Przepisy na makropolecenia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Macros recipes and the translation is 100% complete.

Ta strona zawiera listę makrodefinicji, które dodają funkcjonalności do programu FreeCAD.

Jeśli napisałeś makro i chcesz umieścić je w kategoriach na tej stronie, zobacz artykuł dokumentacja makrodefinicji, aby dowiedzieć się jak właściwie przygotować dokumentację.

Kategorie

Part CheckGeometry.svg Operacje w oknie widoku 3D

 • FCCamera 00.png Makro FCCamera: To makro potrafi obracać ekran o określony kąt i zdefiniowaną oś oraz tworzy plan zwrócony w stronę ekranu, aby utworzyć układ w określonym planie pozycjonuje wybraną powierzchnię zwróconą w stronę ekranu w celu wykrycia położenia ujęcia widoku.
 • Macro Mouse Cross.png Makro Mouse Cross: To małe makro zamienia kursor myszki ze strzałki w precyzyjny krzyżyk.
 • Text console python.png Makro Rotate View Free: To makro jest używane w konsoli Python i obraca bieżący widok o podany kąt i płaszczyznę.

Macro Rotate View with Y pointing upwards .png Makro Rotate ViewAxonometric: To makro obraca bieżący widok w ujęciu widoku aksonometrycznego.

 • Macro Screen Wiki.png Makro Screen Wiki: To makro umożliwia zapisanie widoku 3D w żądanym formacie. Widok 3D lub pełne okno 3D programu FreeCAD przyjmuje żądane wymiary.
 • Snip.png Makro Snip: Łatwe umieszczanie zrzutów ekranu na forum FreeCAD.
 • Macro View Rotation.png Makro View Rotation: Udostępnia graficzny interfejs użytkownika umożliwiający obracanie widoku o precyzyjne wartości we wszystkich trzech kierunkach.
 • Zoom1 1.svg Makro Zoom 1:1: Powiększenie w skali 1:1, dzięki czemu obiekty są wyświetlane na ekranie w ich rzeczywistych rozmiarach.

Draft FlipDimension.svg Animacja

 • Animator.svg Makro Animator: Animuj swój model, animując jego właściwości za pomocą właściwości Python tego obiektu.
 • Macro Constraint Draft.png Makro Constraint Draft: Prosty przykład animacji Szkic linii z wykorzystaniem wyrażeń do powiązania wielu linii i symulacji lub weryfikacji ruchu. Tutaj obrót okręgu tworzy ruch dla wszystkich połączonych obiektów (to makro działa w programie FreeCAD w wersji 0.16).

Applications-python.svg Kodowanie i tworzenie skryptów

 • Macro Build Utility.png Makro Build Utility: To makro udostępnia narzędzie do składania projektu z plików projektów podrzędnych przy użyciu funkcji Połącz projekt.
 • Macro clone explicit.png Makro clone explicit: Tworzy kopię każdego zaznaczonego obiektu i ustawia jego właściwości na wyrażenie łączące z oryginalnym obiektem, czyniąc z niego jawny i edytowalny klon.
 • Macro MessageBox.png Makro MessageBox: Pokazuje, jak przekazywać informacje użytkownikowi za pomocą graficznego interfejsu użytkownika.
 • Macro Python Assistant Window.png Makro Python Assistant Window: To makro zapewnia środowisko pracy typu wytnij / kopiuj / wklej dla kodu Python, jest podzielone na segmenty, dzięki czemu można wybierać różne sekcje, i jest trwałe między sesjami FreeCAD.
 • MEPlan.png Qt Example: Przykład użycia poleceń Qt, ich połączeń, ekstrakcji i przypisywania danych.
 • Text-x-python.png scanObjects: Narzędzie kontrolne do tworzenia makr FreeCAD i usuwania błędów w projekcie.
 • TNP solution.png Makro Rozwiązanie TNP: Podstawowy przykład rozwiązania problemu nazewnictwa topologicznego. Makrodefinicja ta jest przeznaczona wyłącznie dla programistów.

Arch MeshToShape.svg Konwersja

 • Applications-python.svg Makro 3DXML import: Importuje plik 3DXML-ascii do programu FreeCAD, ograniczona funkcjonalność.
 • Macro Compound Plus.png Makro Compound Plus: Zestaw poleceń szkicu w małym makrze dla szkicu 2D Przykład: praca z plikami DXF.

