Podręcznik:Nawigacja w oknie widoku 3D

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Manual:Navigating in the 3D view and the translation is 100% complete.

Słowo o przestrzeni 3D

Jeśli jest to twój pierwszy kontakt z aplikacją 3D, musisz najpierw zapoznać się z niektórymi pojęciami. Jeśli nie, możesz spokojnie pominąć ten akapit.

Przestrzeń 3D w FreeCAD jest to przestrzeń euklidesowa. Ma punkt początkowy i trzy osie: X, Y i Z. Jeśli spojrzysz na swoją scenę z góry, konwencjonalnie oś X wskazuje w prawo, oś Y do tyłu, a oś Z do góry. W prawym dolnym rogu widoku FreeCAD zawsze możesz zobaczyć, skąd oglądasz scenę:

Punkt, w którym spotykają się trzy osie, to punkt odniesienia położenia. Jest to punkt, w którym wartość wszystkich współrzędnych wynosi zero. Dla dowolnej osi, ruch w jednym kierunku zwiększa wartość współrzędnej, a ruch w przeciwnym kierunku zmniejsza wartość współrzędnej. Każdy punkt każdego obiektu istniejącego w przestrzeni 3D można zlokalizować za pomocą jego współrzędnych (x,y,z). Na przykład punkt o współrzędnych (2,3,1) będzie znajdował się w odległości +2 jednostek na osi X, +3 jednostek na osi Y i +1 jednostki na osi Z:

Możesz patrzeć na tę scenę pod dowolnym kątem, tak jakbyś trzymał kamerę. Kamerę można przesuwać w lewo, w prawo, w górę i w dół (panoramowanie), obracać wokół punktu, na który jest skierowana (obracanie) oraz przybliżać lub oddalać od sceny (zoom).

Widok 3D FreeCAD

Nawigacja myszką

Nawigacja w widoku 3D FreeCAD może odbywać się za pomocą myszki, urządzenia Space Navigator, klawiatury, touchpada lub ich kombinacji. FreeCAD implementuje kilka trybów nawigacji, które określają sposób wykonywania trzech podstawowych operacji manipulacji widokiem (przesuwanie, obracanie i powiększanie), a także sposób zaznaczania obiektów na ekranie. Tryby nawigacji są dostępne z ekranu preferencji lub bezpośrednio poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na widoku 3D:

Każdy z tych trybów przypisuje różne przyciski myszki, kombinacje myszka + klawiatura lub gesty myszki do tych czterech operacji. Poniższa tabela przedstawia główne dostępne tryby:

Tryb Przesówanie Obrót Powiększenie Wybieranie
OpenInventor Kliknij środkowy przycisk myszy Kliknij lewym przyciskiem myszy Kręć środkowym przyciskiem myszy Przytrzymaj Ctrl + przeciągnij Kliknij lewym przyciskiem myszy
CAD (domyślnie) Kliknij środkowy przycisk myszy lub Kliknij prawy przycisk myszy + klawisz CTRL Przytrzymaj środkowy, a następnie lewy przycisk myszy lub Kliknij prawy przycisk myszy + klawisz SHIFT Obróć środkowy przycisk myszy lub Kliknij prawy przycisk myszy + CTRL + SHIFT Kliknij lewym przyciskiem myszy
Blender Przytrzymaj Shift + przeciągnij Kliknij środkowy przycisk myszy lub przeciągnij Kliknij lewy + prawy przycisk myszy i przeciągnij Kliknij środkowy przycisk myszy Kręć środkowym przyciskiem myszy Kliknij lewym przyciskiem myszy
Touchpad Przytrzymaj Shift + przeciągnij po czujniku touchpada (myszka) Alt + czujnik touchpada (myszka) PgUp / PgDn Kliknij lewy przycisk touchpada (myszki)
Gesture przeciągnij Kliknij prawy przycisk myszki przeciągnij Kliknij lewym przyciskiem myszki Roll middle button mouse Kliknij lewym przyciskiem myszki
OpenCascade Kliknij środkowy przycisk myszki Przytrzymaj środkowy, a następnie prawy przycisk myszki Obróć środkowy przycisk myszki Kliknij lewym przyciskiem myszki

