Edytor właściwości

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Property editor and the translation is 100% complete.

Wprowadzenie

Edytor właściwości pojawia się, gdy aktywna jest zakładka Model widoku łączonego. Umożliwia zarządzanie publicznie eksponowanymi właściwościami obiektów w dokumencie.

Ogólnie rzecz biorąc, edytor właściwości jest przeznaczony do obsługi tylko jednego obiektu w tym samym czasie. Wartości wyświetlane w edytorze właściwości należą do wybranego obiektu aktywnego dokumentu. Mimo to, niektóre właściwości, takie jak kolory, mogą być ustawione dla wielu zaznaczonych obiektów. Jeśli nie ma zaznaczonych elementów, edytor właściwości będzie pusty.

Nie wszystkie właściwości mogą być zawsze modyfikowane. W zależności od określonego statusu właściwości, niektóre z nich będą niewidoczne (nie wymienione) lub będą tylko do odczytu (nie edytowalne).

Pusty edytor właściwości, gdy żaden obiekt nie jest zaznaczony.

Typy właściwości

Właściwość jest informacją taką jak numer lub ciąg znaków dołączony do dokumentu FreeCAD lub obiektu w dokumencie.

Własny obiekt skryptowy może używać dowolnych typów właściwości zdefiniowanych w systemie bazowym. Zobacz pełną listę Właściwości.

Niektóre z najczęściej używanych typów właściwości to właśnie:

App::PropertyBool
App::PropertyFloat
App::PropertyAngle
App::PropertyDistance
App::PropertyInteger
App::PropertyString
App::PropertyMatrix
App::PropertyVector
App::PropertyPlacement

Różne obiekty mogą mieć różne typy właściwości. Jednak wiele obiektów ma te same typy, ponieważ pochodzą one z tej samej klasy wewnętrznej. Na przykład, większość obiektów opisujących kształty geometryczne (linie, okręgi, prostokąty, bryły, importowane części itp.) ma właściwość Położenie, która określa ich położenie w widoku 3D.

Właściwości widoku i danych

Istnieją dwie klasy właściwości obiektu dostępne poprzez zakładki w edytorze właściwości:

 • View właściwości związane z wizualnym wyglądem obiektu. Właściwości View są związane z ViewProvider (atrybut obiektu ViewObject) i są dostępne tylko wtedy, gdy załadowany jest graficzny interfejs użytkownika (GUI). Nie są one dostępne przy korzystaniu z FreeCAD w trybie konsolowym lub jako biblioteka zasobów własnych.
 • Data właściwości związane z parametrami "fizycznymi" obiektu. Właściwości Data definiują podstawowe właściwości obiektu. Istnieją przez cały czas, nawet gdy FreeCAD jest używany w trybie konsolowym lub jako biblioteka. Oznacza to, że jeśli załadujesz dokument w trybie konsolowym, możesz edytować promień okręgu lub długość linii, nawet jeśli nie widzisz wyniku na ekranie.

Z tego powodu właściwości Data są uważane za bardziej realne, ponieważ naprawdę definiują geometrię kształtu. Z drugiej strony, właściwości View są mniej ważne, ponieważ wpływają jedynie na wygląd powierzchni geometrii. Na przykład okrąg o promieniu 10mm różni się od okręgu o promieniu 5mm. Kolor okręgu (właściwość widoku) nie ma wpływu na jego kształt, ale promień ma (właściwość danych). W wielu przypadkach w niniejszej dokumentacji słowo właściwość jest rozumiane jako odnoszące się do Właściwości danych, a nie do Właściwości widoku.

Własności podstawowe

Zobacz również: Object name

Najprostszy obiekt skryptowy nie pokaże żadnej właściwości Data w edytorze właściwości, z wyjątkiem atrybutu Label. Label jest edytowalnym łańcuchem użytkownika, który identyfikuje obiekt w widoku drzewa. Z drugiej strony, atrybut Name obiektu jest przypisany w momencie jego utworzenia i nie może być zmieniony. Atrybut ten jest tylko do odczytu i również nie jest wyświetlany w edytorze właściwości.

Podstawowy obiekt parametryczny jest tworzony w następujący sposób.

obj = App.ActiveDocument.addObject("App::FeaturePython", "App__FeaturePython")
obj.Label = "Plain_object"
print(obj.Name)
print(obj.Label)

Zakładki Widok i Dane edytora właściwości, dla podstawowego obiektu skryptowego App::FeaturePython.

Większość obiektów geometrycznych, które mogą być tworzone i wyświetlane w widoku 3D pochodzi z Part::Feature. Zobacz Właściwości części, aby dowiedzieć się, jakie podstawowe właściwości mają te obiekty.

