Środowisko pracy Szkicownik

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Sketcher Workbench and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.
Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Szkicownik

Wprowadzenie

Dzięki środowisku pracy Szkicownik można tworzyć szkice 2D przeznaczone do wykorzystania w innych środowiskach pracy. Szkice 2D są punktem wyjścia dla wielu modeli CAD. Zazwyczaj definiują one kształt i ścieżkę dla operacji tworzenia kształtów 3D. Ostateczny kształt modelu może zależeć od kilku szkiców.

Wraz z operacjami logicznymi zdefiniowanymi w środowisku pracy Część, środowisko pracy Szkicownik, lub w skrócie "Szkicownik", stanowi podstawę konstrukcyjnej geometrii brył (CSG) metody budowania brył. Wraz z operacjami środowiska pracy Projekt Części, stanowi również podstawę edycji cech metodologii tworzenia brył. Jednak wiele innych środowisk pracy również korzysta ze szkiców.

Środowisko pracy Szkicownik posiada wiązania, dzięki czemu kształty 2D mogą podążać za precyzyjnymi definicjami geometrycznymi pod względem długości, kątów i relacji (poziomość, pionowość, prostopadłość itp.). Narzędzie do tworzenia wiązań oblicza wymagany zakres geometrii 2D i umożliwia przeprowadzenie interaktywnej eksploracji stopni swobody szkicu.

Szkicownik nie jest przeznaczony do tworzenia planów 2D. Po użyciu szkiców do wygenerowania bryły są one automatycznie ukrywane, a wiązania są widoczne tylko w trybie edycji szkicu. Jeśli potrzebujesz tworzyć tylko widoki 2D do druku i nie chcesz tworzyć modeli 3D, wypróbuj środowisko pracy Rysunek Roboczy.

W pełni związany szkic.

Wiązania

Zamiast wymiarów, wiązania są stosowane w celu ograniczenia stopnia swobody obiektu. Na przykład, linia bez wiązań ma 4 stopnie swobody (w skrócie "DoF"): można ją przesuwać w poziomie lub w pionie, można ją rozciągać i obracać.

Wykorzystanie wiązania poziomego lub pionowego, lub wiązania kąta (względem innej linii lub jednej z osi), ograniczy jej zdolność do obracania pozostawiając ją z 3 stopniami swobody. Zablokowanie jednego z punktów w relacji do układu współrzędnych usunie kolejne dwa stopnie. W końcu zastosowanie wiązania wymiaru usunie ostatni stopień swobody. Linia jest w wtedy uznawana za w pełni ograniczoną więzami.

Obiekty mogą być ze sobą związane. Dwie linie mogą być połączone przez jeden z ich punktów za pomocą wiązania punktu zbieżnego. Można ustawić kąt między nimi lub określić ich prostopadłość. Linia może być styczna do łuku lub okręgu itd. Złożony szkic z wieloma obiektami może mieć wiele różnych rozwiązań, a uczynienie go w pełni związanym może oznaczać, że tylko jedno z tych możliwych rozwiązań zostało osiągnięte na podstawie zastosowanych wiązań.

Są dwa typy wiązań: geometryczne i wymiarowe. Są one opisane dokładnej w poniższej sekcji Narzędzia.

Edycja wiązań

Gdy utworzone jest wiązanie konstrukcyjne i gdy wybrana jest opcja Spytaj o wartość po stworzeniu wiązania wymiaru w preferencjach (domyślnie), otworzy się okno dialogowe do edycji jej wartości.

Sketcher_Edit_Constraint.png

Można wprowadzić wartość liczbową lub wyrażenie, a także można nazwać wiązanie, aby ułatwić jego użycie w innych wyrażeniach. Można również zaznaczyć pole wyboru Odniesienie, aby przełączyć wiązanie w tryb odniesienia.

