropolecenie i z konsoli Python za pomocą następującej funkcji:

# direct tangency
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',icurve1,icurve2))

# point-to-point tangency
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',icurve1,pointpos1,icurve2,pointpos2))

# point-to-curve tangency
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('Tangent',icurve1,pointpos1,icurve2))

# tangent-via-point (plain constraint, helpers are not added automatically)
Sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint('TangentViaPoint',icurve1,icurve2,geoidpoint,pointpos))

gdzie:

 • Sketch jest obiektem typu szkic
 • icurve1, icurve2 są dwiema liczbami całkowitymi określającymi krzywe, które mają być styczne. Liczby całkowite to wskaźniki w szkicu (wartość zwracana przezSketch.addGeometry).
 • pointpos1, pointpos2 powinny wynosić 1 dla punktu początkowego i 2 dla punktu końcowego.
 • geoidpoint oraz pointpos w TangentViaPoint są wskaźnikami określającymi punkt styczności.

Strona Skrypty szkicownika wyjaśnia wartości, które mogą być używane dla incurve1, incurve2, pointpos1, pointpos2, geoidpoint i pointpos, a także zawiera kolejne przykłady tworzenia wiązań za pomocą skryptów języka Python.