Macro Creating faces from a DXF file.png Makro Creating faces from a DXF file: Ta makrodefinicja tworzy twarze z pliku DXF, "warstwy" są rozpoznawane oddzielnie i egzaminowane w grupach.

 • Macro DeepCopy.png Makro DeepCopy: Utwórz złożenie z części z kopią wszystkich kształtów.
 • Macro Dxf To Shape.png Makro Dxf To Shape: Makro narzędzie do tworzenia unikalnej linii łamanej z wieloma poliliniami, typ tworzonej linii jest wybierany spośród typów MakeWire, Bspline, BsplineCurve, BsplineCurve + Arc, Polygon, Bezier curve.
 • Macro FaceToSketch.png Makro FaceToSketch: Przekształca wybraną powierzchnię w pojedynczy szkic bez wiązań.
 • FCBmpImportLogo.svg Makro FCBmpImport: Importuj czarno-białe obrazy BMP do programu FreeCAD jako szkic, linie, bryły lub grafikę BMP w skali szarości dla litofanów.
 • Macro FCWire To Volume.png Makro FCWire To Volume: Makrodefinicja tworzy operację logiczną z zaznaczonymi obiektami, wystarczy zaznaczyć linię i nadać im grubość, a następnie kliknąć przycisk "Utwórz".
 • Applications-python.svg Makro Iges PyImporter: Importuje plik formatu iges z jednostką 128, na przykład plik iges z FreeShip, do FreeCAD.
 • MultiCopy-reduced.png Makro MultiCopy: Funkcja MultiCopy umożliwia powielanie (kopiowanie i wklejanie) wielu obiektów FreeCAD, które można etykietować kolejno i w niestandardowy sposób.
 • PartToVRML.png Makro PartToVRML: Konwertuje wybrane części na siatki VRML w celu zmniejszenia rozmiaru i przyspieszenia ładowania (modele VRML zgodne z programami Kicad i Blender).

Draft BSpline.svg środowisko pracy Rysunek Roboczy i 2D

 • Macro EdgesToArc.png Makro EdgesToArc: Jeśli to możliwe, przekształca wybrane Krawędzie w łuk kołowy. Funkcja jest przydatna przy przywracaniu dyskretnych łuków.
 • Macro FCConvertLines.png Macro FC Convert Lines: Ta marodefinicja konwertuje obiekt linii w linię przerywaną, w linię punktową, w linię dwupunktową, w linię zygzakową, w linię odręczną (falistą) o podanych wymiarach.

Workbench FEM.svg środowisko pacy MES

 • Text-x-python.png Makro export transient FEM results: To makro eksportuje wiele obiektów wyników FEM z analizy stanów nieustalonych do formatu VTK i generuje plik PVU, który może być użyty do załadowania wyników bezpośrednio do programu ParaView w celu dalszego przetwarzania końcowego.
 • Macro GMSH.png Makro GMSH: Tworzenie siatek FEM za pomocą Generatora siatek GMSH.

Std Windows.svg Gui

 • Macro MacroMenu.png Makro MacroMenu: Dodaj makrodefinicje znajdujące się w folderze Macros do menu Makrodefinicji programu FreeCAD.
 • Text-x-python.svg Makro SplitPropEditor: Tymczasowo wydziela edytor właściwości z widoku złożonego do oddzielnego widżetu dokowanego.
 • Macro Toggle Views Visibility.png Makro Toggle Panels Visibility: To makro przełącza widoczność różnych paneli pomocniczych w programie FreeCAD, umożliwiając wyświetlanie okna głównego na całej dostępnej przestrzeni ekranu.

