Std: Otwórz

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std Open and the translation is 100% complete.

Std Open.svg Std: Otwórz

Lokalizacja w menu
Plik → Otwórz ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Ctrl+O
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Importuj, Nowy

Opis

Polecenie Std: Otwórz otwiera plik. Jeśli plik nie jest natywnym plikiem FreeCAD (*.FCStd), jego geometria zostanie zaimportowana do nowego dokumentu. Zobacz stronę Std: Importuj, aby uzyskać więcej informacji.

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
  • Naciśnij przycisk Std Open.svg Otwórz.
  • Wybierz z menu opcję Plik → Std Open.svg Otwórz ... opcję z menu.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: Ctrl + O.
 2. Opcjonalnie wybierz odpowiedni format pliku w oknie dialogowym.
 3. Wybierz plik.
 4. Naciśnij przycisk Otwórz.

Opcje

 • Naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Ustawienia

 • Przechowywana jest ostatnio używana lokalizacja pliku: Przybory → Edycja parametrów ... → BaseApp → Preferences → General → FileOpenSavePath.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby otworzyć dokument, należy użyć metody open(filepath) lub metody openDocument(filepath, [hidden=False]) aplikacji FreeCAD.

Wymienione metody tworzą i zwracają dokument oraz wczytują do niego plik projektu. Argument filepath musi być łańcuchem wskazującym na istniejący plik. Jeśli plik nie istnieje lub nie można go wczytać, zostanie wywołany wyjątek wejścia / wyjścia. W takim przypadku utworzony dokument zostanie zachowany, ale będzie pusty. Jeśli zostanie użyta opcja hidden=True, dokument nie będzie wyświetlany w GUI i nie pojawi się dla niego żadna zakładka. Umożliwia to wykonywanie automatycznych operacji na dokumencie i zamykanie go bez zakłócania pracy interfejsu użytkownika.

Przykład skryptu można znaleźć na stronie opisującej opcję Nowy.