Podręcznik:Środowiska pracy - przegląd

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Manual:All workbenches at a glance and the translation is 100% complete.

Jedną z największych trudności dla nowych użytkowników FreeCAD jest ustalenie, w którym środowisku pracy znaleźć konkretne narzędzie. Poniższa tabela zawiera przegląd najważniejszych środowisk pracy i ich narzędzi. Bardziej kompletna lista znajduje się na każdej stronie środowiska pracy w dokumentacji FreeCAD.

Cztery środowiska pracy są również zaprojektowane do pracy w parach, a jedno z nich jest w pełni zintegrowane z drugim: Architektura zawiera wszystkie narzędzia Rysunku Roboczego, a Projekt Części wszystkie narzędzia Szkicownika. Jednak dla przejrzystości zostały one rozdzielone poniżej.

Środowisko pracy Część

Środowisko pracy Część zapewnia podstawowe narzędzia do pracy z elementami bryłowymi: prymitywy, takie jak sześciany i kule, oraz proste operacje geometryczne i operacje logiczne. Będąc głównym punktem zaczepienia z OpenCasCade, środowisko pracy Część stanowi podstawę systemu geometrii FreeCAD, a prawie wszystkie inne środowiska pracy tworzą geometrię opartą na częściach.

Narzędzie Opis Narzędzie Opis
Sześcian Rysuje sześcian. Stożek Rysuje stożek.
Walec Rysuje walec. Sfera Rysuje sferę.
Torus Rysuje torusa (pierścień). Utwórz geometrię pierwotną Tworzy różne inne parametryczne pierwotne geometrie.
Konstruktor kształtu Umożliwia tworzenie bardziej złożonych kształtów z prymitywów. Połączenie Łączy (zespala) dwa obiekty.
Część wspólna Wyodrębnia wspólną (przecinającą się) część dwóch obiektów. Wytnij Wycina (odejmuje) jeden obiekt od drugiego.
Połącz obiekty Łączy wnętrza obiektów otoczonych ścianami. Osadź obiekt Osadza obiekt ścianowy w innym obiekcie ściankowym.
Wycięcie dla obiektu Tworzy wycięcie w ścianie obiektu dla innego obiektu ze ścianami. Wyciągnij Wyciąga płaskie powierzchnie obiektu.
Zaokrąglenie Zaokrągla krawędzie obiektu. Wyciągnięcie przez obrót Tworzy bryłę poprzez obrót innego obiektu (nie bryły) wokół osi.
Iloraz dwóch obiektów - przecięcie Tworzy przekrój poprzez przecięcie obiektu płaszczyzną przekroju. Przekrój poprzeczny Tworzy wiele przekrojów wzdłuż obiektu.
Sfazowanie Fazuje krawędzie obiektu. Odbicie lustrzane Odbija wybrany obiekt w określonej płaszczyźnie lustrzanej.
Utwórz powierzchnię prostokreślną Utwórz prostoliniową powierzchnię pomiędzy wybranymi krzywymi. Wyciągnięcie po ścieżce Przesuwa jeden lub więcej profili wzdłuż ścieżki.
Wyciągnięcie przez profile Przechodzenie z jednego profilu do drugiego. Odsunięcie 3D Tworzy przeskalowaną kopię oryginalnego obiektu.
Grubość Przypisanie grubości do powierzchni kształtu.

Środowisko pracy Rysunek Roboczy

Środowisko pracy Rysunek Roboczy zapewnia narzędzia do wykonywania podstawowych zadań rysowania CAD 2D: linii, okręgów itp... oraz szereg ogólnych przydatnych narzędzi, takich jak przesuwanie, obracanie lub skalowanie. Zapewnia również kilka pomocy rysunkowych, takich jak siatka i przyciąganie. Jest przeznaczony głównie do rysowania wytycznych dla obiektów Architektury, ale służy również jako "uniwersalny scyzoryk" FreeCAD.