Part Measure Linear.svg Informacje i wymiarowanie

 • BoundBoxTracing.png Makro BoundingBox Tracing: Ta makrodefinicja wykonuje czerwony ślad (edytowalny) wokół Ramki otaczającej za pomocą sześciu prostokątów.
 • CenterFace.png Makro CenterFace: Ta makrodefinicja śledzi na czerwono (z możliwością edycji) środkową płaszczyznę (masę) za pomocą jednego punktu i wyświetla współrzędne.
 • Macro CenterOfMass.png Makro CenterOfMass: Podaje masę całkowitą i środek masy wielu obiektów wybranych z uwzględnieniem określonej gęstości.
 • Macro Delta xyz.png Makro Delta xyz: Podaje wartości delty i odległość między dwoma punktami.
 • Macro Dump Objects.png Makro Dump Objects: Ta makrodefinicja generuje listę wszystkich obiektów w bieżącym dokumencie - lista może znajdować się w oknie lub w widoku raportu.
 • Macro FC element selector.png Makro FC element selector: Ta makrodefinicja wyświetla wszystkie elementy poniżej kursora w taki sam sposób, jak "Makro Mysz nad cb" z GUI (elementy zasłonięte przez inne elementy również zostaną wyświetlone).
 • FCInfo.png Makro FCInfo: Podaje szereg informacji o wybranym kształcie i może wyświetlić przeliczenie długości, nachylenia (stopnie, radian, gradient) kształtu, powierzchni, objętości oraz masy kształtu w wybranej gęstości w różnych jednostkach międzynarodowych i anglosaskich.
 • FCInfoToolBar.png Makro FCInfo ToolBar: Wyświetla szereg informacji o wybranym kształcie jako FCInfo w mini pasku narzędzi.
 • Macro FCInfoGlass.png Makro FCInfoGlass: Podaje szereg informacji o wybranym kształcie i wyświetla je na ekranie 3D.
 • FCInfoToMouse.png Makro FCInfoToMouse: Udostępnia informacje o współrzędnych, długości i kątach w czasie rzeczywistym na kursorze myszki w postaci adnotacji w dymku wyświetlanej na ekranie 3D.
 • Macro FCTreeView.png Makro FCTreeView: Makrodefinicja do tworzenia listy wszystkich obiektów w projekcie w jednej liście bez hierarchii, opcje sortowania według nazwy, etykiety, widoczności, grupy, opcja wyszukiwania według nazwy, etykiety... bez rozróżniania wielkości liter lub z rozróżnianiem wielkości liter oraz zaznaczania wszystkich obiektów wyświetlanych w oknie makra.
 • Macro Mouse over cb.png Makro Mouse over cb: Ta makrodefinicja powoduje wyświetlenie wszystkich elementów znajdujących się poniżej kursora (wyświetlane są również elementy zakryte przez inne elementy).
 • Macro Normal Vector.png Makro Normal Vector: UUzyskaj wektor normalny wybranej wcześniej powierzchni w celu utworzenia widoku rysunkowego normalnego do tej powierzchni.
 • Macro ObjectInfo.png Makro ObjectInfo: Przyjazny dla użytkownika moduł "Info" stworzony przez użytkownika programu FreeCAD.
 • Macro SimpleProperties.png Makro SimpleProperties: Przedstawia w zwięzły sposób podstawowe właściwości fizyczne obiektu (objętość, wymiary ramki otaczającej, ...).

Draft VisGroup.svg Biblioteki

 • Macro BOLTS.png Makro BOLTS: Celem projektu BOLTS jest stworzenie darmowej i ogólnodostępnej biblioteki części znormalizowanych dla aplikacji CAD.