Aby edytować wartość istniejącego wiązania wymiarowego, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Kliknij dwukrotnie wartość wiązania w Widoku 3D.
 • Kliknij dwukrotnie wiązanie w oknie dialogowym szkicownika.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wiązanie w oknie dialogowym szkicownika i wybierz opcję Zmień wartość z menu kontekstowego.

Zmiana położenia wiązań

Ograniczenia wymiarowe można zmieniać w widoku 3D poprzez przeciąganie. Przytrzymaj lewy przycisk myszy nad wartością ograniczenia i przesuń kursor myszki. Symbole ograniczeń geometrycznych są pozycjonowane automatycznie i nie można ich przesuwać.

Szkice profilowe

Aby utworzyć szkic, który może być użyty jako profil do generowania brył, należy przestrzegać pewnych zasad:

 • Szkic musi zawierać tylko zamknięte kontury. Odstępy między punktami końcowymi, nawet najmniejsze, są niedozwolone.
 • Kontury mogą być zagnieżdżane, aby tworzyć puste przestrzenie, ale nie powinny przecinać się ani przecinać innych konturów.
 • Kontury nie mogą współdzielić krawędzi z innymi konturami. Należy unikać zduplikowanych krawędzi.
 • Połączenia T, czyli więcej niż dwie krawędzie dzielące wspólny punkt lub punkt dotykający krawędzi, są niedozwolone.

Reguły te nie mają zastosowania do geometrii konstrukcyjnej (domyślny kolor niebieski), która nie jest wyświetlana poza trybem edycji lub jeśli szkic jest używany do innego celu. W zależności od środowiska pracy i narzędzia, które będzie używać szkicu profilu, mogą obowiązywać dodatkowe restrykcje.

Pomoce kreślarskie

Środowisko pracy Szkicownik ma kilka pomocy rysunkowych i innych funkcji, które mogą pomóc podczas tworzenia geometrii i stosowania wiązań.

Tryby kontynuacji

W konfiguracji istnieją dwa tryby kontynuacji: Tworzenie geometrii "Tryb kontynuacji" i Tworzenie wiązań "Tryb kontynuacji". Jeśli są one zaznaczone (domyślnie), powiązane narzędzia uruchomią się ponownie po zakończeniu. Aby wyjść z narzędzia ciągłego, należy nacisnąć Esc lub prawy przycisk myszy. Czynność tę należy powtórzyć, jeśli narzędzie geometrii ciągłej zostało już wprowadzone. Narzędzie ciągłe można również zamknąć, uruchamiając inne narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań. Należy pamiętać, że naciśnięcie Esc, gdy żadne narzędzie nie jest aktywne, spowoduje wyjście z trybu edycji szkicu. Odznacz opcję Klawisz Esc umożliwia wyjście z trybu edycji szkicu w konfiguracji, jeśli często nieumyślnie naciskasz Esc zbyt wiele razy.

Wiązania automatyczne

W szkicach z zaznaczoną opcją Automatyczne wiązania (domyślnie) kilka wiązań jest nakładanych automatycznie. Ikona proponowanego wiązania automatycznego jest wyświetlana obok kursora, gdy jest on prawidłowo umieszczony. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy spowoduje zastosowanie tego wiązania. Jest to ustawienie dla każdego szkicu, które można zmienić w oknie dialogowym lub zmieniając właściwość szkicu WIDOKWiązania automatyczne.

Następujące wiązania są stosowane automatycznie:

Przyciąganie

dostępne w wersji 0.21

Możliwe jest przyciągnięcie do linii siatki i przecięć siatki, do krawędzi geometrii i punktów środkowych linii i łuków oraz do pewnych kątów. Należy pamiętać, że przyciąganie samo w sobie nie tworzy wiązań. Na przykład, tylko jeśli włączono wiązania automatyczne, przyciąganie do krawędzi utworzy wiązanie punkt na obiekcie. Ale samo wybranie punktu na krawędzi dałoby ten sam rezultat.