Dla geometrii 2D większość obiektów pochodzi z Part::Part2DObject (wywodzi się z Part::Feature), która jest podstawą Środowiska pracy Sketches, i większości Elementy Draft. Zobacz Część2DObject, aby zapoznać się z najbardziej podstawowymi właściwościami tych obiektów.

Działania

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu widoku lub z wybraną właściwością powoduje wyświetlenie tylko jednego polecenia:

 • Show all: jeśli jest aktywny, oprócz standardowych właściwości, które już się pojawiają, pokazuje wszystkie ukryte właściwości danych i widoku w odpowiednich zakładkach.
  • Dane: "Proxy", "Label2", "Expression Engine", oraz "Visibility".
  • Widok: "Proxy".

Gdy opcja Show all jest aktywna, a wybrana jest jedna właściwość, dostępnych jest więcej akcji za pomocą drugiego kliknięcia prawym przyciskiem myszy:

 • Show all: dezaktywuje polecenie Show all, ukrywając dodatkowe właściwości Dane i Widok.
 • Add Property: dodaje dynamiczną właściwość do obiektu; działa to zarówno z obiektami zdefiniowanymi w C++ jak i Python objekty skryptowane.
 • Expression: przywołuje edytor formuły, który umożliwia użycie wyrażenia w wartości właściwości.
 • Hidden: jeżeli opcja jest aktywna, ustawia właściwość jako ukrytą, co oznacza, że będzie wyświetlana w edytorze właściwości tylko wtedy, gdy aktywna jest opcja Show all.
 • Output: jeżeli opcja jest aktywna, ustawia właściwość jako wyjście.
 • NoRecompute: jeżeli opcja jest aktywna, ustawia właściwość jako nieprzeliczaną, gdy dokument jest ponownie obliczany. Jest to przydatne, gdy właściwość powinna być utrzymywana bez wpływu innych aktualizacji.
 • ReadOnly: jeśli opcja ta jest aktywna, ustawia daną cechę jako tylko do odczytu. Nie będzie można jej edytować w edytorze właściwości, dopóki przełącznik ten nie zostanie wyłączony. Pozycja menu Wyrażenia... nie jest już dostępna. Uwaga: Zmiana atrybutu może być nadal możliwa poprzez okno dialogowe, które aktualizuje daną cechę.
 • Transient: jeżeli opcja jest aktywna, ustawia właściwość jako przejściową. Wartość właściwości przejściowej nie jest zapisywana do pliku. Podczas otwierania pliku jest ona inicjowana wartością domyślną.
 • Touched: jeżeli opcja jest aktywna, to obiekt zostanie oznaczony do ponownego przeliczenia.
 • EvalOnRestore: jeżeli opcja jest aktywna, to obiekt jest przeliczany po przywróceniu dokumentu.

Przykładowe właściwości obiektu z PartDesign

W tej sekcji pokazujemy kilka wspólnych właściwości, które są widoczne dla PartDesign Body, oraz jedną cechę PartDesign Feature. Specyficzne właściwości obiektu można znaleźć na stronie poświęconej dokumentacji tego obiektu.

Widok

Większość z tych właściwości jest dziedziczona z obiektu podstawowego Part Feature.

Podstawa

 • WIDOKAngular Deflection: jest to sposób na określenie, jak dokładnie wygenerować siatkę do renderowania na ekranie lub przy eksporcie. Domyślną wartość stanowi 28,5 stopnia lub 0,5 radiana. Im mniejsza wartość, tym gładszy będzie wygląd w widok 3D, oraz tym gęstsza siatka będzie eksportowana.
 • WIDOKBounding Box: określa, czy wyświetlana jest ramka pokazująca ogólny obszar obiektu.
 • WIDOKDeviation: ustawia precyzję reprezentacji wielokątnej modelu w oknie widoku 3D (teselacja). Niższe wartości wskazują na lepszą jakość. Wartość jest wyrażona w procentach wielkości obiektu.
 • WIDOKStyl wyświetlania: tryb wyświetlania całej bryły, Linie konturu (domyślnie), Zacieniony, Szkielet, Punkty.
 • WIDOKTryb wyświetlania - korpusu: tryb wyświetlania krawędzi bryły, Through (domyślnie), Tip.
 • WIDOKDraw Style: Solid, Dashed, Dotted, Dashdot; definiuje styl krawędzi w oknie widoku 3D.
 • WIDOKLighting: One side, Two side (domyślnie).
 • WIDOKLine Color: składowe koloru RGB dla krawędzi, domyślnie jest to (25, 25, 25).
 • WIDOKLine Width: grubość krawędzi, domyślnie wynosi 2 piksele.
 • WIDOKOn Top When Selected: Disabled, Enabled, Object, Element.
 • WIDOKPoint Color: składowe koloru RGB dla wierzchołków, domyślnie ustawia się na (25, 25, 25).
 • WIDOKPoint Size: rozmiar wierzchołków, domyślnie ustawia się na 2 piksele.
 • WIDOKSelectable: określa czy obiekt można zaznaczyć czy nie.
 • WIDOKSelection Style: Shape, BoundBox.
 • WIDOKShape Color: składowe koloru RGB dla kształtu, domyślnie ustawia się na (204, 204, 204).
 • WIDOKShow In Tree: jeżeli posiada wartość true, obiekt pojawia się w widoku drzewa. W przeciwnym razie jest definiowany jako niewidzialny.
 • WIDOKTransparency: stopień przejrzystości, zakres od 0 (domyślnie) do 100.
 • WIDOKVisibility: określa czy dany obiekt jest widoczny w oknie widoku 3D. Przełacznikiem jest klawisz Spacja z klawiatury komputera.