Bound-expression.svg Funkcje matematyczne

Workbench Image.svg Tworzenie obiektów

 • AeroFoil.png Makro AeroFoil: AeroFoil tworzy krzywe i powierzchnie profilów lotniczych przy użyciu wstępnie zdefiniowanych modeli, funkcji algebraicznych oraz danych w plikach DAT lub CSV.
 • Part Prism Apothem.svg Makro Apothem Based Prism GUI: Okno dialogowe GUI, które na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika tworzy graniastosłup bazujący na promieniu Apothema (inradius).
 • Macro Circle.png Makro Circle: Utwórz okrąg lub łuk, podając promień, średnicę, obwód, pole powierzchni, kąt początkowy, kąt końcowy, łuk, środek kąta, linkę, strzałkę, środek (punkt) w wybranym miejscu (to samo powyżej bez GUI).
 • Macro CirclePlus.png Makro CirclePlus: Utwórz okrąg lub łuk, podając promień, średnicę, obwód, pole powierzchni, kąt początkowy, kąt końcowy, łuk, środek kąta, linkę, strzałkę, środek (punkt) w wybranym miejscu (to samo poniżej, ale z graficznym interfejsem użytkownika) oraz tworzenie sektora i ściany.
 • Macro Cut Circle.png Makro Cut Circle: Wytnij okrąg lub łuk i utwórz x łuków, podając liczbę cięć.
 • Macro Cut Line.png Makro Cut Line: Wytnij prostą i utwórz x punktów, podając ich liczbę, utwórz prostą lub nie, utwórz punkty lub nie, utwórz dwukolorowy lub nie w zależności od wyboru.
 • FCSpring Helix Variable.png Makro FCSpring Helix Variable: Ta makrodefinicja tworzy jedną ściętą sprężynę, której wielkość można regulować za pomocą wszystkich zwojów.
 • Hilbert curve icon.png Makro HilbertCurve: Tworzy linie krzywej Hilberta w 2 lub 3 wymiarach, wykonując wiele iteracji.
 • Macro Honeycomb.svg Makro Honeycomb: Tworzy obiekt Python Honeycomb kompatybilny ze środowiskiem pracy Projekt Części.
 • ImportAirfoil.svg Makro ImportAirfoil: Import współrzędnych profilu lotniczego, a następnie skalowanie profilu lotniczego, obracanie, translacja w płaszczyźnie, translacja wzdłuż rozpiętości, wybór płaszczyzny i osi głównej oraz przekształcenie geometrii w szkic.
 • Intersection Icon.svg Makro Intersection: Znajduje przecięcie między dwiema lub trzema wybranymi krawędziami / powierzchniami, działa również z płaszczyznami odniesienia i liniami odniesienia. Tworzy parametryczny obiekt Python zawierający kształt przecięcia.
 • Macro Line Length.png Makro Line Length: Utwórz prostą o określonej współrzędnej XYZ długości i kącie względem płaszczyzny X Y.
 • Dodecahedron.svg Makro Polyhedrons: To makro tworzy wielościany parametryczne (dwunastościan, dwudziestościan, czworościan foremny, ...). Możliwość dostosowania wymiaru promienia lub boku.
 • Pyramidicon.svg Makro Pyramid: To makro tworzy piramidę parametryczną. Wszystkie parametry są konfigurowalne tak samo jak w przypadku Stożka środowiska Część.
 • Macro ReproWire.png Makro Repro Wire: Ta makrodefinicja odtwarza wszystkie elementy wybranego elementu podrzędnego linii łamanej lub ściany.
 • Macro Solid Sweep.png Makro Solid Sweep: Tworzy bryłę przez przeciągnięcie profilu 2D wzdłuż ścieżki wybranej wcześniej w widoku 3D. Elementy 2D mogą być tworzone za pomocą zwykłych narzędzi w graficznym interfejsie użytkownika programu FreeCAD.
 • Macro Stairs.png Makro Stairs: Utwórz spiralę schodów, utwórz noski schodów i uruchom makro.
 • Macro Triangle AH.png Makro Triangle AH: Ta makrodefinicja tworzy trójkąt, za pomocą kąta wierzchołka i wysokości trójkąta (wierzchołek trójkąta jest ustawiony na współrzędnych xyz 0,0).
 • Macro WireXYZ.png Makro WireXYZ: Ta makrodefinicja tworzy linię łamaną o współrzędnych pobranych z pliku. Współrzędne X Y Z należy oddzielić spacją.