Parametry wyświetlane na ekranie

dostępne w wersji 1.0

W zależności od wybranej opcji w ustawieniach można włączyć tylko wymiarowe parametry widoku lub zarówno wymiarowe, jak i pozycyjne parametry widoku. Parametry pozycyjne umożliwiają wprowadzenie dokładnych współrzędnych, na przykład środka okręgu lub punktu początkowego linii. Parametry wymiarowe umożliwiają wprowadzenie dokładnych wymiarów, na przykład promienia okręgu lub długości i kąta linii. Parametry w widoku nie są dostępne dla wszystkich narzędzi.

Określanie punktu środkowego okręgu z włączonymi parametrami pozycji.

Wyznaczanie promienia okręgu z włączonymi parametrami wymiarowymi.

Jeśli wartości zostaną wprowadzone i potwierdzone przez naciśnięcie Enter lub Tab, powiązane wiązania zostaną dodane automatycznie. Jeśli jednocześnie wyświetlane są dwa parametry, na przykład współrzędne X i Y punktu, możliwe jest wprowadzenie jednej wartości i wybranie punktu w celu zdefiniowania drugiej. W zależności od obiektu mogą być wymagane dodatkowe wiązania, aby w pełni go ograniczyć. Wiązania wynikające z parametrów w widoku mają pierwszeństwo przed tymi, które mogą wynikać z wiązań automatycznych.

Łuk utworzony przez wprowadzenie wszystkich parametrów w widoku z automatycznie utworzonymi wiązaniami.

Wyświetlanie współrzędnych

Jeśli opcja Pokaż współrzędne obok kursora myszki podczas edycji preferencji jest zaznaczona (domyślnie), parametry bieżącego narzędzia geometrii (współrzędne, promień lub długość i kąt) są wyświetlane obok kursora. Ta opcja jest wyłączona, gdy wyświetlane są parametry w widoku.

Metody zaznaczenia

Gdy szkic znajduje się w trybie edycji, można użyć następujących metod wyboru:

Wybór elementu w widoku 3D

Podobnie jak w innych obszarach FreeCAD, element można wybrać w oknie widoku 3D za pomocą jednego kliknięcia lewym przyciskiem myszy. Nie ma jednak potrzeby przytrzymywania klawisza Ctrl podczas wybierania wielu elementów. Przytrzymanie tego klawisza jest jednak możliwe i ma tę zaletę, że można błędnie kliknąć bez utraty zaznaczenia. W ten sposób można zaznaczać krawędzie, punkty i wiązania.

Zaznaczanie obszarem w widoku 3D

Zaznaczenie ramką w widoku 3D działa bez użycia narzędzia Zaznacz obszar lub Wybór elementów ramką zaznaczenia:

 1. Upewnij się, że żadne narzędzie nie jest aktywne.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij w pustym obszarze i przeciągnij prostokąt od lewej do prawej, aby zaznaczyć elementy leżące całkowicie wewnątrz prostokąta.
  • Kliknij w pustym obszarze i przeciągnij prostokąt od prawej do lewej, aby zaznaczyć również elementy, które dotykają lub przecinają prostokąt.

Można zaznaczać krawędzie i punkty w ramkach, ale nie można zaznaczać wiązań.

Zaznaczanie połączonej geometrii w widoku 3D

dostępne w wersji 1.0

Dwukrotne kliknięcie krawędzi w widoku 3D spowoduje zaznaczenie wszystkich krawędzi bezpośrednio i pośrednio połączonych z tą krawędzią poprzez punkty końcowe. Nie ma potrzeby, aby krawędzie były połączone więzem zbieżności, punkty końcowe muszą mieć tylko te same współrzędne.

Zaznaczanie w oknie dialogowym szkicownika

Krawędzie i punkty można również wybierać z sekcji Elementy okna dialogowego, a wiązania z sekcji Wiązania tego okna dialogowego.

