Szkicownik: Ustawienia

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher Preferences and the translation is 100% complete.

Ekran preferencji środowiska pracy Szkicownik można znaleźć w Edytorze Preferencji, zlokalizowane w menu Edycja → Preferencje → Szkicownik.

Znajdują się tam cztery zakładki: Ogólne, SiatkaWyświetlanie, Kolory oraz Wygląd zewnętrzny.

Ta strona została zaktualizowana do wersji FreeCAD 1.0.

W wersja 0.21 i poniżej strona Wygląd zewnętrzny jest nazwana "Kolory".

Ogólne

Na tej stronie można określić następujące parametry:

Nazwa Opis
Pokaż sekcję Zaawansowane sterowanie solverem na pasku zadań Jeśli opcja ta jest zaznaczona, okno dialogowe szkicownika będzie zawierało dodatkową sekcję Zaawansowana kontrola solvera, umożliwiającą dostosowanie ustawień solvera.
Popraw rozwiązywanie podczas przeciągania Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, to przy przeciąganiu elementów szkicu będzie zastosowany specjalny algorytm rozwiązywania. Zapobiega to odwracaniu się szkicu podczas przeciągania. Jest to usprawnienie w większości przypadków, jednak w przypadku złożonych szkiców opcja ta może wydłużyć czas rozwiązywania szkicu.
Usuń nadmiarowe automatycznie Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, podczas rysowania szkicu wiązania nadmiarowe będą kasowane.
Esc - umożliwia wyjście z trybu edycji szkicu Jeśli opcja ta jest zaznaczona, naciśnięcie klawisza Esc spowoduje wyjście z trybu edycji szkicu. Opcja wyłączenia tej funkcji może być przydatna dla użytkowników, którzy są przyzwyczajeni do naciskania klawisza Esc podczas pracy z innymi programami CAD, ale niekoniecznie chcieliby wychodzić z trybu edycji szkicu.
Powiadamiaj o automatycznych zamianach wiązań Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, zostaniesz poinformowany przez okno dialogowe o zamianach wiązań. Na przykład, jeżeli punkty końcowe dwóch łuków są połączone za pomocą wiązania zbieżności i ponownie połączymy łuki za pomocą wiązania styczności, wiązanie zbieżności zostanie zastąpione przez wiązanie styczności i pojawi się okno dialogowe informujące o tym.
Połącz wiązania zbieżności i punkt na obiekcie dostępne w wersji 1.0 Jeśli opcja ta jest zaznaczona, Narzędzie wiązania zbieżności punktów i Narzędzie wiązania punktu na obiekcie są scalane w pojedyncze narzędzie.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Automatyczne narzędzie poziomo / pionowo dostępne w wersji 1.0 Jeśli opcja ta jest zaznaczona, narzędzie Wiązanie poziomo / pionowo jest dodawane do paska narzędzi (jest zawsze dostępne w menu i poprzez skrót), a narzędzia Zwiąż w poziomie i Zwiąż w pionie są zgrupowane pod nim w menu rozwijanym.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Wiązania wymiarów dostępne w wersji 1.0 Określa narzędzia wiązań wymiarowych dla paska narzędzi (wszystkie narzędzia wymiarowe są zawsze dostępne w menu i za pośrednictwem ich skrótów). Dostępne opcje to:
 • Pojedyncze narzędzie: Połączone Narzędzie wymiarów dla wszystkich więzów wymiarowych. Oddzielne narzędzia są zgrupowane poniżej w menu rozwijanym.
 • Narzędzia oddzielnie: Tylko oddzielne narzędzia.
 • Oba: Zarówno połączone narzędzie Wymiarów, jak i oddzielne narzędzia.

Po zmianie tych ustawień należy ponownie uruchomić program FreeCAD.

Narzędzie wymiarowania w trybie średnicy / promienia dostępne w wersji 1.0 Określa sposób, w jaki połączone narzędzie Wymiarów obsługuje okręgi i łuki. Dostępne opcje to:
 • Automatycznie: Najpierw zastosuj wymiar promienia do łuków i wymiar średnicy do okręgów. Przed wybraniem punktu, który będzie pozycjonował wymiar, możliwe jest przełączenie za pomocą klawisza M.
 • Średnica: Zawsze najpierw stosuj wymiar średnicy. Jak wyżej.
 • Promień: Zawsze jako pierwszy stosowany jest wymiar promienia. Jak wyżej.
Parametry wyświetlane w widoku dostępne w wersji 1.0 Określa tryb widoczności dla Parametrów na widoku. Dostępne opcje to:
 • Brak: Parametry widoku są całkowicie wyłączone.
 • Tylko wymiarowe: Zarówno pozycyjne, jak i wymiarowe parametry widoku są włączone. Są one najbardziej użyteczne. Na przykład promień okręgu.
 • Położenie i wymiary: Włączone są zarówno wymiarowe, jak i pozycyjne parametry widoku. Parametry położenia to pozycja kursora. Na przykład dla środka okręgu.