Workbench PartDesign.svg Transformacja obiektu

 • Macro Align Object to View.png Makro Align Object to View: To makro wyrównuje wybrany obiekt do bieżącego widoku i ustawia współrzędne Umiejscowienie kamery.
 • Bevel.svg Makro Bevel: Ukosowanie wybranych wierzchołków, tworzenie parametrycznego obiektu Python, kompatybilnego ze wszystkimi bryłami (z wyjątkiem tych z okrągłymi krawędziami), w tym z elementami w Zawartości środowiska Projekt Części.
 • Macro Center Align Objects with Faces or Edges.png Makro Center Align Objects with Faces or Edges: Ta makrodefinicja obejmuje następujące wiązania: Wiązanie koncentryczne wśród części niecylindrycznych; oraz Wiązanie na środkowe Powierzchnie i/lub Krawędzie. Działa ono również z nowymi kontenerami Zawartości i App::Part oraz z hierarchią STEP.
 • Macro CloneConvert.png Makro CloneConvert: Ta makrodefinicja obejmuje następujące wiązania: Wiązanie koncentryczne wśród części niecylindrycznych; oraz Wiązanie na środkowe Powierzchnie i / lub Krawędzie. Działa ono również z nowymi kontenerami Zawartości i App::Part oraz z hierarchią STEP.
 • Macro Connect And Sweep.png Makro Connect And Sweep: Makrodefinicja ta w prosty sposób tworzy połączenie między dwoma obiektami, obiektem i punktem lub między dwoma punktami albo wybraną linią, linią łamaną, krawędzią (środki obiektów są punktami początkowym i końcowym przeciągnięcia), które można wybrać w postaci konfigurowalnej elipsy, wielokąta, okręgu.
 • Macro FlattenWire.png Makro FlattenWire: Spłaszcza szkice polilinii, które nie są płaskie względem ich środkowej współrzędnej Z.
 • Macro FlattenWire3Points.png Makro FlattenWire3Points: Spłaszcza polilinie środowiska Rysunek Roboczy, które nie są płaskie, do płaszczyzny zdefiniowanej przez trzy
 • Macro HealArcs.png Makro HealArcs: Czasami łuki są przekształcane w krzywe złożone, na przykład gdy zastosowano do nich operacje skalowania. To makro odtwarza z nich prawidłowe łuki. Przydatne przed eksportem do formatu dxf.
 • Image Scaling.svg Makro Image Scaling: Makrodefinicja ułatwiająca skalowanie rysunków, grafik, schematów, planów i podobnych obrazów 2D w środowisku pracy Obraz.
 • Macro JointWire.png Makro JointWire: Umożliwia znalezienie i połączenie wszystkich niepołączonych krawędzi z najbliższą niepołączoną krawędzią za pomocą linii.
 • Text-x-python.png Macro magicAngle: Małe GUI dla funkcji Draft.rotate. Pozwala na obracanie paneli, a nawet innych bardziej skomplikowanych obiektów, jak np. profile konstrukcyjne.
 • Macro MatrixTransform.png Makro MatrixTransform: Stosowanie liniowych przekształceń przestrzeni w celu zniekształcenia kształtów. Np. nierównomierne skalowanie, ścinanie, odbicie lustrzane, zamiana osi.
 • Centericon.png Makro Move to Origin: Ta makrodefinicja przekształca położenie obiektu w taki sposób, że wybrana lokalizacja staje się jego nowym początkiem.
 • MultiCuts.png Makro MultiCuts: Makrodafinicja ta poprawia hierarchię funkcji przycinania logicznego poprzez automatyczne etykietowanie i używanie kopii do przycinania.
 • Macro Overlap.png Makro Overlap: Operacja logiczna. Podobne do funkcji Część wspólna środowiska Część, ale z niestandardowym progiem liczby nakładek (parametrycznym).
 • Macro PlacementAbsolufy.png Makro PlacementAbsolufy: Zresetuj kontenery części do globalnego początku, zachowując bezwzględne położenie obiektów.
 • Macro Rotate To Point.png Makro Rotate To Point: Makro obraca obiekt wokół środka jego ramki, środka masy lub ostatnio wskazanego punktu.
 • Part Section.png Makro Section: Alternatywna implementacja narzędzia Przekrój części, bardziej odpowiednia do tworzenia ścieżek przejścia (parametrycznych).
 • Macro StraightenObject.png Makro StraightenObject: Wyrównaj ponownie obiekt(y) do układu współrzędnych FreeCAD zgodnie z licem / krawędzią odniesienia.
 • Macro SuperWire.png Makro SuperWire: Wymusza utworzenie polilinii z linii i łuków, które nie muszą się stykać. Użyj tej funkcji, jeśli normalna praca z polilinią nie powiedzie się.
 • Wirefilter.svg Makro WireFilter: Filtrowanie polilinii ze szkicu w celu użycia tylko niektórych z nich, a także przesunięcia 2D, skalowanie i zmiana kolejności tych linii.