Kopiowanie, wycinanie i wklejanie

dostępne w wersji 1.0

Standardowe skróty klawiaturowe Ctrl + C, wycinania, Ctrl + X, Ctrl + V mogą być używane do kopiowania, wycinania i wklejania wybranej geometrii Szkicownika wraz z powiązanymi ograniczeniami. Narzędzia te są również dostępne w menu Szkic → Narzędzia szkicownika. Można ich używać w ramach tego samego szkicu, ale także między różnymi szkicami lub oddzielnymi instancjami FreeCAD. Ponieważ dane są kopiowane do schowka w postaci kodu Python, mogą być również wykorzystywane w inny sposób (np. udostępniane na forum).

Przybory

Narzędzia środowiska pracy szkicownika znajdują się w menu Szkic i/lub na kilku paskach narzędziowych. dostępne w wersji 0.21: Prawie wszystkie paski narzędzi szkicownika są wyświetlane tylko wtedy, gdy szkic jest w trybie edycji. Jedynym wyjątkiem jest pasek narzędzi szkicownika, który jest wyświetlany tylko wtedy, gdy żaden szkic nie jest w trybie edycji.

Niektóre narzędzia są również dostępne z menu kontekstowego Widoku 3D, gdy szkic jest w trybie edycji, lub z menu kontekstowego okna dialogowego szkicownika.

dostępne w wersji 0.21: Jeśli szkic jest w trybie edycji, pasek narzędzi Konstrukcja jest ukryty, ponieważ żadne z jego narzędzi nie może być wtedy użyte.

Informacje ogólne

Pasek narzędzi szkicownika

 • Zmień orientacje szkicu: Umieszcza szkic na jednej z głównych płaszczyzn z opcjonalnym przesunięciem. Może być również używane do odłączania szkicu.
 • Sprawdź poprawność szkicu: Potrafi analizować i naprawiać szkic, którego nie można już edytować lub który zawiera nieprawidłowe wiązania, a także dodawać brakujące wiązania zbieżne.
 • Odbicie lustrzane: Odbicie szkicu w poprzek ich osi X, osi Y, lub punktu początku układu współrzędnych.

Pasek narzędzi trybu edycji szkicownika

 • Zobacz przekrój: Uaktywnia tymczasową płaszczyznę przekroju, która ukrywa wszelkie obiekty i części obiektów znajdujące się przed płaszczyzną szkicu.

Pasek narzędzi edycji szkicownika

Pozostałe

 • Przerwij operację: Zatrzymuje aktualnie uruchomione narzędzie do tworzenia geometrii lub wiązań.

Geometria w szkicowniku

Poniżej znajdują się narzędzia do tworzenia obiektów.

 • Utwórz polilinię: Tworzy serię segmentów linii i łuków połączonych punktami końcowymi. Narzędzie ma kilka trybów.
 • Utwórz łuk:
 • Tworzy okrąg / elipsę:
 • Utwórz prostokąt:
 • Utwórz wielokąt foremny:
 • Kwadrat: Tworzy kwadrat. Analogicznie.
 • Pięciokąt: Tworzy pięciokąt foremny. Analogicznie.
 • Siedmiokąt: Tworzy siedmiokąt foremny. Analogicznie.
 • Ośmiokąt: Tworzy ośmiokąt foremny. Analogicznie.
 • Utwórz owal:
 • Tworzy krzywą złozoną:
 • Przełącz tryb konstrukcji: Przełącza narzędzia do tworzenia geometrii do / z trybu konstrukcyjnego lub przełącza wybraną geometrię do / z geometrii konstrukcyjnej.

Wiązania w szkicowniku

Są to narzędzia do tworzenia wiązań. Niektóre z nich wymagają użycia wiązań pomocniczych.

