Nazwa obiektu

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Object name and the translation is 100% complete.

Wprowadzenie

Wszystkie obiekty w programie mają nazwę obiektu, która jednoznacznie identyfikuje je w obrębie danego dokumentu.

Informacje te dotyczą wszystkich obiektów pochodnych od App: Obiektu dokumentu (klasa App::DocumentObject), która zasadniczo obejmuje wszystkie obiekty, które można utworzyć w dokumencie.

Nazwy

Nazwy mają różne właściwości:

 • Nazwa może zawierać tylko proste znaki alfanumeryczne i znak podkreślenia, [_0-9a-zA-Z].
 • Nazwa nie może zaczynać się od cyfry, musi zaczynać się od litery lub podkreślenia, [_a-zA-Z].
 • Nazwa jest przypisywana w czasie tworzenia obiektu, później nie można jej już edytować. Nigdy nie można zmienić nazwy obiektu.
 • Nazwa musi być unikalna w całym dokumencie. Nie ma znaczenia, czy dwa obiekty są zupełnie różnych typów, na przykład jeden to kieszeń środowiska Projekt Części, a drugi to ściana środowiska Architektura. Muszą one mieć różne nazwy.
 • Podczas tworzenia obiektu tego samego typu, zwykle nazwa jest zwiększana o kolejny numer, a więc Sześcian, Sześcian001, Sześcian002 itd. Zapobiega to kolizji nazw.
 • Po usunięciu obiektu, jego Nazwa staje się dostępna do użycia przez nowo utworzony obiekt. Oznacza to, że jeśli istnieją obiekty Sześcian, Sześcian001 i Sześcian002, a my usuniemy pierwszy z nich, to następnym obiektem utworzonym za pomocą Part Box nie będzie Sześcian003, lecz Sześcian, ponieważ ciąg ten jest dostępny do ponownego użycia. Zauważ, że nie jest możliwa zmiana nazwy obiektu Sześcian001 lub Sześcian002 na Sześcian, ponieważ ich nazwy są niezmienne.

Podsumowując, Nazwa zasadniczo działa jak unikalny identyfikator (UID) dla obiektu. Ponieważ unikalna Nazwa jest bardzo restrykcyjna, wszystkie obiekty mają również właściwość Etykieta, która umożliwia "zmianę nazwy" obiektu na coś bardziej opisowego. Wewnętrzna Nazwa faktycznie pozostaje stała, ale edytowalna przez użytkownika Etykieta może być używana w większości sytuacji, w których użyto by Nazwy. W powszechnym użyciu w programie i dokumentacji "zmiana nazwy" oznacza zmianę Etykiety, a nie rzeczywistej Nazwy obiektu.

Etykiety

Istnieją różne właściwości etykiet:

 • Etykieta może akceptować dowolny ciąg UTF8, w tym znaki akcentu i spacji.
 • W oknie widoku drzewa wyświetlana jest Etykieta obiektu, a nie jego Nazwa. Dlatego za każdym razem, gdy tworzony jest nowy obiekt, dobrą praktyką jest zmiana Etykiety na bardziej opisowy ciąg znaków. Aby zmienić nazwę (etykietę) obiektu, wybierz ją w widoku drzewa i naciśnij F2 (lub raczej Return na macOS) lub otwórz menu podręczne (kliknij prawym przyciskiem myszy) i wybierz Zmień nazę.
 • Nawet po zmianie nazwy obiektu, wewnętrzny NamNazwae będzie nadal wyświetlana w wielu miejscach, na przykład na pasku pasek stanu lub w oknie widok wyboru, gdy obiekt jest zaznaczony.
 • Ponieważ wewnętrzne funkcje programu odnoszą się do obiektów za pomocą Nazwy, wiele okien dialogowych wyświetli najpierw Nazwę, a następnie edytowalną przez użytkownika Etykietę w nawiasach, na przykład Sześcian (Element wyciągany).
 • Domyślnie Etykieta jest unikalna, podobnie jak Nazwa. Zachowanie to można jednak zmienić w edytorze preferencji, Edycja → Preferencje ... → Ogólne → Dokument → Zezwalaj na umieszczanie duplikatów etykiet obiektów w obrębie jednego dokumentu. Oznacza to, że generalnie Etykieta nie jest unikalna w dokumencie i może się powtarzać. Zaleca się jednak zachowanie unikalności Etykiet, ponieważ jest to prawdopodobnie najbardziej przydatne do identyfikacji różnych obiektów. Podczas pisania niestandardowych funkcji, które manipulują obiektami, metody powinny używać Nazwy obiektu, a nie jego Etykiety, aby zagwarantować, że używany jest właściwy obiekt.
 • Podczas korzystania z wyrażeń, na przykład w edytorze właściwości lub w arkuszu kalkulacyjnym, Etykieta może być przywoływana za pomocą podwójnych nawiasów utworzonych z symboli "mniej niż" i "więcej niż".
<<Custom Label With Spaces>>.Height
<<Label may use UTF8 characters>>.Width

Etykieta2

Jest to prosty ciąg znaków, który może zawierać dowolny tekst, a zatem może być używany do dokumentowania (opisywania z większą ilością szczegółów) utworzonego obiektu.

