Część: Filtr złożeń

  From FreeCAD Documentation
  This page is a translated version of the page Part CompoundFilter and the translation is 100% complete.

  Part CompoundFilter.svg Część: Filtr złożeń

  Lokalizacja w menu
  Część → Złożenie → Filtr złożeń
  Środowisko pracy
  Część
  Domyślny skrót
  brak
  Wprowadzono w wersji
  0.17
  Zobacz także
  brak

  CompoundFilter.png

  Opis

  Narzędzie Filtr złożeń może być użyte do wyodrębnienia poszczególnych części składowych wyniku np. operacji Krojenie, za pomocą której podzielono obiekt.

  Umożliwia wyodrębnianie elementów podrzędnych na podstawie ich indeksów, testowanie elementów pod kątem kolizji z kształtem szablonu oraz filtrowanie elementów podrzędnych na podstawie ich właściwości, takich jak długość, powierzchnia czy objętość.

  Jeśli w wyniku znajduje się tylko jeden element podrzędny, wynikiem jest ten element podrzędny. Jeśli w wyniku jest więcej niż jeden element podrzędny, wynikiem jest nowe złożenie.

  Użycie

  1. Wybierz pocięty obiekt
  2. Zastosuj Część → Złożenie → Filtr złożeń
  3. Wybierz obiekt FiltrZłożeń w Widoku drzewa
  4. W zakładce właściwości ustaw Typ Filtra na Wybrana pozycja.
  5. Ustaw pozycję na elementy, które chcesz wyodrębnić
   1. Dla pojedynczego elementu jest to liczba zaczynająca się od 0, tj. jeśli chcesz wyodrębnić pierwszy element, wpisz 0 w tym polu, 1 dla następnego elementu ...
   2. Jeżeli chcesz wyodrębnić więcej niż jeden element na raz, oddziel liczby znakiem ;, np. wartość 0;2 spowoduje wyodrębnienie pierwszego i trzeciego elementu.
   3. Ogólnie przyjętym przypadkiem - który obejmuje również możliwości wymienione powyżej - jest lista zakresów indeksów, określona w notacji Pythona, ale bez nawiasów. Przedziały można łączyć w łańcuchy za pomocą średnika. Na przykład:
    • 7:10 pobierz elementy podrzędne o indeksach 7, 8 i 9 (indeksy numerowane są od zera; indeks od zakresu do indeksu jest wykluczony).
    • 1;2 pobierz elementy podrzędne o indeksach 1 i 2 (pierwszy indeks oznacza element podrzędny 2, drugi indeks to element 3, zakresy połączone średnikiem),
    • 0;-1 weź pierwszy element podrzędny (indeks 0) i ostatni (indeks -1 oznacza ostatni element, -2 - jeden przedostatni itd.),
    • 1: weź wszystko poza pierwszym elementem (brak indeksu oznacza „do końca”),
    • ::-1 pobierz wszystkie elementy podrzędne w odwrotnej kolejności.
    • ::2 pobierz wszystkie elementy z indeksami nieparzystymi, tj. indeksy, 1,3,5,..., które są elementami 2,4,6, ...
    • :;: powiel dwa razy złożony element wejściowy
  6. Jeśli chcesz wyodrębnić kolejny element, ponownie wybierz pocięty obiekt. Jest teraz umieszczony pod obiektem o nazwie CompoundFilter w Widoku drzewa
  7. Powtórz procedurę wyboru od góry. Plasterek i jego elementy podrzędne zostaną wyświetlone pod obydwoma filtrami CompoundFilters'. Oczywiście nie powtarzają się one w modelu. Bardzo szybkim sposobem wyodrębnienia kolejnego fragmentu jest skopiowanie obiektu CompoundFilter. Ale uważaj: Zostaniesz zapytany, czy chcesz skopiować również elementy pod CompoundFilter, musisz odpowiedzieć nie, nie chcesz ich kopiować, tylko się do nich odwołujesz.

  Właściwości

  • DANEBaza: Obiekt do filtrowania.
  • DANETyp Filtra opcje do wyboru:
   • Omiń: brak filtra. Oryginalne złożenie jest wyprowadzane bez zmian.
   • Wybrana pozycja: wyodrębnia elementy wymienione we właściwości pozycje.
   • kolizja-przebieg: wyodrębnia elementy, które dotykają lub przecinają się z kształtem Wzór.
   • okno-objętość: (domyślnie): wyodrębnia wszystkie elementy, które mają objętość między "Okno od" i "Okno do", gdzie 100% to największy element - a nie nieobcięty obiekt. Wartość 100% jest wartością referencyjną, która może zostać zastąpiona przez "Nadpisz wartość Max".
   • okno-obszar: to samo co okno-objętość, gdzie wycięty obszar określa wybór zamiast objętości.
   • okno-długość: to samo co okno-objętość, gdzie długość krawędzi określa wybór zamiast objętości.
   • okno-odległość: wyodrębnia elementy podrzędne, których odległość od kształtu "Wzór" mieści się w oknie wartości, zdefiniowanym przez właściwości "Okno od", "Okno do", "Nadpisz wartość Max".
  • DANEOdwróć: Jeśli wartość jest ustawiona na true lista opisana powyżej zostanie wykluczona zamiast uwzględniona.
  • DANENadpisz wartość Max: Zakres okna wartości jest określony w procentach wartości maksymalnej. Wartość maksymalna jest obliczana zgodnie z następującym zestawem reguł:
   • jeśli parametr "Nadpisz wartość Max" jest niezerowy - użyj go.
   • w przeciwnym razie, jeśli podano łącze "Wzór" - oblicz odpowiednią wartość kształtu szablonu (nie dotyczy odległości okna "Typ Filtra"),
   • w przeciwnym razie, weź maksymalną wartość z elementów podrzędnych w złożeniu, które ma zostać przefiltrowane.
  • DANEWzór: Link do kształtu szablonu. W przypadku filtrów typu "kolizja-przebieg" i "okno-odległość" szablon jest obiektem, względem którego testowana jest kolizja / odległość. W przypadku innych typów filtrów "okno-***" szablon jest używany do zapewnienia wartości odniesienia dla wartości procentowych okna (nadpisanie wartości maksymalnej). We wszystkich innych trybach "Wzór" jest ignorowany.
  • DANEOkno Od: Górny próg procentowy wyboru elementów, wartość 100% odnosi się do największego elementu.
  • DANEOkno Do: Dolny próg procentowy wyboru elementów, wartość 100% odnosi się do największego elementu.
  • DANEPozycja: Lista lub zakres elementów do wybrania, jeśli typ filtra to "określone elementy".