 • Wiązanie wymiaru:
 • Wiązanie odległości: Jest kontekstowym narzędziem wiązań w środowisku pracy Szkicownika. Na podstawie bieżącego wyboru oferuje odpowiednie wiązania wymiarowe, ale także wiązania geometryczne. dostępne w wersji 1.0
 • Zwiąż odległość poziomą: Określa odległość poziomą między dwoma punktami lub punktami końcowymi linii. Jeśli wstępnie wybrano pojedynczy punkt, odległość jest określana względem początku szkicu.
 • Zwiąż odległość pionową: Określa odległość pionową między dwoma punktami lub punktami końcowymi linii. Jeśli wstępnie wybrano pojedynczy punkt, odległość jest określana względem początku szkicu.
 • Wiązanie odległości: Określa długość prostej, odległość między dwoma punktami, odległość prostopadłą między punktem a prostą, lub introduced in version 0.21, odległość między krawędziami dwóch okręgów lub łuków, lub między krawędzią okręgu lub łuku a prostą lub dostępne w wersji 1.0, odległość między krawędziami dwóch łuków.
 • Wiązanie promienia: Określa promień okręgów i łuków oraz okręgów z wagą krzywej złożonej.
 • Wiązanie kąta: Określa kąt między dwiema krawędziami, kąt linii z poziomą osią szkicu lub kąt apertury łuku kołowego.
 • Wiązanie poziomo / pionowo:
 • Wiązanie prostopadłości: Wymusza, aby dwie linie były prostopadłe, dwie krawędzie lub krawędź i oś były prostopadłe na ich przecięciu. Wiązanie może również łączyć dwie krawędzie, wymuszając ich prostopadłość w miejscu połączenia.
 • Wiązanie styczności: Wymusza, aby dwie krawędzie lub krawędź i oś były styczne. Wiązanie może również łączyć dwie krawędzie, wymuszając ich styczność w miejscu połączenia. Jeśli wybrane zostaną dwie linie, staną się one współliniowe.
 • Wiązanie równości: Narzuca, aby krawędzie (linie) lub krzywizny miały jednakową długość (krawędzie z wyjątkiem krzywych złożonych).
 • Wiązanie symetrii: Wymusza symetrię dwóch punktów wokół prostej, osi lub wokół trzeciego punktu.
 • Wiązanie zablokowania: Blokuje krawędzie w miejscu za pomocą pojedynczego wiązania. Jest przeznaczony głównie dla krzywych złożonych.
 • [[Sketcher_ConstrainSnellsLaw/pl|Wiązanie refrakcji] (prawo Snell'a)]: Wiąże dwie linie zgodnie z prawem załamania światła, aby symulować światło przechodzące przez interfejs.
 • Przełącz wiązania:
 • Przełącz kontrolę wiązania: Przełącza narzędzia do tworzenia wiązań wymiarowych między trybem konstrukcyjnym a trybem informacyjnym lub przełącza wybrane wiązania wymiarowe między tymi trybami.

Narzędzia szkicownika

 • Tworzy zaokrąglenie / sfazowanie:
 • Edytuj krawędź:
 • Przytnij krawędź: Przycina krawędź na najbliższych przecięciach z innymi krawędziami.
 • Podziel: Dzieli krawędź na dwie części z zachowaniem większości więzów.
 • Rozszerz krawędź ...: Wydłuża lub skraca linię lub łuk do dowolnego miejsca lub do docelowej krawędzi lub punktu.
 • Geometria zewnętrzna: Rzutuje krawędzie i / lub wierzchołki należące do obiektów spoza szkicu na płaszczyznę szkicu.
 • Kalka techniczna: Kopiuje całą geometrię i wiązania z innego szkicu do aktywnego szkicu.

Narzędzia szkicownika dla krzywych złożonych

 • Wstaw węzeł Wstawia węzeł do krzywej złożonej lub zwiększa krotność istniejącego węzła.

Widok szkicu

 • Pokaż / ukryj warstwę informacyjną krzywej złożonej:

Narzędzia przestarzałe

 • Zamknij kształt: Tworzy zamknięty kształt, stosując wiązania zgodności względem punktów końcowych.