Part FaceColors.svg Widoczność obiektów, właściwości widoku i tekstury

 • Text-x-python.png colorManager: Umożliwia ustawienie kolorów ścian dla wszystkich obiektów z arkusza kalkulacyjnego. Można także przeglądać kolory dla ręcznie wybranej ściany lub obiektu i obserwować efekt w modelu 3D w czasie rzeczywistym.
 • Workbench Image.svg Makro Colorize: Łatwe nadawanie kolorów powierzchniom, krawędziom i wierzchołkom, w tym indywidualnych poziomów przezroczystości.
 • Macro HiddenAlls.png Makro Hidden Alls objects: Ta makrodefinicja sprawdza, czy wszystkie obiekty w dokumencie są ukryte (parametr Visibility ma wartość Fałsz).
 • FCTexture.png Makro Texture: Utwórz projekt z obrazu w formacie bmp, aby łatwo utworzyć teksturę.
 • Macro Texture Objects.png Makro Texture Objects: Ta makrodefinicja umożliwia tymczasowe umieszczenie obrazu tekstury na wybranych obiektach.
 • Macro Toggle Drawstyle Optimized.png Makro Toggle Drawstyle Optimized: Ta makrodefinicja przełącza styl rysowania zaznaczonego obiektu (tak samo jak powyższe makro Toggle Drawstyle, ale jest ono zoptymalizowane dla wszystkich języków).
 • Macro SelectVisible.png Makro Toggle Visibility: Zestaw trzech makrodefinicji, makro 1: ukrywa obiekty nie zaznaczone, makro 2: wyświetla wszystkie obiekty, makro 3: ukrywa wszystkie obiekty.
 • Macro SelectVisible2.png Makro Toggle Visibility2 1-2: Zestaw dwóch makrodefinicji, makro 1:Macro_Toggle_Visibility2_1-2 ukrywa obiekty nie zaznaczone, makro 2:Macro_Toggle_Visibility2_2-2 wyświetla wszystkie obiekty, makrodefinicja z oryginalną widocznością.
 • Macro VisibleAlls2.png Makro Toggle Visibility2 2-2: Zestaw dwóch makrodefinicji, makro 1:Macro_Toggle_Visibility2_1-2 ukrywa obiekty nie zaznaczone, makro 2:Macro_Toggle_Visibility2_2-2 wyświetla wszystkie obiekty, makrodefinicja z oryginalną widocznością.
 • Macro VisibleAlls.png Makro Visible Alls objects: Ta makrodefinicja sprawdza, czy wszystkie obiekty w dokumencie są widoczne (parametr Visibility ma wartość Prawda).
 • Text-x-python.png setTextures: Umożliwia trwałe zapisanie adresu URL tekstur w projekcie FreeCAD i wczytanie zapisanych tekstur.

Workbench PartDesign.svg Środowisko pracy Projekt Części

 • Workbench PartDesign.svg Macro PDWrapper: Służy do zamykania brył innych niż Projekt Części w Zawartości Projekt Części i nie tylko.

View.svg Druk 3D

 • Macro 3d Printer Slicer Individual Parts.svg Makro 3d Printer Slicer Individual Parts: Ten kod, po uruchomieniu, wyeksportuje widoczne bryły na najwyższym poziomie (bryły znajdujące się głębiej w drzewie zostaną zignorowane) aktualnie otwartego projektu do pojedynczych plików STL i otworzy je w używanym programie do krojenia. Domyślnym ustawieniem makra jest Cura, ale można je zmienić na dowolny inny program do krojenia, zmieniając zmienną SLICERAPP w kodzie źródłowym.
 • Macro 3D Printer Workflow.png Makrodefinicja Przepływ pracy drukarki 3D: Makrodefinicja tworząca z wybranych obiektów plik stl z idealnym zaokrągleniem, czyli bez widocznych ścianek czołowych. Pozwala również na uruchomienie wybranych przez siebie programów. Na przykład, aby zautomatyzować przepływ pracy FreeCAD -> Slicer -> drukowanie.

Preferences-raytracing.svg Raytracing

Spreadsheet.svg Środowisko pracy Arkusz Kalkulacyjny

 • Aliasmanager icon.png Makro Alias Manager: Pomaga w zarządzaniu aliasami w arkuszu roboczym FreeCAD Spreadsheet. Umożliwia on tworzenie, usuwanie i przenoszenie aliasów oraz tworzenie grup plików "rodziny części".
 • Easy-alias-icon.png Makro EasyAlias: Szybkie tworzenie aliasów w arkuszu kalkulacyjnym FreeCAD. Wykorzystuje on etykiety z jednej kolumny do tworzenia aliasów dla sąsiednich komórek w następnej kolumnie po prawej stronie, np. etykiety z kolumny A stają się aliasami dla komórek w kolumnie B.
 • Macro SpreadsheetTools.png Makro Spreadsheet Tools: Ta makrodefinicja pomaga zarządzać komórkami w arkuszu roboczym Arkusz kalkulacyjny FreeCAD.
 • Applications-python.svg Makro Spreadsheet2html: Eksportuje arkusz kalkulacyjny jako stylizowany html. Przeznaczony jako pomoc przy przenoszeniu danych do programów biurowych.
 • Text-x-python.png sheet2export: Umożliwia eksport arkusza kalkulacyjnego programu FreeCAD do formatów plików (.md, .html, .csv, .json).