Narzędzie Opis Narzędzie Opis
Linia Rysuje odcinek linii między 2 punktami. Wire Rysuje linię złożoną z wielu segmentów linii (polilinię).
Okrąg Rysuje okrąg na podstawie środka i promienia. Łuk Rysuje segment łuku na podstawie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego.
Elipsa Rysuje elipsę na podstawie dwóch punktów narożnych. Wielokąt foremny Rysuje wielokąt foremny na podstawie środka i promienia.
Prostokąt Rysuje prostokąt na podstawie dwóch przeciwległych punktów. Adnotacja wieloliniowa Rysuje wielowierszową adnotację tekstową.
Wymiar Rysuje adnotację dotyczącą wymiaru. BSpline Rysuje krzywą złożoną z szeregu punktów.
Punkt Wstawia pojedynczy punkt. Kształt z tekstu Narzędzie Kształt z tekstu wstawia złożony kształt reprezentujący ciąg tekstowy w wybranym punkcie bieżącego dokumentu.
Łącznik kształtów Tworzy nowy obiekt z wybranych powierzchni istniejących obiektów. Krzywa Bézier'a Rysuje krzywą Béziera z serii punktów.
Przesuń Przenosi lub kopiuje obiekty z jednej lokalizacji do drugiej. Obróć Obraca obiekty o określony kąt wokół punktu.
Odsunięcie Przesuwa obiekt na określoną odległość. Przytnij Przycina, rozciąga lub wyciąga obiekt.
Ulepsz Przekształca lub łączy obiekty w obiekt wyższego poziomu. Rozbij Przekształca lub rozdziela obiekty na obiekty niższego poziomu.
Skaluj Skaluje obiekty w odniesieniu do punktu. Widok 2D kształtu Tworzy obiekt 2D, który jest spłaszczonym widokiem innego obiektu.
Rysunek roboczy do szkicu Konwertuje obiekt Rysunku roboczego na szkic i odwrotnie. Szyk Tworzy prostokątny układ z obiektu.
Klonuj Tworzy połączone kopie obiektów. Odbicie lustrzane Odbija obiekty w poprzek linii.

Środowisko pracy Szkicownik

Środowisko pracy Szkicownik zawiera narzędzia do tworzenia i edycji złożonych obiektów 2D, zwanych szkicami. Geometria wewnątrz tych szkiców może być precyzyjnie pozycjonowana i powiązana za pomocą wiązań. Są one przede wszystkim przeznaczone do budowania geometrii w środowisku Projekt Części, ale są przydatne wszędzie w FreeCAD.

Narzędzie Opis Narzędzie Opis
Utwórz punkt Rysuje punkt. Utwórz linię Rysuje odcinek linii między dwoma punktami.
Utwórz łuk Rysuje segment łuku ze środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego. Utwórz łuk przez trzy punkty Rysuje odcinek łuku między dwoma punktami końcowymi i kolejnym punktem na obwodzie.
Utwórz okrąg Rysuje okrąg na podstawie środka i promienia. Utwórz okrąg przez trzy punkty na obwodzie Rysuje okrąg na podstawie trzech punktów na obwodzie.
Utwórz elipse Rysuje elipsę przy użyciu punktu środkowego, punktu głównego promienia i punktu mniejszego promienia. Utwórz elipsę przez trzy punkty Rysuje elipsę na podstawie średnicy głównej (2 punkty) i punktu promienia mniejszego.
Utwórz łuk na podstawie elipsy Rysuje łuk elipsy według punktu środkowego, punktu głównego promienia, punktu początkowego i punktu końcowego. Utwórz polilinię Rysuje linię złożoną z wielu segmentów linii. Dostępnych jest kilka trybów kreślenia.
Utwórz prostokąt Rysuje prostokąt na podstawie dwóch przeciwległych punktów. Utwórz trójkąt równoboczny Rysuje trójkąt foremny wpisany w okrąg geometrii konstrukcyjnej.
Utwórz kwadrat Rysuje regularny czworokąt wpisany w okrąg geometrii konstrukcyjnej. Utwórz pięciokąt Rysuje pięciokąt foremny wpisany w okrąg geometrii konstrukcyjnej.
Utwórz sześciokąt Rysuje sześciokąt foremny wpisany w okrąg geometrii konstrukcyjnej. Utwórz siedmiokąt Rysuje sześciokąt foremny wpisany w okrąg geometrii konstrukcyjnej..
Utwórz ośmiokąt Rysuje ośmiokąt foremny wpisany w okrąg geometrii konstrukcyjnej. Utwórz szczelinę Rysuje owal, wybierając środek jednego półkola i punkt końcowy drugiego półkola.
Utwórz zaokrąglenie Tworzy zaokrąglenie między dwiema liniami połączonymi w jednym punkcie. Przytnij krawędź Przycina linię, okrąg lub łuk względem klikniętego punktu.
Utwórz geometrię zewnętrzną Tworzy krawędź połączoną z zewnętrzną geometrią. Przełącz tryb konstrukcji Przełącza element do/z trybu konstrukcyjnego. Obiekt konstrukcyjny nie będzie używany w operacjach geometrii 3D i jest widoczny tylko podczas edycji szkicu, który go zawiera.
Wiązanie zbieżności Nakłada punkt na ("pokrywa z") z jednym lub większą liczbą innych punktów. Zwiąż punkt na obiekcie Umieszcza punkt na innym obiekcie, takim jak linia, łuk lub oś.
Zwiąż w pionie Wymusza na wybranych liniach lub elementach polilinii rzeczywistą orientację pionową. Przed zastosowaniem tego wiązania można zaznaczyć więcej niż jeden obiekt. Zwiąż w poziomie Wymusza na wybranych liniach lub elementach polilinii rzeczywistą orientację poziomą. Przed zastosowaniem tego wiązania można zaznaczyć więcej niż jeden obiekt.
Wiązanie równoległości Pozwala wiązać dwie lub więcej linii równolegle do siebie. Wiązanie prostopadłości Wiąże dwie linie prostopadle do siebie lub linię prostopadłą do punktu końcowego łuku.
Wiązanie styczności Tworzy wiązanie stycznej między dwoma wybranymi elementami lub wiązanie współliniowe między dwoma segmentami linii. Wiązanie równości Powoduje, że dwa wybrane elementy są sobie równe. W przypadku użycia na okręgach lub łukach ich promienie będą równe.
Wiązanie symetrii Wiąże dwa punkty symetrycznie względem linii lub dwa pierwsze wybrane punkty symetrycznie względem trzeciego wybranego punktu. Wiązanie blokady odległości Powoduje związanie wybranego elementu poprzez ustawienie pionowych i poziomych odległości względem początku, blokując w ten sposób lokalizację tego elementu.
Zwiąż odległość poziomą Ustala poziomą odległość między dwoma punktami lub punktami końcowymi linii. Jeśli wybrano tylko jeden punkt, odległość jest ustawiana względem punktu odniesienia położenia szkicu. Zwiąż odległość pionową Ustala odległość pionową między dwoma punktami lub punktami końcowymi linii. Jeśli wybrano tylko jeden punkt, odległość jest ustawiana względem punktu odniesienia położenia szkicu.
Wiązanie odległości Definiuje odległość wybranej linii poprzez ustalenie jej długości lub definiuje odległość między dwoma punktami poprzez ustalenie odległości między nimi. Wiązanie promienia Definiuje promień wybranego łuku lub okręgu poprzez związanie promienia.
Wiązanie kąta Określa kąt wewnętrzny między dwiema wybranymi liniami. Mapuj szkic na powierzchnię Mapuje szkic na wcześniej wybraną powierzchnię bryły.
Połącz szkice Pozwala scalić dwa lub więcej szkiców. Odbicie lustrzane szkicu Tworzy lustrzane odbicia wybranych elementów szkicu.

