Projekt Części: Łącznik kształtu

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign ShapeBinder and the translation is 100% complete.

PartDesign ShapeBinder.svg Projekt części: Łącznik kształtu

Lokalizacja w menu
Part Design → Utwórz nowy łącznik kształtu
Środowisko pracy
Projekt części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Projekt części: Podrzędny łącznik kształtu, Projekt części: Klon

Opis

Narzędzie Łącznik kształtu tworzy spoiwo kształtu odwołujące się do geometrii z jednego obiektu nadrzędnego. Łącznik kształtu jest używany wewnątrz Zawartości do odwoływania się do geometrii spoza obiektu Zawartości. Używanie zewnętrznej geometrii bezpośrednio w bryle jest niedozwolone i prowadzi do błędów wykraczających poza zakres.

Łącznik kształtu będzie śledził względne położenie geometrii, do której się odwołuje, co jest przydatne w kontekście tworzenia złożeń, jeśli jego właściwość DANEWsparcie śledzenia jest ustawiona na wartość Prawda. Zobacz przykład poniżej, aby zrozumieć, jak to działa.

Geometrią odniesienia może być pojedynczy obiekt (na przykład Prostopadłościan, Zawartość, szkic lub Cecha wewnątrz bryły) albo jeden lub więcej elementów podrzędnych (powierzchni, krawędzi lub wierzchołków) należących do tego samego obiektu nadrzędnego. To, jaka geometria powinna zostać wybrana, zależy od przeznaczenia Łącznika kształtu. W przypadku operacji typu logicznego należy wybrać bryłę. W przypadku operacji wstawiania można użyć powierzchni lub szkicu. W przypadku geometrii zewnętrznej w szkicu lub w celu dołączenia szkicu odpowiednia może być dowolna kombinacja elementów podrzędnych. Geometria, do której się odwołujemy, może również należeć do bryły, w której Łącznika kształtu jest zagnieżdżony.

Shapebinder flow.png

Z dwóch wybranych powierzchni tworzony jest Łącznik kształtu w pustej jeszcze zawartości. Geometrii z Łącznika kształtu można następnie użyć jako geometrii zewnętrznej w szkicu w tej bryle zawartości.

Użycie

 1. Aktywuj zawrtość, w którym Łącznik kształtu ma być zagnieżdżony.
 2. Opcjonalnie wybierz pojedynczy obiekt lub jeden lub więcej elementów podrzędnych należących do tego samego obiektu nadrzędnego. Elementy podrzędne mogą być wybrane tylko w oknie widoku 3D.
 3. Istnieje kilka sposobów na wywołanie narzędzia:
  • Naciśnij przycisk PartDesign ShapeBinder.svg Łącznik kształtu.
  • Wybierz opcję Projekt Części → PartDesign ShapeBinder.svg Utwórz łącznik kształtu.
 4. Otwiera się panel zadań Pozycja odniesienia parametrów kształtu.
 5. Opcjonalnie wybierz obiekt, nie jest to wymagane, jeśli chcesz wybrać elementy podrzędne:
  1. Naciśnij przycisk Obiekt.
  2. Wybierz obiekt w oknie widoku drzewa lub widoku 3D.
  3. Wszystkie poprzednio wybrane elementy podrzędne zostaną usunięte.
  4. Jeśli wybrano bryłę, wybranie elementów podrzędnych nie będzie możliwe, ponieważ należą one do innego obiektu, a mianowicie do cechy czubka bryły.
 6. Opcjonalnie można wybrać elementy podrzędne:
  1. Naciśnij przycisk Dodaj geometrię.
  2. Wybierz element podrzędny w oknie widoku 3D.
  3. Przycisk Dodaj geometrię musi być wciśnięty dla każdego elementu podrzędnego, który chcesz dodać.
  4. Można wybrać tylko elementy podrzędne należące do tego samego obiektu nadrzędnego. W razie potrzeby użyj przycisku Obiekt, aby wybrać inny obiekt nadrzędny.
 7. Opcjonalnie usuń elementy podrzędne:
  1. Naciśnij przycisk Usuń geometrię.
  2. Wybierz element podrzędny w oknie widoku 3D.
  3. Przycisk Usuń geometrię musi być wciśnięty dla każdego elementu podrzędnego, który chcesz usunąć.
 8. Naciśnij przycisk OK.

