Projekt Części: Transformacja wielokrotna

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page PartDesign MultiTransform and the translation is 100% complete.

Projekt Części: Transformacja wielokrotna

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Zastosuj przekształcenie → Utwórz transformację wielokrotną
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Odbicie lustrzane, Szyk liniowy, Szyk kołowy, Skaluj

Opis

Narzędzie Transformacja wielokrotna tworzy szyk jednego lub więcej elementów. Szyk może zawierać wiele przekształceń, gdzie każde kolejne przekształcenie jest stosowane do wyniku poprzedniego przekształcenia.

Dostępne transformacje to: Odbicie lustrzane, Szyk liniowy, Szyk kołowy i . Skaluj. Pierwsze trzy są również dostępne jako osobne narzędzia.

Wzór otworów utworzony z pojedynczej cechy Otwór poprzez zastosowanie Szyku liniowego z 2 wystąpieniami, a następnie Szyku kołowego z 8 wystąpieniami.

Użycie

Tworzenie

 1. Opcjonalnie aktywuj właściwą bryłę.
 2. Opcjonalnie wybierz jedną lub więcej cech w oknie widoku drzewa lub w oknie widoku 3D.
 3. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
  • Naciśnij przycisk Utwórz transformację wielokrotną.
  • Wybierz z menu opcję Projekt Części → Zastosuj przekształcenie → . Utwórz transformację wielokrotną.
 4. Jeśli nie ma aktywnej Zawartości, a w dokumencie są dwie lub więcej Zawartości, otworzy się okno dialogowe Wymagana jest aktywna zawartość i poprosi o uaktywnienie jednej z nich. Jeśli istnieje jedna Zawartość, zostanie ona aktywowana automatycznie.
 5. Jeśli nie wybrano żadnych cech, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz cechę otworzy się panel zadań: wybierz jedną lub więcej (przytrzymaj klawisz Ctrl) z listy i naciśnij przycisk OK.
 6. Otworzy się panel zadań Parametry Transformacji wielokrotnej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opcje.
 7. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Edycja

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij dwukrotnie obiekt Transformacja wielokrotna w oknie Widok drzewa.
  • Kliknij obiekt Transformacja wielokrotna prawym przyciskiem myszy w oknie Widok drzewa i wybierz Edycja funkcji transformacji wielokrotnej z menu podręcznego.
 2. Otworzy się panel Panel zadań Parametry odbicia lustrzanego. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Opcje.
 3. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Łączenie istniejących transformacji

Możliwe jest utworzenie obiektu Transformacji wielokrotnej z istniejących przekształceń Odbicia lustrzanego, Szyku linowego i Szyku kołowego.

 1. Sprawdź właściwość DANEOryginały istniejących przekształceń, aby upewnić się, że zostały one zastosowane do tych samych elementów.
 2. Wybierz te cechy w Widoku Drzewa.
 3. Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
 4. Otworzy się panel zadań Parametry Transformacji wielokrotnej .
 5. Naciśnij przycisk OK u góry.
 6. Edytuj właściwość DANETransformacje utworzonego obiektu Transformacji wielokrotnej:
  1. Kliknij pole.
  2. Naciśnij przycisk , który się pojawi.
  3. Otworzy się okno dialogowe Łącze.
  4. Przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz istniejące transformacje.
  5. Naciśnij przycisk OK.
 7. Opcjonalnie edytuj obiekt Transformacji wielokrotnej, patrz wyżej.

