Std: Grupa

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Std Group and the translation is 100% complete.

Std: Grupa

Lokalizacja w menu
Widok drzewa → Kliknij prawym przyciskiem myszki nazwę dokumentu → Utwórz grupę ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Część, Wybierz grupę, Dodaj do grupy

Opis

Obiekt Std: Grupa (wewnętrznie nazywany App DocumentObjectGroup) jest kontenerem ogólnego przeznaczenia, który pozwala na grupowanie różnych typów obiektów w oknie Widoku drzewa, niezależnie od ich typu danych. Jest on używany jako prosty folder do kategoryzowania i organizowania obiektów w modelu w celu zachowania logicznej struktury. Obiekty Std: Grupa mogą być zagnieżdżone wewnątrz innych obiektów Std: Grupa.

Narzędzie Std: Grupa nie jest zdefiniowane przez konkretne środowisko pracy, lecz przez system bazowy, a więc znajduje się na pasku narzędzi konstrukcji, który jest dostępny we wszystkich środowiskach pracy.

Aby zgrupować obiekty 3D jako pojedynczą jednostkę, z zamiarem tworzenia złożeń, należy użyć obiektu Std: Część.

Różne elementy wewnątrz obiektu Std: Grupa w widoku drzewa.

Użycie

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę dokumentu w Widoku Drzewa i w menu kontekstowym wybierz pozycje Utwórz grupę ....
  • Naciśnij przycisk Utwórz grupę.
 2. Utworzona zostanie pusta grupa.
 3. Aby dodać obiekty do grupy, wybierz je w oknie Widoku drzewa, a następnie przeciągnij i upuść na grupę.
 4. Aby usunąć obiekty z Grupy, przeciągnij je poza Grupę na etykietę dokumentu w górnej części okna Widoku drzewa.
 5. Obiekty mogą być również dodawane i usuwane poprzez edycję właściwości DANEGrupa.

Właściwości

Obiekt Std: Grupa, wewnętrznie nazywany App DocumentObjectGroup (klasa App::DocumentObjectGroup), jest pochodną podstawowego obiektu App DocumentObject (klasa App::DocumentObject) i dziedziczy wszystkie jego właściwości.

Obiekt Std Grupa ma takie same właściwości jak App: FeaturePython, który jest najbardziej podstawową instancją App DocumentObject. Posiada on również następujące dodatkowe właściwości w edytorze właściwości. Ukryte właściwości można wyświetlić za pomocą polecenia Wyświetl wszystko w menu kontekstowym edytora właściwości.

Dane

Podstawa

 • DANEGrupa (LinkList): lista obiektów, do których istnieją odniesienia. Domyślnie jest ona pusta [].
 • DANE (Hidden)_ Group Touched (Bool): niezależnie od tego, czy grupa została zmodyfikowana, czy nie.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD, oraz Obiekty skryptowe.

Ogólne informacje na temat dodawania obiektów do dokumentu można znaleźć na stronie Część: właściwość.

Element Std: Grupa (App DocumentObjectGroup) jest tworzony przy pomocy metody addObject() dokumentu. Gdy istnieje element Part, inne obiekty mogą być do niego dodane za pomocą metod addObject() lub addObjects() tej Części.

import FreeCAD as App

doc = App.newDocument()
group = App.ActiveDocument.addObject("App::DocumentObjectGroup", "Group")

obj1 = App.ActiveDocument.addObject("PartDesign::Body", "Body")
obj2 = App.ActiveDocument.addObject("Part::Box", "Box")

group.addObjects([obj1, obj2])
App.ActiveDocument.recompute()

Ten podstawowy obiekt App::DocumentObjectGroup nie posiada obiektu Proxy, więc nie może być w pełni wykorzystany do tworzenia klas podrzędnych.

Dlatego też, dla klasy podrzędnej Python, powinieneś stworzyć obiekt App::DocumentObjectGroupPython.

import FreeCAD as App

doc = App.newDocument()
obj = App.ActiveDocument.addObject("App::DocumentObjectGroupPython", "Name")
obj.Label = "Custom label"

Na przykład Analiza MES jest obiektem App::DocumentObjectGroupPython z niestandardową ikoną i dodatkowymi właściwościami.

Odnośniki internetowe