Dane

W tym przypadku obserwujemy właściwości PartDesign Wyciągnij przez obrót.

Podstawa

 • DANELabel: Zdefiniowana przez użytkownika nazwa nadana obiektowi, którą można dowolnie zmieniać.

Part Design

 • DANERefine: Udoskonalenie procesu scalania z innymi przedmiotami.

Revolution

 • DANEBase: Punkt w przestrzeni, który określa, gdzie odbywa się wyciągnięcie przez obrót. Nie można go modyfikować bezpośrednio, tylko podczas edycji elementu.
 • DANEAxis: Oś, wokół której będzie przeprowadzane wyciągnięcie przez obrót. Nie można go modyfikować bezpośrednio, tylko podczas edycji elementu.
 • DANEAngle: Kąt określający, o ile element bazowy jest obracany. Domyślnie jest to wartość 360 stopni, jednakże możliwe jest wprowadzanie wartości dla dowolnego kąta.

Sketch Based

 • DANEMidplane: Jeśli obiektem bazowym jest Szkic, funkcja zwróci wartość true, i wykonany zostanie obrót przy użyciu szkicu służącego jako płaszczyzna symetrii. Jest to zauważalne, jeśli wartość DANEkąta będzie inna niż 360 stopni.
 • DANEReversed: wartość domyślna to true. Decyduje o kierunku obrotu podczas wykonywania wyciągnięcia.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Zobacz dział obiekty skryptowe, aby uzyskać pełne informacje na temat dodawania właściwości do obiektów zdefiniowanych przez Python.

Do większości właściwości widocznych w edytorze właściwości można uzyskać dostęp z Konsola Pythona. Właściwości te są tylko atrybutami klasy definiującej wybrany obiekt. Na przykład, jeżeli edytor właściwości pokazuje właściwość DANEGroup, oznacza to, że obiekt posiada atrybut Group.

print(obj.Group)

Te atrybuty (właściwości) są dodawane metodą addProperty obiektu bazowego. Niezbędne jest podanie przynajmniej typu property, oraz jego nazwy.

obj.addProperty("App::PropertyFloat", "Custom")
print(obj.Custom)

Właściwości są zgodne z konwencją CapitalCamelCase lub PascalCase, co oznacza, że każde słowo zaczyna się od dużej litery i nie ma żadnych podkreśleń. Gdy edytor właściwości wyświetla takie nazwy, pozostawia miejsce pomiędzy każdą wielką literą, ułatwiając jej odczytanie.

obj.addProperty("App::PropertyDistance", "CustomCamelProperty")
obj.CustomCamelProperty = 1000
print(obj.CustomCamelProperty)

Edytor właściwości obiektu pokazujący właściwości danych PartDesign Body, z dwiema dodatkowymi właściwościami, Custom oraz Custom Camel Property.

W podobny sposób dodawane są właściwości widoku, nie do obiektu bazowego, ale do jego reprezentacji ViewObject. Wynika z tego, że właściwości takie jak WIDOKAngular Deflection, WIDOKBounding Box, WIDOKDisplay Mode Mode Body, WIDOKLine Color i inne mogą być badane i zmieniane z konsoli Python.

print(obj.ViewObject.AngularDeflection)
print(obj.ViewObject.BoundingBox)
print(obj.ViewObject.DisplayMode)
print(obj.ViewObject.DisplayModeBody)
print(obj.ViewObject.LineColor)

Wszystkie publiczne właściwości obiektu i jego widoku dostawcy są zawarte w odpowiednim atrybucie PropertiesList.

print(obj.PropertiesList)
print(obj.ViewObject.PropertiesList)