Std: Utwórz łącze względne

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std LinkMakeRelative and the translation is 100% complete.

Std LinkMakeRelative.svg Std: Utwórz łącze względne

Lokalizacja w menu
brak
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Część, Grupa, Utwórz łącze

Opis

Narzędzie Std LinkMakeRelative.svg Utwórz łącze względne tworzy App Łącze (klasa App::Link), podobnie jak narzędzie Std LinkMake.svg Utwórz łącze, ale najpierw działa na wybranych elementach podrzędnych i ustawia parametr DANEPrzekształć łącze na wartość PRAWDA.

Użycie

Przy użyciu zaznaczenia:

  1. Wybierz element podrzędny w oknie widoku 3D, oznacza to wierzchołek, krawędź lub ścianę, lub dowolną ich kombinację. Te elementy podrzędne muszą należeć do jednego obiektu.
  2. Naciśnij przycisk Std LinkMakeRelative.svg Utwórz łącze względne. Utworzony obiekt ma taką samą ikonę jak oryginalny obiekt, ale posiada dwie strzałki wskazujące, że jest to link względny.

Bez zaznaczenia:

  • Jeśli żaden obiekt nie jest zaznaczony, to polecenie nic nie robi.
  • Jeśli obiekt jest zaznaczony tylko w oknie Widoku drzewa, ale żaden element podrzędny nie jest zaznaczony w oknie Widoku 3D, to polecenie również nic nie robi.

Std Link tree sublink example.png Std Link sublink example.png

Oryginalna Zawartość i trzy linki utworzone z jej elementów podrzędnych, w tym krawędzi i ścian.

Właściwości

Polecenie to tworzy nowy obiekt App: Łącze. Jego właściwości opisane są na stronie Std LinkMake.svg Utwórz łącze.

W szczególności właściwość DANEPrzekształć łącze jest ustawione na wartość PRAWDA, więc właściwość DANEUmiejscowienie staje się ukryte, a zamiast tego DANEUmiejscowienie łącza kontroluje pozycję linku w odniesieniu do pozycji DANEObiekt połączony.

Tworzenie skryptów

Informacje ogólne znajdują się na stronie Utwórz łącze.

Obiekt App Łącze jest tworzony za pomocą metody addObject() dokumentu. Aby zdefiniować łącze względne, jego metoda setLink jest używana do wybrania obiektu źródłowego i jednego lub więcej jego elementów podrzędnych. Następnie atrybut LinkTransform jest ustawiany na wartość Prawda.

import FreeCAD as App

doc = App.newDocument()
body = App.ActiveDocument.addObject("Part::Box", "Box")

obj = App.ActiveDocument.addObject("App::Link", "Link")
obj.setLink(body, '', ['Edge1', 'Edge6', 'Edge7', 'Edge10', 'Face2', 'Face3'])
obj.LinkTransform = True
obj.LinkPlacement.Base = App.Vector(20, 20, 0)
App.ActiveDocument.recompute()