Arch Survey.svg Narzędzia

 • Macro Duplicate Selection.png Makro Duplicate Selection: Ta makrodefinicja sprawdza, czy zaznaczenie jest zdublowane, jeśli zaznaczysz obiekt w oknie widoku 3D, kursor "Kursor Zakaz" zatrzyma się, jeśli zaznaczenie będzie zdublowane, makro pozostanie aktywne.
 • Macro ExpandTreeItem.png Makro ExpandTreeItem: Ta makrodefinicja rozwija wybrane elementy w widoku drzewa. W przypadku braku zaznaczenia wszystkie elementy są rozwijane / zwijane.
 • Macro findConfigFiles.png Makro findConfigFiles: Znajduje pliki konfiguracyjne użytkownika system.cfg i user.cfg, kopiuje lokalizację folderu do schowka systemowego, instruuje użytkownika, jak zmienić nazwę tych plików, aby zresetować ustawienia programu FreeCAD, i otwiera folder za pomocą domyślnej przeglądarki plików.
 • Text-x-python.svg Makro ImperialScales: Wyświetla listę amerykańskich imperialnych skal środowiska Architektury wraz z odpowiednim współczynnikiem, który można zastosować do stron lub widoków Rysunku Technicznego.
 • Macro merge duplicate materials.png Makro merge duplicate materials: Łączy materiały o tej samej nazwie podstawowej (z różnymi końcówkami w postaci numeru, takimi jak 001, 002, ...) w jeden.
Pcbway.png Makro PCBWay: Wysyła wybrany obiekt do PCBWay w celu wyprodukowania poprzez frezowanie CNC, cięcie laserowe lub druk 3D.
 • Pinger Icon.svg Makro Pinger: Łatwe przywoływanie użytkowników na forum.
 • Macro Select Hovering.png Makro Select Hovering: Ta makrodefinicja wybiera Ścianę, Krawędź, Wierzchołek po wskazaniu kursorem myszki.
 • SketchUnmap.svg Makro SketchUnmap: Odmapuj szkic z bieżącego podparcia i nadaj jego umiejscowieniu wartość bezwzględną, tworząc w ten sposób płaszczyznę wyznaczającą płaszczyznę odniesienia.
 • Text-x-python.svg Makro TreeToAscii: Drukuje drzewo modelu jako "ASCII Art" z niestandardowym wzorem i stylem oraz eksportuje je do schowka, pliku lub osadzonego dokumentu.
 • Macro Unbind Numpad Shortcuts.png Makro Unbind Numpad Shortcuts: Zmienia przypisanie standardowych poleceń widoku z klawiszy cyfr na Ctrl+cyfra, aby przypadkowo nie obracać widoku podczas wprowadzania liczb.
 • WF wf.png Makro WorkFeatures: Narzędzie do tworzenia punktów, osi, płaszczyzn i wielu innych przydatnych funkcji ułatwiających tworzenie projektu.

Bulb.svg Kreatory

 • Macro Corner shapes wizard.png Makro Corner shapes wizard/update: Wyświetla okno dialogowe z prośbą o podanie wymiarów narożnika, a następnie tworzy obiekt w dokumencie i tworzy widok strony z widokiem elementu z góry, z przodu i z boku.
 • Gearworkbech.png Makro FCGear: Dodatkowe środowisko pracy do tworzenia różnych typów kół zębatych, kół zębatych ewolwentowych, kół zębatych inwolwentowych, kół zębatych cykloidalnych i kół zębatych stożkowych.
 • Macro Fonts Win10 PYMP.png Makro Fonts Win10 PYMP:Ta mała makrodefinicja jest dedykowana dla użytkowników systemu Windows 10. Przeglądarka czcionek Kształt z tekstu jest pusta, a to małe makro pomoże Ci łatwo zobaczyć, jakiej czcionki użyć.
 • GenerateDrawing.svg Makro GenerateDrawing: Makrodefinicja do automatycznego generowania rysunków z 3 rzutami prostokątnymi i jednym izometrycznym.
 • GenerateViews.svg Makro GenerateViews: Makrodefinicja do automatycznego generowania widoków 2D z 6 rzutami prostokątnymi i jednym izometrycznym.
 • GW Dim.png Makro Geneva Wheel: Umożliwia użytkownikowi utworzenie od podstaw mechanizmu koła genewskiego. Aby zmienić rozmiar obiektu, należy edytować wartości wewnątrz makraodefinicji
 • GW Dim.png Makro Geneva Wheel GUI: Interfejs graficzny umożliwiający tworzenie od podstaw mechanizmu koła genewskiego.
 • Macro Megaminx.png Makro Megaminx: Wyświetl Megaminx i interaktywnie wykonuj rotacje plasterków.
 • PropertyMemo.png Makro PropertyMemo: Ta mała makrodefinicja tworzy dodatkową Właściwość (notatkę) dla obiektu (tylko Rysunek Roboczy).
 • Macro Rubik Cube.png Makro Rubik Cube: Wyświetl kostkę Rubika i interaktywnie wykonuj obroty plastra.
 • Macro Unfold Box.png Makro Unfold Box: Umożliwia rozkładanie powierzchni prostopadłościanu o dowolnym kształcie i rysowanie ich na stronie.

