Część: Część na obiekt 2D

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Part Part2DObject and the translation is 100% complete.

Wprowadzenie

Obiekt Part2DObject środowiska Część, lub formalnie Part::Part2DObject, jest prostym elementem kształtu topologicznego, który może być wyświetlany w oknie widoku 3D.

Obiekt Part::Part2DObject wywodzi się z obiektu Część: Cecha, ale jest wyspecjalizowany do geometrii 2D, ponieważ jego kształt będzie leżał na płaszczyźnie. Płaszczyzna ta jest zdefiniowana przez właściwość DANEUmiejscowienie ( pozycja, normalna i obrót). Płaszczyzna może być jednak również zdefiniowana przez pomocnicze elementy geometryczne, takie jak płaszczyzna utworzona przez trzy dowolne wierzchołki lub ściana bryły.

Uproszczony diagram zależności pomiędzy podstawowymi obiektami w programie FreeCAD.

Użycie

Obiekt Part Part2DObject jest obiektem wewnętrznym, więc nie można go utworzyć z poziomu interfejsu graficznego, tylko z poziomu konsoli Python jak opisano w sekcji tworzenie skryptów.

Obiekt Part::Part2DObject jest zdefiniowany w środowisku pracy Część, ale może być używany jako klasa bazowa dla obiektów tworzonych skryptami we wszystkich środowiskach pracy, które tworzą dwuwymiarowe kształty geometryczne. Na przykład, jest to obiekt bazowy dla szkiców (obiektów szkicu) i dla większości obiektów tworzonych za pomocą środowiska pracy Rysunek Roboczy.

Środowisko pracy może dodać więcej właściwości do tego podstawowego elementu, aby stworzyć obiekt o złożonym wyglądzie.

Właściwości

Zobacz stronę Właściwości dla wszystkich typów właściwości, które mogą mieć obiekty tworzone skryptami.

Obiekt Part Part2DObject (klasa Part::Part2DObject) wywodzi się z Część: Cecha (klasa Part::Feature) i dziedziczy wszystkie jej właściwości.

Obiekt Part2DObject ma także następujące dodatkowe właściwości w obszarze edytora właściwości. Ukryte właściwości można pokazać za pomocą polecenia Wyświetl wszystko w menu kontekstowym okna edycji właściwości.

Dane

Dołączenie

  • DANE (ukryty)Typ mocowania (String): nazwa klasy obiektu attach engine sterującego dołączeniem. Domyślnie jest to Attacher::AttachEnginePlane.
  • DANEPodparcie (LinkSubList): jest to płaszczyzna lub powierzchnia obsługująca geometrię 2D. Domyślnie jest to pusta lista [].
  • DANETryb odłączenia (Enumeration): Dezaktywowany domyślnie. Ta właściwość określa płaszczyznę, która będzie używana przez obiekt jako odniesienie dla geometrii 2D. Kliknięcie na elipsę ... (trzy kropki), po prawej stronie pola edycyjnego, uruchamia polecenie Część: Edycja mocowania, które umożliwia wybór płaszczyzny pomocniczej poprzez wybranie różnych elementów w oknie widoku 3D. Dostępne są różne tryby: Deactivated, Przemieść położenie odniesienia, Objekt XY, Objekt XZ, Objekt YZ, Płaszczyzna ściany, Stycznie do powierzchni, Normalna do krawędzi, Frenet NB, Frenet TN, Frenet TB, Współśrodkowo, Płaszczyzna przez 3 punkty, Normalna do 3 punktów, Składanie, Bezwładność 2-3, Wyrównane O-N-X, Wyrównane O-N-Y, Wyrównane O-X-Y, Wyrównane O-X-N, Wyrównane O-X-N, Wyrównane O-Y-N, Wyrównane O-Y-X.
  • DANEDołączenie odwrotne (Bool): wartość domyślna to FAŁSZ.Jeśli parametr ma wartość PRAWDA, kierunek Z zostanie odwrócony. Na przykład szkic zostanie odwrócony do góry nogami. Ukryje, jeśli parametr DANETryb dołączenia ma wartość Dezaktywowany.
  • DANE (ukryty)Ścieżka dołączenia (Float): ustawia punkt krzywej, na który ma być mapowany szkic. Przebiega od 0 do 1, co odpowiada wartościom początek i koniec. Domyślnie przyjmuje wartość 0.
  • DANEOdsunięcie mocowania (umocowanie): pozycja obiektu w oknie widoku 3D, w odniesieniu do umiejscowienia obiektu dołączonego. Położenie jest określone przez punkt Bazowy (wektor) i punkt Obrotu (oś i kąt). Zobacz Umiejscowienie. Ukryje, jeśli DANETryb dołączenia ma wartość Dezaktywowany.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD, oraz Obiekty skryptowe.

Ogólne informacje na temat dodawania obiektów do dokumentu można znaleźć na stronie Część: właściwość.

Obiekt Part2DObject jest tworzony za pomocą metody addObject().

import FreeCAD as App

doc = App.newDocument()
obj = App.ActiveDocument.addObject("Part::Part2DObject", "Name")
obj.Label = "Custom label"

Dlatego też, dla klasy podrzędnej Python, powinieneś stworzyć obiekt Part::Part2DObject.

import FreeCAD as App

doc = App.newDocument()
obj = App.ActiveDocument.addObject("Part::Part2DObjectPython", "Name")
obj.Label = "Custom label"