Opcje

Aby edytować Łącznik kształtu, kliknij go dwukrotnie w oknie widoku drzewa lub kliknij go prawym przyciskiem myszki i wybierz Edytuj łącznik kształtu z menu kontekstowego widoku drzewa.

Uwagi

 • Łącznik kształtu może być przeciągnięty z bryły, w której jest zagnieżdżony, i upuszczony na węzeł dokumentu Document.svg w oknie widoku drzewa. Taki niezagnieżdżony Łącznik kształtu może być użyty jako właściwość podstawowa dla nowej bryły.
 • Łącznik kształtu utworzony ze szkicu może mieć przeciwny "kierunek narzędzia". Na przykład wyciągnięcie utworzone ze szkicu może rozciągać się w kierunku +Y, podczas gdy wyciągnięcie o tych samych właściwościach utworzone z Łącznika kształtu rozciąga się w kierunku -Y. Przełączenie właściwości DANEOdwrócony (lub pola wyboru) rozwiąże ten problem.

Łącznik kształtu obiektu podrzędnego kontra łącznik kształtu

Zapoznaj się z akapitem: Łącznik kształtu obiektu podrzędnego.

Właściwości

 • DANEWsparcie (LinkSubListGlobal): wsparcie dla geometrii.
 • DANEWsparcie śledzenia (Bool):

Domyślnie przyjmuje wartość Fałsz. Przy ustawieniu tej opcji na wartość Prawda, Łącznik kształtów obserwuje względne rozmieszczenie części i zawartości (poprzez manipulowanie wartościami ukrytej właściwości DANEUmiejscowienie).

Przykład

W przykładzie wykorzystano funkcję Łącznik kształtów do wykonania otworu (z gwintem lub bez) przez więcej niż jedną bryłę. Normalnie funkcja Otwór w środowisku Projektowanie części jest ograniczona do jednej bryły. W przykładzie użyto dwóch sześcianów zwróconych do siebie, ale przesuniętych względem siebie w dowolny sposób. Otwory są tworzone za pomocą szkiców zawierających okrąg dla każdego otworu (średnica jest ignorowana przez funkcję Otwór). Po skopiowaniu szkicu do drugiego sześcianu będzie on znajdował się w tej samej pozycji w lokalnym układzie współrzędnych sześcianu. Na rysunku widać to jako białe kółko na sześcianie znajdującym się z tyłu. Nie jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami, ponieważ otwór w tym miejscu nie byłby wyrównany do otworu w pierwszym sześcianie.

ShapeBinderThroughHole.png

Przykładowa konfiguracja do pokazania jak wykonać otwory w różnych bryłach. Biały okrąg pokazuje, że kopiowanie szkiców nie jest wystarczające.

Oto jak użyć funkcji Łącznik kształtów, aby osiągnąć ten efekt:

 1. Przygotuj scenę jak na powyższym obrazku. Jeśli używasz sześcianów ze środowiska Part, pamiętaj, że musisz je umieścić w kontenerze zawartość. Każdy z nich w oddzielnym kontenerze zawartość. W przeciwnym razie funkcje środowiska pracy Projekt części nie działałyby. Jeśli budujesz je ze szkiców, system powinien domyślnie tworzyć kontenery typu zawartość.
 2. W edytorze właściwości zmień położenie drugiego sześcianu tak, aby dotykał on pierwszego sześcianu z przemieszczeniem w bok.
 3. Wybierz środowisko pracy Projekt części.
 4. Utwórz szkic na powierzchni czołowej pierwszego sześcianu i umieść w dowolnym miejscu okrąg, a następnie zamknij szkic.
 5. Zaznacz szkic w widoku drzewa i naciśnij przycisk PartDesign Hole.svg Utwórz otwór .... Najpierw upewnij się, że pierwsza bryła jest bryłą aktywną (podwójne kliknięcie).
 6. Wybierz otwór w odpowiednim rozmiarze. Na powyższym rysunku wybrano również pogłębienie walcowe. Zamykamy funkcję Utwórz otwór ....
  Teraz obrazek powinien wyglądać jak powyżej. Po ukryciu pierwszego sześcianu (zaznaczamy i wciskamy spację) widać, że otwór nie sięga do drugiego sześcianu. Nie dosięgnie, nawet jeśli wybierzesz opcję Przez wszystkie lub jeśli podasz naprawdę dużą odległość w oknie dialogowym Utwórz otwór .... Funkcja otworu jest zawsze ograniczona do jednej bryły.
  Tutaj z pomocą przychodzi nasz łącznik kształtu.
 7. Najpierw wybierz tylną kostkę. To jest cel, do którego zostanie dodany łącznik kształtu. Musi on być aktywny, więc upewnij się, że został dwukrotnie kliknięty.
 8. W drzewie wybierz szkic, którego użyliśmy do wykonania otworu. Ważne jest, aby nie aktywować pierwszej bryły.
 9. Wybierz funkcję łączenia kształtów.
  Powinien otworzyć się panel zadań. W wierszu Obiekt powinna być widoczna nazwa naszego szkicu. Jeśli wybrałeś funkcję bez wybierania szkicu, możesz nacisnąć przycisk Obiekt i wybrać szkic z listy. Zalecane jest wybranie go najpierw, aby uzyskać właściwą nazwę, szczególnie jeśli mamy wiele szkiców z automatycznie generowanymi nazwami Sketch001, ... Funkcja Dodaj geometrię nie jest dla nas przydatna, ponieważ chcemy wybrać cały szkic. Opcja Dodaj geometrię jest używana, jeśli chcemy wybrać tylko części.
 10. Naciśnij przycisk OK, aby zamknąć okno i sprawdzić, czy nowy element został dodany do drzewa drugiego sześcianu.
  Kiedy przełączasz widoczność segregatora kształtów, jest on wyświetlany na żółto w oknie widoku 3D. Jest on jednak w złej pozycji, tak jak białe kółko na powyższym obrazku. Jest to spowodowane domyślnym ustawieniem parametru Śledzenia.
 11. W widoku właściwości łącznika kształtu w zakładce Dane ustaw wartość parametru Wsparcie śledzenia na Prawda. Domyślnie ustawiona była wartość Fałsz.
  Jeśli parametr Wsparcie śledzenia ma wartość Prawda, na łącznik kształtu nie mają wpływu lokalne transformacje bryły docelowej, np. nasze translacje. Kształt pozostaje dokładnie tam, gdzie znajdował się oryginalny kształt obiektu przedniego. Spróbuj przesunąć przedni obiekt dookoła, a zobaczysz, że łącznik kształtu zawsze podąża do nowej pozycji.
 12. Zaznacz Łącznik kształtu w drzewie i naciśnij przycisk PartDesign Hole.svg Utwórz otwór ...

Jeśli wprowadzisz te same wartości, co w przypadku otworu początkowego, zauważysz, że w drugim sześcianie nie zostanie utworzony żaden otwór. Dzieje się tak dlatego, że Łącznik kształtu w niektórych przypadkach ma przeciwny "kierunek narzędzia" w stosunku do szkicu odniesienia. Aby rozwiązać ten problem, zaznacz pole wyboru CheckBoxTrue.svg Odwróć. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

 1. Masz teraz połączone otwory w dwóch różnych bryłach. Jeśli zmienisz położenie okręgu w szkicu, oba otwory będą się dostosowywać. Możesz nawet dodać nowe okręgi w szkicu, aby utworzyć dodatkowe połączone otwory.