Część: Stożek

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Part Cone and the translation is 100% complete.

  Part Cone.svg Część: Stożek

  Lokalizacja w menu
  Część → Bryła pierwotna → Stożek
  Środowisko pracy
  Część
  Domyślny skrót
  brak
  Wprowadzono w wersji
  -
  Zobacz także
  Utwórz geometrie pierwotne

  Opis

  Polecenie Part Cone.svg Stożek środowiska pracy Część tworzy parametryczną bryłę stożka. W układzie współrzędnych zdefiniowanym przez właściwość DANEUmiejscowienie dolna ściana stożka leży na płaszczyźnie XY, a jej środek jest w punkcie początkowym.

  Domyślnie stożek środowiska Części jest ścięty. Można go przekształcić w pełny, nieobcięty stożek, zmieniając jego właściwość DANEPromień1 lub DANEPromień2 na zero. Można go przekształcić w fragment stożka, zmieniając jego właściwość DANEKąt.

  Part Cone Example.png

  Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
   • Naciśnij przycisk Part Cone.svg Stożek.
   • Wybierz z menu opcję Część → Bryła pierwotna → Part Cone.svg Stożek.
  2. Tworzony jest stożek.
  3. Opcjonalnie zmień wymiary i DANEUmiejscowienie stożka, wykonując jedną z poniższych czynności:
   • Kliknij dwukrotnie obiekt w oknie widoku drzewa:
    1. Otworzy się panel zadań Pierwotne bryły parametryczne.
    2. Zmień jedną lub więcej właściwości.
    3. Obiekt jest dynamicznie aktualizowany w oknie widoku 3D.
    4. Naciśnij przycisk OK.
   • Zmień właściwości w Edytorze właściwości.
   • Zmień DANEUmiejscowienie za pomocą narzędzia Std TransformManip.svg Std: Przemieszczenie.

  Przykład

  Stożek środowiska pracy Część na przykładzie skryptu

  Poniżej pokazano obiekt Stożka utworzony za pomocą przykładowego skryptu.

  Uwagi

  • Stożek środowiska pracy Część można również utworzyć za pomocą narzędzia Part Primitives.svg Utwórz geometrie pierwotne. Za jego pomocą można określić wymiary i umiejscowienie w czasie tworzenia.

  Właściwości

  Zapoznaj się również z informacjami na stronie: Edytor właściwości.

  Obiekt Stożek wywodzi się z obiektu Część: Cecha i dziedziczy wszystkie jego właściwości. Posiada on również następujące dodatkowe właściwości:

  Dane

  Dołączenie

  Obiekt ten ma takie same właściwości dołączania jak Part: Part2DObject.

  Stożek

  • DANEPromień1 (długość): Promień dolnej powierzchni stożka. Może mieć wartość 0mm, jeśli parametr DANEPromień2 jest większy niż 0mm. Wartość domyślna to 2mm.
  • DANEPromień2 (długość): Promień górnej powierzchni stożka. Może mieć wartość 0mm, jeśli DANEPromień1 jest większy niż 0mm. Wartość domyślna to 4mm.
  • DANEWysokość (długość): Wysokość stożka. Wartość domyślna to 10mm.
  • DANEKąt (kąt): Kąt łuku okręgu, który definiuje górną i dolną ścianę stożka. Poprawny zakres: 0° < wartość <= 360°. Domyślnie jest to 360°. Jeśli wartość jest mniejsza niż 360°, to bryła wynikowa będzie segmentem stożka.

  Tworzenie skryptów

  Zobacz również: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Skrypty w środowisku Część i Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD.

  Stożek środowiska pracy Część jest tworzony za pomocą metody addObject().

  cone = FreeCAD.ActiveDocument.addObject("Part::Cone", "myCone")
  
  • Gdzie parametr "myCone" jest etykietą dla obiektu.
  • Funkcja zwraca nowo utworzony obiekt.

  Przykład:

  import FreeCAD as App
  
  doc = App.activeDocument()
  
  cone = doc.addObject("Part::Cone", "myCone")
  cone.Radius1 = 5
  cone.Radius2 = 10
  cone.Height = 50
  cone.Angle = 270
  cone.Placement = App.Placement(App.Vector(1, 2, 3), App.Rotation(30, 60, 15))
  
  doc.recompute()