Środowisko pracy Projekt Części

Środowisko pracy Projekt Części zawiera zaawansowane narzędzia do tworzenia elementów bryłowych. Zawiera również wszystkie narzędzia ze szkicownika. Ponieważ może on tworzyć tylko bryły (zasada numer jeden projektowania części), jest to główne środowisko pracy, którego należy używać podczas projektowania elementów (części) do produkcji lub druku 3D, ponieważ zawsze otrzymasz obiekt nadający się do druku.

Narzędzie Opis Narzędzie Opis
Wyciągnij Wyciąga obiekt bryłowy z wybranego szkicu. Kieszeń Tworzy kieszeń z wybranego szkicu. Szkic musi być odwzorowany na istniejącą ścianę obiektu bryłowego.
Wyciągnij przez obrót Tworzy bryłę poprzez obrót szkicu wokół osi. Rowek Tworzy rowek, obracając szkic wokół osi.
Zaokrąglenie Zaokrągla krawędzie obiektu. Sfazowanie Fazuje krawędzie obiektu.
Pochylenie ścian Stosuje szkic kątowy do powierzchni obiektu. Odbicie lustrzane Tworzy lustrzane odbicia na płaszczyźnie lub ścianie.
Szyk liniowy Tworzy liniowy wzór cech. Szyk kołowy Tworzy biegunowy wzór cech.
Skaluj Skalowanie cechy do innego rozmiaru. Transformacja wielokrotna Umożliwia utworzenie wzoru z dowolną kombinacją innych przekształceń.
Kreator wału Generuje wał z tabeli wartości i umożliwia analizę sił i momentów. Koło zębate ewolwentowe Umożliwia tworzenie kilku rodzajów kół zębatych.