Siatka

Na tej stronie można określić następujące parametry:

Name Description
Siatka Jeśli opcja jest zaznaczona, siatka będzie pokazywana, gdy szkic jest w trybie edycji. Używana dla nowych szkiców. Jest przechowywana we właściwości WIDOKWyświetl siatkę szkiców.
Odstęp linii siatki — automatycznie Jeśli opcja jest zaznaczona, odstępy między siatkami są automatycznie dostosowywane do wymiarów widoku. Używana dla nowych szkiców. Jest przechowywana we właściwości WIDOKSiatka automatycznie szkiców.
Odstęp siatki Odległość pomiędzy dwoma kolejnymi liniami siatki. Używana jako wartość podstawowa, jeśli włączona jest opcja Odstęp linii siatki — automatycznie. Używana dla nowych szkiców. Jest zapisywana we właściwości WIDOKRozmiar siatki szkiców.
Próg rozmiaru piksela Próg odstępu między siatkami w pikselach. Używane tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Odstęp linii siatki — automatycznie. Jeśli odstęp na ekranie jest mniejszy niż ta wartość, fizyczny odstęp siatki jest mnożony przez wartość Co N linii będzie linia główna. Ustaw wartość na 1, aby wyłączyć linie główne.. Jeśli odstęp na ekranie jest większy niż wartość progowa razy wartość każdy, fizyczny odstęp siatki jest dzielony przez wartość każdy. Jeśli wartość każdy jest ustawiona na 1, w tych obliczeniach używane jest 10.
Mniejsze linie siatki Dla mniejszych linii siatki można określić:
 • Wzór linii
 • Szerokość linii
 • Kolor linii
Główne linie siatki Dla głównych linii siatki można określić:
 • Główne linie siatki co: Liczba kwadratów pomiędzy głównymi liniami siatki. Ustawienie na 1 powoduje wyłączenie głównych linii siatki.
 • Wzór linii
 • Szerokość linii
 • Kolor linii

Wyświetlanie

Na tej stronie można określić następujące parametry:

Nazwa Opis
Rozmiar czcionki Rozmiar czcionki używanej w etykietach i wiązaniach w szkicu.
Wyświetl współczynnik skali dostępne w wersji 0.21 Widok 3D jest skalowany w oparciu o ten współczynnik.
Segmenty na geometrię Krzywe są aproksymowane przez segmenty wielokątów w celu wizualizacji. Segmenty na geometrię określają liczbę wielokątów do aproksymacji. Dolną granicą jest 50 segmentów. Wyższe wartości poprawiają wizualizację, ale mogą prowadzić do wydłużenia czasu obliczeń, szczególnie dla B-splajn.
Spytaj o wartość po stworzeniu wiązania wymiaru Jeżeli pole zostanie zaznaczone, pojawi się okno dialogowe do wprowadzenia wartości dla nowych wiązań wymiarowych.
Tworzenie geometrii "Tryb kontynuacji" Jeżeli to pole jest zaznaczone, bieżące narzędzie pozostanie aktywne po utworzeniu linii. Możesz opuścić narzędzie w każdej chwili klikając prawym przyciskiem myszki w oknie szkicu.
Tworzenie wiązań "Tryb kontynuacji" Jeżeli to pole jest zaznaczone, aktualne narzędzie do tworzenia wiązań pozostanie aktywne po ukończeniu wiązań. Narzędzie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając prawym przyciskiem myszy w oknie szkicu.
Ukryj jednostki długości podstawowej dla obsługiwanych systemów jednostek jednostka długości z wybranego systemu jednostek jest używana, ale nie jest wyświetlana w wiązaniach szkicu. Tylko dla obsługiwanych systemów jednostek.
Pokaż współrzędne obok kursora myszki podczas edycji dostępne w wersji 0.21 Jeśli opcja jest zaznaczona, podczas edycji szkicu obok kursora wyświetlane są jego współrzędne.
Użyj ustawień systemowych dla wartości dziesiętnych dla współrzędnych kursora dostępne w wersji 0.21 Jeżeli opcja jest zaznaczona, współrzędne kursora będą używać systemowego ustawienia miejsc dziesiętnych zamiast formy skróconej.
Pokaż nazwę wiązania wymiaru w formacie dostępne w wersji 0.21 Jeżeli opcja jest zaznaczona, to nazwy więzów wymiarowych (jeżeli są dostępne) są wyświetlane w podanym formacie:
 • %N: Nazwa parametru.
 • %V: Wartość wymiaru.
Ukryj wszystkie obiekty zależne od szkicu Jeśli to pole zostanie zaznaczone, wszystkie elementy zależne od szkicu zostaną ukryte po otwarciu szkicu. Zauważ, że efekt tej opcji może nie wystąpić w przypadku użycia opcji Pokaż obiekty użyte w geometrii zewnętrznej i/lub Pokaż obiekty, do których szkic jest dołączony.
Pokaż obiekty użyte w geometrii zewnętrznej Jeśli to pole zostanie zaznaczone, zostaną uwidocznione wszystkie ukryte obiekty użyte dla geometrii zewnętrznej.
Pokaż obiekty, do których szkic jest dołączony Jeżeli to pole zostanie zaznaczone, ukryte obiekty, do których jest dołączony szkic, będą wyświetlane po otwarciu szkicu.
Przywróć położenie widoku po zakończeniu edycji Jeżeli to pole zostanie zaznaczone, wówczas ustawienie sceny zostanie cofnięte do miejsca, w którym znajdowało się przed otwarciem szkicu.
Otwórz szkic w trybie widoku przekroju dostępne w wersji 0.20 Jeśli opcja ta jest zaznaczona, podczas edycji szkicu będzie on domyślnie otwierany z aktywnym widokiem przekroju.
Zastosuj do istniejących szkiców Jeśli zostanie naciśnięty, ustawienia Automatyzacja widoczności wyświetlania zostaną zastosowane również do istniejących szkiców. W przeciwnym razie będą one stosowane tylko do nowych szkiców.