Arch Equipment.svg Woodworking

 • Text-x-python.png getDimensions: Makrodefinicja FreeCAD do pobierania wymiarów płyt wiórowych do cięcia (BOM, lista cięć).
 • Macro Cabinets32.png Makro Cabinets32: Tworzy ścianki boczne i górne / dolne do szafki z wywierconymi otworami na elementy łączące producenta Hettich.
 • Macro Joint Icon.svg Makro Joint: Tworzy różnorodne połączenia, takie jak połączenia wpuszczane / czopowe, połączenia skrzynkowe, połączenia na jaskółczy ogon i połączenia zatrzaskowe.
 • Text-x-python.png makeTransparent: Przełącza wszystkie części z trybu nieprzezroczystego na przezroczysty i z powrotem, umożliwiając podgląd otworów pilotażowych, pogłębień i innych połączeń.

Std FreeCADWebsite.svg Inne ciekawe makrodefinicje stworzone przez użytkowników FreeCAD

 • Text-x-python.png By hamish2014: FreeCAD_assembly2, FreeCAD_drawing_dimensioning, i inne.
 • 2364.png By microelly2 : FreeCAD_macro, geodata, Animacja, freecad-nurbs, PieMenu i inne.
 • Text-x-python.png By oddtopus: Flamingo (środowisko pracy dla konstrukcji ramowych za stali).
 • 681.jpg By rockn: FreeCAD-Timber, FreeCAD-addons, FreeCAD-library, FreeCAD-StructuresBois i więcej.
 • Text-x-python.png By Siardeni: Program narzędziowy do tworzenia profili metalowych, rur kwadratowych, profili z, palet, obrotów, rysunków i innych.
 • Text-x-python.png By triplus: IconThemes, ShortCuts, NavigationIndicator, TabBar, Launcher, PersistentToolbars, PieMenu, i więcej.

Użycie

Zobacz artykuł Jak zainstalować makrodefinicje, aby uzyskać pełny opis, oraz dostosowanie paska narzędzi, aby dodać makra do paska narzędzi w celu zapewnienia łatwego dostępu.

Instalacja wielu makr jest równoznaczna z instalacją nowego stołu warsztatowego; informacje na ten temat można znaleźć w artykule Jak zainstalować dodatkowe Środowiska pracy.

Instalacja automatyczna

Użyj Menadżera dodatków w menu głównym Narzędzia → Menadżer dodatków aby zainstalować makrodefinicje, która została dołączone do repozytorium FreeCAD-macros.dostępne w wersji 0.17

Instalacja ręczna

Jeśli nie używasz Menedżera dodatków, makro można zainstalować ręcznie.

 • Skopiuj kod Python z odpowiedniej strony makrodefinicji.
 • Otwórz menu Makrodefinicji Makro → Makra..., naciśnij przycisk Utwórz i nadaj mu nazwę.
 • Wklej kod Python, który skopiowałeś.
 • Wciśnij przycisk Zapisz, i uruchom ponownie program FreeCAD.
 • Aby go użyć, otwórz ponownie menu makrodefinicji, wybierz nowe makro i naciśnij przycisk Wykonaj.

Dodaj makro do niestandardowego paska narzędzi

 • Idź do menu Narzędzia → Dostosuj.
 • W zakładce Makro dodaj nową nazwę makrodefinicji oraz opcjonalnie zdefiniuj ikonę i skrót klawiszowy.
 • W zakładce Narzędzia utwórz nowy pasek narzędzi i dodaj swoje makro, wybierając je z kategorii Makro.