To narzędzie jest przestarzałe, nie będzie dostępne od (wersja 0.21 i powyżej)

 • Połącz krawędzie: Połącz elementy szkicu poprzez zastosowanie zbieżnych ograniczeń do punktów końcowych.

To narzędzie jest przestarzałe, nie będzie dostępne od (wersja 0.21 i powyżej)

 • Kopia: Kopiuje element szkicu. Nie dostępne dla wersja 1.0 i powyżej.
 • Przesuń: Przesuwa wybraną geometrię, biorąc za punkt odniesienia ostatni wybrany punkt. Nie dostępne dla wersja 1.0 i powyżej.
 • Szyk prostokątny: Tworzy tablicę wybranych elementów szkicownika. Nie dostępne dla wersja 1.0 i powyżej

Ustawienia

 • Ustawienia: Konfiguracja Środowiska pracy Szkicownik.

Dobre praktyki

Każdy użytkownik CAD z biegiem czasu rozwija swój własny sposób pracy, ale istnieją pewne przydatne ogólne zasady, którymi należy się kierować.

 • Seria prostych szkiców jest łatwiejsza do wykonania niż jeden złożony szkic. Na przykład, pierwszy szkic może być utworzony dla podstawowej cechy 3D (wyciągnięcie, albo wyciągniecie przez obrót), podczas gdy drugi może zawierać otwory lub wycięcia (kieszenie). Niektóre szczegóły mogą zostać pominięte, które zostaną zrealizowane później jako cechy 3D. Możesz wybrać unikanie zaokrągleń w szkicu, jeśli jest ich zbyt wiele, i dodać je jako cechy 3D.
 • Zawsze twórz profil zamknięty, inaczej Twój szkic nie stworzy bryły, ale raczej zestaw otwartych ścian. Jeśli nie chcesz, aby niektóre obiekty zostały włączone do bryły, przekształć je w elementy konstrukcyjne za pomocą narzędzia Tryb konstrukcji.
 • Użyj funkcji automatycznych wiązań, aby ograniczyć liczbę wiązań, które musisz dodać ręcznie.
 • Z reguły najpierw należy zastosować ograniczenia geometryczne, potem ograniczenia wymiarowe, a następnie zablokować szkic jako ostatni. Ale pamiętaj: reguły są tworzone po to, aby je łamać. Jeśli masz problemy z manipulowaniem szkicem, przydatne może być związanie najpierw kilku obiektów przed ukończeniem profilu.
 • Jeśli to możliwe, wyśrodkuj szkic do punktu początkowego (0,0) z wiązaniem blokady. Jeśli Twój szkic nie jest symetryczny, zlokalizuj jeden z jego punktów w punkcie początkowym lub wybierz ładne okrągłe liczby dla odległości blokady.
 • Jeśli masz możliwość wyboru między wiązaniem długości a wiązaniem poziomym lub pionowym, preferowane są te ostatnie. Ograniczenia odległości poziomej i pionowej są mniej obciążające obliczeniowo.
 • Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze ograniczenia, których należy użyć, to:
  Wiązania poziome i pionowe; Wiązania poziome i pionowe długości, styczność punkt-punkt.
  Jeśli to możliwe, należy ograniczyć użycie następujących wiązań:
  ogólne wiązanie długości, styczność krawędzi do krawędzi, ustalenie punktu do związania linii, wiązanie symetrii.
 • Jeśli masz wątpliwości co do poprawności szkicu po jego ukończeniu (elementy zmieniają kolor na zielony), zamknij okno dialogowe Szkicownika, i użyj narzędzia . sprawdź poprawność szkicu.

Poradniki

Tworzenie skryptów

Strona skrypty szkicownika zawiera przykłady tworzenia wiązań przez skrypty środowiska Python.

Przykłady

Aby uzyskać kilka pomysłów na to, co można osiągnąć za pomocą narzędzi środowiska Szkicownik, zajrzyj do: przykładów.