Nawigacja klawiaturą

Alternatywnie, niektóre elementy sterujące klawiatury są zawsze dostępne, niezależnie od trybu nawigacji:

  • Ctrl + i Ctrl + do powiększania i pomniejszania, odpowiednio.
  • Klawisze strzałek, , do przesuwania widoku w lewo / prawo i w górę / dół.
  • Shift + i Shift + do obracania widoku o 90 stopni.
  • Klawisze numeryczne, , dla siedmiu standardowych widoków: Izometryczny, Od przodu, Od góry, Od prawej, Od tyłu, Od dołu, oraz Od lewej.
  • V O ustawi kamerę w Widok ortogonalnym.
  • Podczas gdy V P ustawia ją w widoku Perspektywy.
  • Ctrl pozwoli ci wybrać więcej niż jeden obiekt lub element.

Te elementy sterujące są również dostępne z Menu widoku, a niektóre z nich z paska narzędzi widoku.

Korzystanie z kostki nawigacyjnej

W domyślnej konfiguracji, w prawym górnym rogu ekranu 3D znajduje się kostka nawigacyjna. Można go użyć do obrócenia wyświetlanego obiektu o stałą wartość, zresetować widok do jednego z kilku standardowych widoków, i zmienić tryb wyświetlania.

Podczas korzystania z kostki nawigacyjnej punkt kontrolny zmieni kolor na jasnoniebieski, gdy kursor znajdzie się nad wrażliwym obszarem. Jeśli obszar pod kursorem nie zmieni koloru, kliknięcie na nim nie będzie miało żadnego wpływu. W chwili pisania tego tekstu (wersja 0.18) występują pewne problemy z rejestracją, które uniemożliwiają aktywację wszystkich części niektórych punktów kontrolnych.

Kliknięcie ściany spowoduje przełączenie widoku na tę ścianę. Kliknięcie narożnika spowoduje przełączenie na widok z tym narożnikiem skierowanym w Twoją stronę.

Kliknięcie jednego z czterech trójkątów spowoduje obrócenie widoku o 45° we wskazanym kierunku. Kliknięcie jednej z dwóch zakrzywionych strzałek u góry spowoduje obrócenie widoku o 45° we wskazanym kierunku wokół linii skierowanej w Twoją stronę.

Kostkę nawigacyjną można przenieść do dowolnej części ekranu 3D poprzez przeciągnięcie. Aby zainicjować przeciąganie, należy nacisnąć lewy przycisk myszy wewnątrz sześcianu. Struktura nie zacznie się poruszać, dopóki kursor nie zostanie przeciągnięty poza sześcian.

There is a smaller mini-cube in the lower right of the cluster which activates a drop-down menu allowing you to switch the viewing mode.

Zaznaczanie obiektów

Obiekty w widoku 3D można wybierać, klikając je odpowiednim przyciskiem myszy, w zależności od trybu nawigacji (opisanego powyżej). Pojedyncze kliknięcie spowoduje zaznaczenie obiektu i jednego z jego elementów podrzędnych (krawędzi, ściany, wierzchołka). Dwukrotne kliknięcie spowoduje zaznaczenie obiektu i wszystkich jego elementów podrzędnych. Można wybrać więcej niż jeden element podrzędny, a nawet różne elementy podrzędne z różnych obiektów, naciskając klawisz CTRL. Kliknięcie przyciskiem zaznaczania na pustej części widoku 3D spowoduje usunięcie zaznaczenia.

Można również włączyć panel o nazwie "Widok zaznaczenia", dostępny z menu Widok, który pokazuje, co jest aktualnie zaznaczone:

Widoku wyboru można także używać do wybierania obiektów poprzez wyszukiwanie określonego obiektu.

Więcej informacji: