Projekt Części: Szyk kołowy

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign PolarPattern and the translation is 100% complete.

Projekt Części: Szyk kołowy

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Zastosuj szyk → Szyk kołowy
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Transformacja wielokrotna

Opis

Narzędzie wzorca kołowego tworzy wzorzec typu kołowego jednej lub wielu cech.

Powyżej: kieszeń w kształcie szczeliny (B) wykonana na bazie bryły (A, zwana również podstawą) jest używana do tworzenia wzoru biegunowego. Wynik (C) jest pokazany po prawej stronie.

Użycie

Tworzenie

 1. Opcjonalnie aktywuj właściwą bryłę.
 2. Opcjonalnie wybierz jedną lub więcej cech w oknie widoku drzewa lub w oknie widoku 3D.
 3. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Szyk kołowy,
  • Wybierz opcję z menu Projekt Części → Zastosuj przekształcenie → Szyk kołowy.
 4. Jeśli nie ma aktywnej Zawartości, a w dokumencie są dwie lub więcej Zawartości, otworzy się okno dialogowe Wymagana jest aktywna zawartość i poprosi o uaktywnienie jednej z nich. Jeśli istnieje jedna Zawartość, zostanie ona aktywowana automatycznie.
 5. Jeśli nie wybrano żadnych cech, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz cechę otworzy się panel zadań: wybierz jedną lub więcej (przytrzymaj klawisz Ctrl) z listy i naciśnij przycisk OK.
 6. Otworzy się panel zadań Parametry Szyku kołowego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opcje.
 7. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Edycja

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie obiekt Szyk kołowy w oknie widoku drzewa.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt Szyk kołowy w oknie widoku drzewa i wybierz opcję Edycja funkcji szyku kołowego z menu podręcznego.
 2. Otworzy się panel zadań Parametry Szyku kołowego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opcje.
 3. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Opcje

 • Aby dodać cechy:
  1. Naciśnij przycisk Dodaj cechę.
  2. Wybierz cechę w oknie Widoku drzewa lub w oknie Widoku 3D.
  3. Powtórz, aby dodać więcej cech.
 • Aby usunąć cechy:
  1. Naciśnij przycisk Usuń cechę.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Wybierz cechę w oknie Widoku drzewa lub w oknie Widoku 3D.
   • Zaznacz cechę na liście i naciśnij klawisz Del.
   • Kliknij prawym przyciskiem myszy cechę na liście i wybierz z menu podrzędnego opcję Usuń.
  3. Powtórz czynność, aby usunąć więcej cech.
 • Jeśli we wzorcu znajduje się kilka cech, ich kolejność może być ważna. Zobacz sekcję Oczekiwane funkcje.
 • Określenie Osi wzorca:
  • Normalna oś szkicu: Oś Z szkicu (dostępna tylko dla cech opartych na szkicu).
  • Pionowa oś szkicu: Oś Y szkicu (analogicznie).
  • Pozioma oś szkicu: Oś X szkicu (analogicznie).
  • Linia konstrukcyjna #: Osobny wpis dla każdej linii konstrukcyjnej w szkicu (analogicznie).
  • Podstawowa oś X: Oś X Zawartości.
  • Podstawowa oś Y: Oś Y Zawartości.
  • Podstawowa oś Z: Oś Z Zawartości.
  • Wybór odniesienia...: Wybierz Linię odniesienia w oknie Widok drzewa lub Linię odniesienia lub krawędź w oknie Widok 3D.
 • Zaznacz pole wyboru Odwróć kierunek, aby odwrócić wzór.
 • dostępne w wersji 1.0: Określ kąt Trybu:
 • Określ Kąt całkowity, który ma być objęty wzorcem. Jeśli kąt jest mniejszy niż 360°, elementy są równomiernie rozmieszczone od 0° (pierwszy element) do danego kąta (ostatni element). Jeśli kąt jest pełnym kołem 360°, elementy są równomiernie rozmieszczone wokół koła. Oznacza to, że dla n wystąpień kąt 360° jest równoważny kątowi 360°*(1-1/n).
  • dostępne w wersji 1.0: Kąt odsunięcia: Wprowadź kąt Odsunięcia od danego punktu w pierwszym wystąpieniu do tego samego punktu w następnym wystąpieniu. Dla n wystąpień: OverallAngle=(n-1)*Offset.
 • Określ liczbę Wystąpień (łącznie z cechą oryginalną).
 • Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Aktualizuj widok, widok będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym.

Oczekiwane funkcje

Jeśli niektóre z wybranych cech są addytywne, a inne subtraktywne, ich kolejność może mieć wpływ na efekt końcowy. Kolejność można zmienić, przeciągając poszczególne cechy na liście.

Efekty kolejności występowania elementów

Ograniczenia

 • Każdy kształt we wzorcu, który nie pokrywa się z elementem nadrzędnym, zostanie wykluczony. Zapewnia to, że bryła środowiska Projekt Części zawsze składa się z jednej, ciągłej bryły.
 • Wzorce Projektu Części nie są jeszcze tak zoptymalizowane jak ich odpowiedniki Rysunku Roboczego. Dlatego dla dużej liczby instancji powinieneś rozważyć użycie Szyku biegunowego zamiast tego, w połączeniu z operacją logiczną środowiska Część. Może to wymagać poważnych zmian w twoim modelu, ponieważ opuszczasz środowisko Projekt Części i dlatego nie możesz po prostu kontynuować dalszych funkcji Projektu Części w tej samej Zawartości. Przykład pokazano na Forum.
 • Nie można zastosować wzorca bezpośrednio do innego wzorca, czy to kołowego, liniowego czy odbicia lustrzanego. Do tego potrzebna jest funkcja Transformacji wielokrotnej.