Std: Zapisz

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std Save and the translation is 100% complete.

Std Save.svg Std: Zapisz

Lokalizacja w menu
Plik → Zapisz
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Ctrl + S
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zapisz jako ..., Zapisz jako kopię..., Zapisz wszystkie

Opis

Polecenie Zapisz powoduje zapisanie aktywnego dokumentu.

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
  • Naciśnij przycisk Std Save.svg Zapisz.
  • Wybierz z menu opcję Plik → Std Save.svg Zapisz ... opcję z menu.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: Ctrl + S.
 2. W przypadku nowych dokumentów: wprowadź nazwę pliku w oknie dialogowym i naciśnij przycisk Zapisz.

Opcje

 • W przypadku zapisywania nowego dokumentu: naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Uwagi

 • Tego polecenia można również użyć do zapisania grafów zależności. Zobacz informacje na stronie Graf zależności.

Ustawienia

 • Przechowywana jest ostatnio używana lokalizacja pliku: Przybory → Edycja parametrów ... → BaseApp → Preferences → General → FileOpenSavePath.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby zapisać dokument, należy użyć metody save obiektu document. Nowy dokument musi być najpierw zapisany za pomocą metody saveAs obiektu document. Przykład skryptu można znaleźć na stronie opisującej opcję Nowy.