Opcje

 • Aby dodać cechy:
  1. Naciśnij przycisk Dodaj element.
  2. Wybierz element w oknie Widoku drzewa lub Widoku 3D.
  3. Powtórz czynność, aby dodać więcej elementów.
 • Aby usunąć cechy:
  1. Naciśnij przycisk Usuń element.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Wybierz element w oknie Widoku drzewa lub Widoku 3D.
   • Zaznacz element na liście u góry i naciśnij klawisz Del.
   • Kliknij prawym przyciskiem myszy element na liście u góry i wybierz Usuń z menu podręcznego.
  3. Powtórz czynność, aby usunąć więcej funkcji.
 • Jeśli we wzorcu znajduje się kilka elementów, ich kolejność może być istotna. Zobacz stronę Szyk kołowy.
 • Aby dodać transformacje:
  1. Jeśli już istnieją transformacje: wybierz jedną, po której ma zostać dodana nowa transformacja.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy listę Przekształcenia.
  3. Wybierz jedną z następujących opcji z menu podręcznego:
   • Dodaj transformację odbicia lustrzanego. Zobacz stronę Odbicie lustrzane.
   • Dodaj transformację szyku liniowego. Zobacz stronę Szyk liniowy.
   • Dodaj transformację szyku kołowego. Zobacz stronę Szyk kołowy.
   • Dodaj transformację zmiany skali. Zobacz stronę Skaluj.
  4. Wybrana transformacja jest dodawana do listy, a ustawienia transformacji są wyświetlane poniżej listy.
  5. Dostosuj ustawienia do własnych potrzeb.
  6. Naciśnij przycisk OK na pasku u dołu.
  7. Powtórz czynność, aby dodać więcej operacji przekształceń.
 • Aby edytować transformację:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy transformację na liście Transformacje.
  2. Wybierz Edytuj z menu kontekstowego.
  3. Dostosuj ustawienia.
  4. Naciśnij OK na pasku u dołu.
 • Aby zmienić kolejność transformacji:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy transformację na liście Transformacje.
  2. Wybierz Przenieś wyżej lub Przenieś w dółj z menu podręcznego.
 • Jeśli pole wyboru Aktualizuj widok jest zaznaczone, widok będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia

Zobacz stronę o ograniczeniach Szyku kołowego.

Przykład

Za pomocą tego narzędzia można utworzyć ze szkicu w pełni parametryczną część, która jest symetryczna względem dwóch osi.

Może to być płyta montażowa o wymiarach 150x100x10 mm dla silnika z symetrycznymi otworami.

 1. Utwórz Zawartość i dodaj szkic na jednej z jego płaszczyzn bazowych.
 2. W szkicu utwórz geometrię dla jednej ćwiartki części (tj. górnej prawej ćwiartki).
  • Zwróć uwagę, że wiązania muszą również obejmować tylko jedną czwartą części, np. zamiast pełnego wymiaru 150mm wpisz 150/2mm lub 75mm.
  • Upewnij się, że szkic jest zamknięty, dodając linie wzdłuż osi pionowej i poziomej.
 3. Wyciągnij część za pomocą fukcji Projekt Części: Wyciągnij.
 4. Wybierz narzędzie Utwórz transformacje wielokrotną.
 5. Zostanie otwarte okno dialogowe zadania.
 6. Ostatnia cecha Zawartości jest już wybrana. Ponieważ chcemy wykonać odbicie lustrzane tego elementu, możemy zignorować przyciski Dodaj element i Usuń element.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszki w polu Transformacje i wybierz Dodaj transformację odbicia lustrzanego z menu podręcznego.
 8. Jako Płaszczyznę wybierz Pionowa oś szkicu.
 9. Jeśli pole wyboru Aktualizuj widok jest zaznaczone, część powinna być teraz odbita symetrycznie względem jednej z osi.
 10. Ponownie wybierz Dodaj transformację odbicia lustrzanego z menu podręcznego w polu Transformacje.
 11. Teraz jako Płaszczyznę wybierz Pozioma oś szkicu.
 12. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć operację.
 13. Aby usunąć krawędzie wzdłuż osi symetrii w wyniku końcowym, ustaw właściwość DANEUlepsz nowego elementu na Prawda w edytorze właściwości.

Aby sprawdzić, czy część jest w pełni parametryczna, otwórz początkowy szkic z ćwiartką części i zmień jeden wymiar, na przykład średnicę otworu. Po zamknięciu szkicu trzy pozostałe otwory zostaną odpowiednio zmienione. Działa to również w przypadku wszystkich innych wymiarów. Szkic modelujący całą część z pojedynczym wyciągnięciem i bez odbicia lustrzanego byłby znacznie bardziej złożony, a wprowadzenie wszystkich późniejszych zmian byłoby bardziej skomplikowane.