 • W oknie widoku drzewa edytuj pole obok ikony, w kolumnie "Opis", klikając je i naciskając F2 (lub raczej Entern na macOS).
 • Można również zmienić tę właściwość, modyfikując atrybut Etykieta2 z poziomu Konsoli Python.
 • Atrybut DANEEtykieta2 jest normalnie ukryty w edytorze właściwości, ale może być uwidoczniony poprzez otwarcie menu podręcznego (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) i wybranie Wyświetl wszystko.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD, oraz Obiekty skryptowe.

Każdy obiekt w oprogramowaniu jest tworzony wewnętrznie za pomocą metody addObject() dokumentu. Większość obiektów 2D i 3D, które użytkownik zobaczy w oknie widoku 3D pochodzi z Część: Cecha. W poniższym przykładzie utworzony obiekt to Sześcian środowiska pracy Część.

import FreeCAD as App

doc = App.newDocument()
obj = doc.addObject("Part::Box", "Name")
obj.Label = "Custom label"

Nazwa

Funkcja addObject posiada dwa podstawowe argumenty typu string.

 • Pierwszy argument wskazuje typ obiektu, w tym przypadku "Part::Box".
 • Drugi argument to ciąg znaków definiujący atrybut Name. Jeśli nie zostanie on podany, domyślnie przyjmuje taką samą nazwę jak klasa obiektu, czyli "Part__Box", gdzie dwa nieprawidłowe symbole, dwukropki ::, są zastąpione dwoma podkreśleniami __.
  • Name może zawierać tylko podstawowe znaki alfanumeryczne i znak podkreślenia, [_0-9a-zA-Z]. Jeśli podane zostaną inne symbole, zostaną one przekonwertowane na znak podkreślenia. Na przykład "A+B:C*" zostanie przekonwertowane na "A_B_C_".
  • Name nie może zaczynać się od liczby, musi zaczynać się od litery lub podkreślenia, [_a-zA-Z]. Na przykład "123ABC" jest konwertowany na "_23ABC".
  • Obiekt Name jest ustalany w momencie utworzenia, nie można go później zmodyfikować.
  • Obiekt Name musi być unikalny w całym dokumencie. Jeśli użyty zostanie ten sam obiekt "Name", automatycznie dołączony zostanie kolejny numer, tak aby wynikowe nazwy były unikalne; na przykład, jeśli "Name" już istnieje, nowe obiekty zostaną nazwane "Name001", "Name002", "Name003" itd.

Etykieta

Obiekt Label jest właściwością utworzonego obiektu i może zostać zmieniony na bardziej znaczący tekst.

 • Podczas tworzenia obiektu, Label ma taką samą wartość jak Name.
 • Jednak w przeciwieństwie do Name, Label może akceptować dowolny ciąg UTF8, łącznie ze znakami akcentówi i spacji.
 • Obiekt Label można zmienić w dowolnym momencie, po prostu przypisując żądany ciąg znaków, obj.Label = "New label".

Pobieranie obiektu przez nazwę lub etykietę

Wszystkie obiekty w dokumencie są atrybutami danych odpowiedniego obiektu Dokument. Nazwa atrybutu odpowiada wewnętrznej Nazwie obiektu.

import FreeCAD as App

obj1 = App.ActiveDocument.Box
obj2 = App.ActiveDocument.Box001
obj3 = App.ActiveDocument.Box002

Jest to równoważne użyciu metody getObject dokumentu.

import FreeCAD as App

obj1 = App.ActiveDocument.getObject('Box')
obj2 = App.ActiveDocument.getObject('Box001')
obj3 = App.ActiveDocument.getObject('Box002')

Możliwe jest jednak również pobranie obiektu za pomocą bardziej opisowego identyfikatora Label.

import FreeCAD as App

obj1 = App.ActiveDocument.getObjectsByLabel("Concrete wall")[0]
obj2 = App.ActiveDocument.getObjectsByLabel("Custom parallelepiped")[0]
obj3 = App.ActiveDocument.getObjectsByLabel("Some special name for this cube__002")[0]

Biorąc pod uwagę, że obiekt Label nie jest unikalny, metoda getObjectsByLabel zwraca listę wszystkich obiektów znalezionych z tym obiektem Label. Jeśli jednak Label jest unikalny w dokumencie, to pierwszym elementem tej listy powinien być żądany obiekt.