Wygląd zewnętrzny

O ile nie określono inaczej, preferencje te są używane tylko wtedy, gdy szkic jest w trybie edycji.

Na tej stronie można ustawić następujące opcje.

Nzwa Opis
Tworzenie linii Kolor używany dla elementów szkicu podczas ich tworzenia.
Tekst współrzędnych Kolor używany dla współrzędnych wyświetlanych podczas tworzenia elementów szkicu.
Krzyżyk kursora Kolor używany dla krzyżyka kursora wyświetlanego podczas tworzenia elementów szkicu.
Geometrie Kolory używane dla związanej i niezwiązanej geometrii normalnej. Można również określić wzór linii i szerokość linii. dostępne w wersji 1.0
Geometria konstrukcyjna Kolory używane dla związanej i niezwiązanej geometrii konstrukcji. dostępne w wersji 1.0: Można również określić wzór linii i szerokość linii.
Wewnętrzna krawędź wyrównania Kolory używane dla związanych i niezwiązanych wewnętrznych krawędzi wyrównania. dostępne w wersji 1.0: Można również określić wzór linii i szerokość linii.
Geometria zewnętrzna Kolor używany dla geometrii zewnętrznej. dostępne w wersji 1.0: Można również określić wzór linii i szerokość linii.
W pełni związany szkic Kolor używany dla w pełni związanego szkicu.
Nieprawidłowy szkic Kolor używany dla nieprawidłowego szkicu.
Symbole dla wiązań Kolor używany dla wiązań kontrolujących geometrię.
Wiązania wymiaru Kolor używany dla wiązań kontrolujących wymiary.
Wiązania odniesienia Kolor używany dla wiązań odniesienia kontrolujących wymiary.
Wiązania zależne od wyrażeń Kolor używany dla wiązań wymiarowych zależnych od Wyrażeń.
Wyłączone wiązania Kolor używany dla dezaktywowanych wiązań.
Kolory poza szkicem: wierzchołki Kolor używany dla wierzchołków (punktów), gdy szkic nie jest w trybie edycji.
Kolory poza szkicem: krawędzie Kolor używany dla krawędzi, gdy nie jest w trybie edycji.

Kolory zaznaczeń, gdy szkic jest w trybie edycji, są sterowane przez globalne ustawienia Włącz wskazanie obiektu i Włacz wybór, patrz Edytor ustawień.

Uwagi

Jest jeszcze jedna preferencja, która ma wpływ na szkice. Jeżeli preferencja Przezroczystość obiektów na zakładce Wyświetlanie → Widok 3D jest ustawiona na Przebieg od tyłu, groty strzałek na jednym końcu wymiarów szkicu są w niektórych systemach ukryte. Przy oglądaniu od tyłu wartość wymiaru może być wtedy również ukryta. Problem dotyczy wersji od 0.19 do 0.21 (z wyjątkiem gałęzi Link). W wersjach 0.19 i 0.20 efekt występuje tylko wtedy, gdy Pokaż siatkę jest wyłączone w sekcji Edycja kontrolek w Panelu zadań, jak pokazano poniżej.

Zobacz ten temat na forum.

Widok z przodu, włączona i wyłączona siatka

Widok z tyłu, siatka włączona i siatka wyłączona ukrywając groty strzałek na przeciwległym końcu, jak również wartość wymiaru.