Projekt Części: Pochylenie ścian

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page PartDesign Draft and the translation is 100% complete.

PartDesign Draft.svg Projekt części: Pochylenie ścian

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Zastosuj funkcje ulepszenia → Pochylenie ścian
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie PartDesign Draft.svg Pochylenie ścian tworzy pochylenie kątowe wybranych ścian obiektu. Dodaje on do dokumentu obiekt Draft wraz z jego reprezentacją w oknie widoku drzewa.

Wybierz jedną lub więcej ścian na obiekcie przed uruchomieniem narzędzia. Tutaj zostały wybrane 2 ściany.
Wyświetlanie parametrów funkcji w Panelu zadań.
Dodano 2 ściany i zastosowano 10 stopniowe pochylenie. Dolna płaszczyzna pozostała wymiarowo niezmienna, podczas gdy pochylenie spowodowało zmniejszenie górnej płaszczyzny.
Płaszczyzna neutralna została zmieniona na górną. Teraz górna płaszczyzna pozostała stabilna wymiarowo, podczas gdy szkic powiększył dolną płaszczyznę..
Kierunek ścinania jest ustawiony na dolną prawą krawędź, co powoduje, że projekt jest ścinany w lewo..
Zaznaczenie pola wyboru Kierunek odwrotny spowodowało zastosowanie zanurzenia do wewnątrz zamiast na zewnątrz..

Użycie

Dodanie pochylenia ścian

 1. Opcjonalnie aktywuj bryłę, do której ma zostać zastosowane ścięcie.
 2. Wybierz jedną lub więcej powierzchni bryły.
 3. Narzędzie można wywołać na kilka sposobów:
  • Naciśnij przycisk PartDesign Draft.svg Pochylenie ścian.
  • Wybierz z menu opcję Projekt Części → Zastosuj funkcje ulepszenia → PartDesign Draft.svg Pochylenie ścian.
 4. Jeśli nie ma aktywnej bryły, a w dokumencie znajdują się dwie lub więcej brył, zostanie otwarte okno dialogowe Wymagana jest aktywna zawartość z prośbą o uaktywnienie jednej z nich. Jeśli jest tylko jedna zawartość, zostanie ona uaktywniona automatycznie.
 5. Zostanie otwarty panel zadań funkcji Parametry funkcji pochylenie ścian. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Opcje.
 6. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.


Pamiętaj':
 • Ponieważ dla danej cechy musi istnieć przynajmniej jedna ściana, ostatnia pozostała na liście ściana nie może zostać usunięta.

Edycja pochylenia ścian

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij dwukrotnie obiekt Szkic w oknie Widok drzewa.
  • Kliknij obiekt Szkic prawym przyciskiem myszy w oknie Widok drzewa i wybierz Edytuj Pochylenie ścian z menu kontekstowego.
 2. Otworzy się panel Panel zadań Parametry funkcji pochylenia ścian. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Opcje.
 3. Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Opcje

 • Dodaj ścianę: Dodaje ściany do zaznaczenia, naciśnij przycisk Dodaj ścianę i wybierz więcej ścian.
 • Usuń ścianę: Wybierz sposób usuwania ścian z zaznaczenia:
  • Zaznacz jedną lub więcej powierzchni na liście i naciśnij klawisz Del lub kliknij listę prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Skasuj.
  • Naciśnij przycisk Usuń ścianę. Wszystkie poprzednio zaznaczone powierzchnie zostaną podświetlone na fioletowo. Zaznacz każdą ścianę, która ma zostać usunięta.
 • Kąt początkowy: Ustaw kąt nachylenia narzędzia, wprowadzając wartość lub klikając strzałki w górę/w dół.
 • Płaszczyzna neutralna: Ustaw płaszczyznę neutralną, naciskając przycisk Płaszczyzna neutralna i wybierając ścianę, która nie może zmieniać wymiarów.
 • Kierunek wyciągania: Ustaw kierunek wyciągnięcia, naciskając przycisk Kierunek wyciągnięcia, a następnie wybierz krawędź. Kierunek wyciągania działa tylko wtedy, gdy została ustawiona płaszczyzna neutralna. Wyniki mogą być nieprzewidywalne.
 • Odwróć kierunek wyciągnięcia: Odwróć kierunek wyciągnięcia, zaznaczając pole wyboru Odwróć kierunek wyciągnięcia. Spowoduje to przełączenie pochylenia między kątami dodatnimi i ujemnymi.

Uwagi

Narzędzie Pochylenie ścian działa tylko na powierzchniach, które nie są styczne z innymi powierzchniami. Często popełnianym błędem jest próba zastosowania funkcji do powierzchni, na którą nałożono już zaokrąglenie. Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć zaokrąglenie, zastosować pochylenie ścian, a następnie ponownie zastosować zaokrąglenie.

Właściwości

Zobacz również stronę: Edytor właściwości.

Obiekt Pochylenie ścian środowiska Projekt Części wywodzi się z obiektu Część: Cecha i dziedziczy wszystkie jego właściwości. Posiada on również następujące dodatkowe właściwości:

Dane

Podstawowe

 • DANEKąt (Angle): Wartość nie może być ujemna. Domyślnie: 1.5 °.
 • DANEOdwrócony (Bool): Domyślnie przyjmuje wartość: FAŁSZ.
 • DANEBaza (LinkSub): Łącze podrzędne do listy wybranych krawędzi i powierzchni elementu nadrzędnego.
 • DANEWsparcie Przekształcenia (Bool): "Uwzględnia podstawowy kształt addytywny/subtraktywny, gdy jest używany w cechach wzoru. Jeśli ta opcja zostanie wyłączona, do tworzenia wzorów będzie używana tylko podstawowa część kształtu". Wartość domyślna: FAŁSZ.
 • DANE (ukryte)Dodaj kształt podrzędny (PartShape)
 • DANE (ukryte)Cecha bazowa (Link): Łącze do elementu nadrzędnego.
 • DANE (ukryte)_ Zawartość (LinkHidden): Łącze do zawartości nadrzędnej.

Pochylenie

 • DANENeutral Plane (LinkSub): Łącze podrzędne do listy cech nadrzędnych zawierającej płaszczyznę neutralną.
 • DANEKierunek wyciągnięcia (LinkSub)

Projekt Części

 • DANEUlepsz (Bool): "Ulepsz kształt (usuń zbędne krawędzie) po operacji dodawania/odejmowania". Wartość domyślna jest określana przez preferencję Automatycznie udoskonal model po wykonaniu operacji opartej na szkicu. Zobacz Projekt Części: Ustawienia.