Środowisko pracy Architektura

Środowisko pracy Architektura zawiera narzędzia do pracy z projektami BIM (inżynieria lądowa i architektura). Zawiera również wszystkie narzędzia ze środowiska pracy Rysunek Roboczy. Głównym zastosowaniem środowiska pracy Architektura jest tworzenie obiektów BIM lub nadawanie atrybutów BIM obiektom zbudowanym za pomocą innych środowisk pracy w celu wyeksportowania ich do IFC.

Narzędzie Opis Narzędzie Opis
Ściana Tworzy ścianę od podstaw lub używając wybranego obiektu jako podstawy. Narzędzia konstrukcyjne Tworzy element konstrukcyjny od zera lub używając wybranego obiektu jako podstawy.
Pręt zbrojeniowy Tworzy pręt zbrojeniowy w wybranym elemencie konstrukcyjnym. Piętro Tworzy piętro zawierającą wybrane obiekty.
Budowla Tworzy budynek zawierający wybrane obiekty. Teren Tworzy lokalizację zawierającą wybrane obiekty.
Okno Tworzy okno przy użyciu wybranego obiektu jako podstawy. Płaszczyzna przekroju Dodaje obiekt płaszczyzny przekroju do dokumentu.
Osie Dodaje system osi do dokumentu. Dach Tworzy spadzisty dach z wybranej ściany
Kubatura Tworzy obiekt przestrzenny w dokumencie. Schody Tworzy obiekt schodów w dokumencie.
Panel Tworzy obiekt panelu z wybranego obiektu 2D. Ramy Tworzy obiekt ramy z wybranego układu.
Wyposażenie Tworzy obiekt wyposażenia lub mebla. Materiał Przypisuje materiał do wybranych obiektów.
Obmiar Tworzy różne rodzaje harmonogramów. Płaszczyzna cięcia Przytnij obiekt zgodnie z płaszczyzną.
Dodaj komponent Dodaje obiekty do komponentu. Usuń komponent Odejmuje lub usuwa obiekty z komponentu.
Spis wymiarów Wejście lub wyjście z trybu pomiaru.

Pozostałe wbudowane środowiska pracy

Chociaż powyższe podsumowuje najważniejsze narzędzia FreeCAD, to dostępnych jest znacznie więcej środowisk pracy, wśród nich m.in:

  • Rysunek Roboczy do tworzenia rysunków technicznych z modeli 3D.
  • Siatka pozwala na pracę z siatkami wielokątów. Chociaż siatki nie są preferowanym typem geometrii do pracy w FreeCAD, ze względu na brak precyzji i obsługi krzywych, siatki nadal mają wiele zastosowań i są w pełni obsługiwane w FreeCAD. Środowisko pracy Mesh Workbench oferuje również szereg narzędzi Part-to-Mesh i Mesh-to-Part.
  • Raytracing oferuje narzędzia do łączenia się z zewnętrznymi rendererami, takimi jak povray lub luxrender. Bezpośrednio z wnętrza FreeCAD, to środowisko pracy pozwala na tworzenie wysokiej jakości renderingów z modeli.
  • Środowisko pracy Arkusz Kalkulacyjny umożliwia tworzenie i manipulowanie danymi arkusza kalkulacyjnego, które można wyodrębnić z modeli FreeCAD. Komórki arkusza kalkulacyjnego mogą być również przywoływane w wielu obszarach FreeCAD, co pozwala na wykorzystanie ich jako głównych struktur danych.
  • Środowisko pracy FEM Workbench zajmuje się Finite Elements Analysis i umożliwia wykonywanie obliczeń MES przed i po przetwarzaniu oraz wyświetlanie wyników w formie graficznej.

Zewnętrzne środowiska pracy

Istnieje również wiele innych bardzo przydatnych środowisk pracy stworzonych przez członków społeczności FreeCAD. Chociaż nie są one zawarte w standardowej instalacji FreeCAD, można je łatwo zainstalować jako wtyczki. Wszystkie są wymienione w repozytorium FreeCAD-addons. Do najbardziej rozwiniętych należą:

  • środowisko pracy do wymiarowania rysunków oferuje wiele nowych narzędzi do pracy bezpośrednio na arkuszach rysunkowych i umożliwia dodawanie wymiarów, adnotacji i innych symboli technicznych z dużą kontrolą nad ich aspektem. Środowisko pracy do wymiarowania rysunków nie jest już utrzymywane.
  • Środowisko pracy Elementy złączne oferuje szeroką gamę gotowych do wstawienia obiektów elementów złącznych, takich jak śruby, wkręty, pręty, podkładki i nakrętki. Dostępnych jest wiele opcji i ustawień.
  • Środowisko pracy A2plus oferuje szereg narzędzi do montażu i pracy ze zespołami.

Więcej informacji: