Help FreeCAD

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Help FreeCAD and the translation is 16% complete.
Outdated translations are marked like this.

Introduction

Dacă vă place FreeCAD și doriți să ajutați în dezvoltarea sa, există multe lucruri pe care le puteți face, chiar dacă nu sunteți un programator.

Although FreeCAD doesn't need money to be developed, donations can help the project to grow further and faster. The Donate page lists all the options you have to donate money to the project.

Lucrul la documentație

Ajutați-ne să construim, să corectăm și să extindem această documentație. Corectați greșelile, extindeți sau corectați paginile care sunt neclare, creați pagini noi dacă lipsește un subiect etc. Contribuiția la wiki-ul FreeCAD este facilă, la WikiPages puteți găsi instrucțiunile generale și ajutorul necesar pentru a demara. Pentru a edita wiki-ul, veți avea nevoie de un cont wiki cu permisiuni "Editor" (wiki-ul este protejat pentru a evita spam-ul). Puteți cere un cont la on the forum sau la IRC channel. Rețineți că este posibil ca în cazul canalului IRC, acesta să nu fie la fel de receptiv ca forumul.

Help us to build, correct and extend this documentation. Correct mistakes, extend or correct pages that are unclear, create new pages if a topic is missing, etc. Contributing to the FreeCAD wiki is easy, at WikiPages you can find the general guidelines and the help needed to get you started. To edit the wiki, you will need a wiki account with "Editor" permissions (the wiki is write-protected to avoid spamming). You can ask for an account on the forum or on the IRC channel. Please note that the IRC channel may not be as responsive as the forum. The official FreeCAD forum should be the premier place to ask questions and start discussions, As it will help preserve the experience and knowledge of the community.

Câteva domenii pentru care ar fi binevenită munca ta:

 • Toate listele Category:Command Reference de pagini și documente pentru comenzile command FreeCAD . Majoritatea conțin puține sau chiar nici o informație. Vă rugăm faceți rerire la WikiPages pentru exemplele bune a ceea ce documentația comenzilor ar trebuie să arate.
 • SecțiuneaTutorials necesită exemple de modul cum se utilizează atelierele. Dacă ați dezvoltat ceva cool cu ​​FreeCAD, de ce să nu documentați cum l-ați făcut, pentru posteritate?
 • Sunt open tickets pe FreeCAD bugtracker etichetate "documentation"

care ar putea fi folosite pentru cine dorește.

Partajați cunoștințele dvs despre FreeCAD

Comunitatea utilizatorilor din jurul FreeCAD este încă mică, dar deja include mai mulți utilizatori avansați care fac o treabă foarte importantă în a arăta noilor veniți cum să utilizeze software-ul. Dacă începeți să vă simțiți confortabil cu FreeCAD, cunoștințele dvs. ar putea fi foarte valoroase pentru alții, și ați putea contribui dând o plus valoare importantă, cum ar fi:

 • Prezentând activitatea dvs în FreeCAD pe Users Showcase forum. Poteți să postați capturi de ecran și, chiar mai bine, să atașați fișierele FreeCAD, astfel încât alți oameni să le poată examina și să le înțeleagă cum le-ați făcut.
 • Înregistrând video și punând pe videos arătați cum ați făcut ceva interesant în FreeCAD. Aceste videoclipuri fac, de obicei, o treabă bună în a arăta noi caracteristici.
 • Scrieți tutorials descriind sau predând altora ceva interesant. Puteți scrie tutoriale pe propriul blog, direct pe wiki sau chiar pe forum.
 • Postați pe FreeCAD Google Plus sau comunitatea Facebook.

The user community around FreeCAD is still small, but already includes several advanced users who do a very important job in showing to newcomers how to use the software. If you begin to feel comfortable with FreeCAD, your knowledge could be very valuable to others, and you might contribute with important assets, like:

 • Showing the work you do with FreeCAD on the Users Showcase forum. You can post screenshots, and, even better, attach the FreeCAD files so other people can examine it and understand how you did it.
 • Recording videos showing how you did something interesting in FreeCAD. These videos usually do a great job in showing new features.
 • Write tutorials describing or teaching something interesting. You can write tutorials on your own blog, directly on our wiki, or even on the forum.
 • Post on the Mastodon open source social network (and follow FreeCAD there), on the Facebook community or on Twitter (and follow FreeCAD there). Use the hashtags #FreeCAD, #MadeWithFreeCAD or #fc3d to make your FreeCAD-related posts easier to find by other FreeCAD users.
 • Look into the latest FreeCAD posts on Reddit, 3dprinting.stackexchange, StackOverflow... Try to answer them and participate in the discussions sharing your experience and information.
 • Be present at the FreeCAD IRC channel or other chat groups.

Traduceți FreeCAD

Traduceți FreeCAD în propria dvs. limbă. Toate textele de text ale interfeței FreeCAD pot fi ușor traduse în alte limbi. Tot ce avem nevoie este cineva care știe acea altă limbă și este dispus să ajute! Toate traducerile se fac online la Crowdin.

Translate FreeCAD to your own language. All text strings of the FreeCAD interface can be easily translated to other languages. All we need is someone who knows that other languages and is willing to help! All the translations are done online on Crowdin.

Pentru detalii asupra traducerilor, a se vedea Localisation.

Traduceți documentația

Traducerea documentației este ușoară, wiki-ul FreeCAD acceptă un plugin de traducere care vă permite să traduceți pagina de bază engleză în alte limbi.

Translating is easy, the FreeCAD wiki supports a translation plugin which allows you to translate the base English page to other languages.

Pentru detalii asupra traducerii și localizării, a se vedea Localisation#Translating the wiki.

Asigurați-vă că sunteți familiarizați cu elementele de bază ale marcajului wiki; a se vedea Help:Editing pentru referință.

Apoi mergeți la WikiPages pentru a vă familiariza cu stilul folosit în acest wiki, mai ales când vine vorba de șabloane.

Ajutați-i pe alții să știe FreeCAD

 • Discutați despre FreeCAD cu alte persoane care ar putea fi interesate
 • Găsiți utilizări interesante pentru FreeCAD și documentați-le, de exemplu, cu capturi de ecran. FreeCAD este foarte recentă și mulți oameni încă nu văd ce pot face cu el. Dacă sunteți deja un fan FreeCAD, știți cu siguranță că ceva bun poate face FreeCAD. Ajutați-ne să arătăm asta altora!
 • Stați pe forum și ajutați noii veniți să rezolve întrebările de bază
 • Scrieți tutoriale, înregistrați videoclipuri etc., arătând ce faceți cu FreeCAD
 • Contribuiți cu fișiere, desene, etc. Încă nu avem fișiere de exemple bune despre ceea ce se poate face cu FreeCAD
 • Ajutați să promovați FreeCAD pe GitHub de către ["Starring" și "Watching"] / FreeCAD repository FreeCAD
 • Talk about FreeCAD to other people who might be interested
 • Find interesting uses for FreeCAD, and document it, for example with screenshots. FreeCAD is very young, and not many people see what they can do with it. If you are a FreeCAD fan already, you surely know some cool thing FreeCAD can do. Help us to show that to others!
 • Hang on the forum, and help newcomers to solve basic questions
 • Write tutorials, record videos, etc., showing what you do with FreeCAD
 • Contribute with files, drawings, etc. We still lack good example files of what can be done with FreeCAD
 • Help to promote FreeCAD on GitHub by "Starring" and "Watching" the FreeCAD repository

Raportați bug-uri și cereți funcții interesante

Deși locul pentru a raporta bug-uri confirmate și pentru a sugera noi funcții este în cele din urmă FreeCAD Tracker , vă rugăm să postați întotdeauna rapoarte de erori și cereri de caracteristici mai întâi la forumul de ajutor. Pentru a salva timpul dezvoltatorilor (triajul și manipularea greu de înțeles a erorilor pot fi mari consumatoare de timp) și pentru a evita frustrările deoarece problema dvs. nu a fost tratată așa cum doriți, citiți următoarele:

 • Cererile de erori și caracteristici sunt tratate în același tracker. Doar marcați problema ca "bug" (ceva care nu funcționează așa cum ar trebui) sau "feature" (ceva care nu este acolo, dar credeți că ar fi bine să aveți)
 • Deși inițial ați putea trimite probleme anonim, din păcate acest lucru a trebuit să fie anulat din cauza spamului. Acum, dacă doriți să creați / editați tichete, va trebui să vă creați un cont. Veți fi anunțat în mod implicit atunci când cineva adaugă note la problemă. În multe cazuri, persoana care va rezolva problema va avea nevoie de mai multe informații de la dvs.
 • Când raportați o eroare, cel mai important lucru este să permiteți dezvoltatorilor să o reproducă. Asigurați-vă că includeți pașii exacți necesari pentru a face ca bug-ul să se întâmple, astfel încât o altă persoană să poată face același lucru și să vadă bug-ul care se întâmplă și pe mașina lui. Dacă dezvoltatorul nu poate vedea bug-ul, nu-l poate rezolva.
 • De asemenea, includeți informații care pot ajuta dezvoltatorii să localizeze problema, cum ar fi sistemul de operare pe care rulează FreeCAD, versiunea exactă a FreeCAD și bibliotecile relevante. Vă rugăm să postați toate datele utilizând butonul "copy to clip board" din meniul Help (meniu) → despre dialogul FreeCAD și faceți acest lucru din banc de lucru Part sau PartDesign.
 • Indiferent cât de sigur sunteți că ați găsit un bug, vă rugăm să discutați întotdeauna bug-uri mai întâi în forumul de ajutor http://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=3.
 • Înainte de a trimite o cerere de caracteristică, discutați întotdeauna cu alți utilizatori mai întâi pe forumul de discuții Open Forum, astfel încât s-ar putea să ajungeți la o propunere mai solidă, cu mai multe șanse de a interesa un dezvoltator să o pună în aplicare.
 • Amintiți-vă că FreeCAD este dezvoltat de către voluntari care folosesc timpul liber pentru a lucra la aceasta. Deși toată lumea se străduiește să facă cea mai bună aplicație posibilă, raportul dvs. de eroare ar putea fi tratat cu prioritate scăzută sau anulat dacă nu puteți furniza suficiente informații și solicitarea dvs. poate fi amânată sau chiar refuzată dacă niciun dezvoltator nu are interes să îl implementeze sau dacă ar cere o cantitate exagerată de muncă.

Although the place to report confirmed bugs and suggest new features is eventually the FreeCAD Tracker, please always post bug reports and feature requests to the Help forum first. In order to save developers time (triaging and handling hard to understand bugs can be very time consuming), and avoid frustrations because your issue was not handled the way you would like, please read the following:

 • Bugs and features requests are handled in the same tracker. Just mark your issue as "bug" (something that doesn't work as it should) or "feature" (something that is not there but you think it would be good to have)
 • Although originally you could submit issues anonymously, unfortunately this had to be cancelled due to spam. Now if you would like to create/edit tickets you will have to create an account. You will then by default be notified when someone adds notes to the issue. In many cases, the person who will handle the bug will need more information from you.
 • When reporting a bug, the most important point is to allow developers to reproduce it. Be sure to include the exact steps needed to make the bug happen, so another person can do the same and see the bug happen on his machine too. If the developer cannot see the bug, he cannot solve it either.
 • Also include information that can help developers to situate the problem, like the operating system you are running FreeCAD on, the exact version of FreeCAD and the relevant libraries. Please post all the data by using the "copy to clip board" button in the Help (menu) → about FreeCAD dialogue, and do this from the Part or PartDesign workbench.
 • No matter how sure you are that you have found a bug, please always discuss bugs first in the Help forum.
 • Before submitting a feature request, always discuss it with other users first on the Open discussion forum, so you might end up with a more solid proposal, with more chances to interest a developer to implement it.
 • Remember that FreeCAD is developed by volunteers who use their free time to work on it. Although everyone tries his best to make the best possible application, your bug report might be treated with low priority, or canceled if you cannot give sufficient information, and your feature request might be postponed or even refused if no developer has interest in implement it or if that would request an unrealistic amount of work.

Triage bugs

There are dozens of bugs reported on GitHub weekly. It takes a lot of time to read them, categorize them, verify if the issue is reproducible, see if some easy actions can be done, or ask the person who posted the issue to provide more information. Helping to triage is easy, just head over the GitHub and start commenting on any issue where you think you might be able to help!

Design artwork

Vedeți pagina Artwork pentru indicații despre proiectarea iconițelor pentru FreeCAD.

See the Artwork and Artwork Guidelines page for guidelines about designing icons for FreeCAD.

Programare!

Scrierea de cod pentru FreeCAD nu este grea și nu aveți nevoie de nici o permisiune, puteți începe acum să lucrați la ceea ce vî doriți, apoi trimiteți un patch pe tracker sau solicitați o fuzionare la o ramură git. Pentru a evita durerile de cap trebuie să îndepliniți mai întâi următoarele condiții:

 • FreeCAD merge în propriul ritm, și are o echipă foarte mică de dezvoltatori. Nu avem prea mult timp pe care ne-ar plăcea să-i dedicăm pentru FreeCAD și lucrurile nu sunt planificate înainte; acestea se fac atunci cand un dezvoltator o vede perfect și când își gasește timp să o facă. Deci nu păstrăm o listă de sarcini care trebuie făcute. Depinde de dvs. să găsiți ceva ce doriți să faceți, de exemplu, un defect pe care doriți să îl corectați sau o funcționalitate mică care credeți că o lipsește. tracker conține, de asemenea, unele elemente care nu sunt încă atribuite nimănui.
 • Înainte de a începe să codificați pentru FreeCAD, trebuie să știți cum funcționează FreeCAD. Acest lucru pare evident, dar dacă nu știți cum trebuie să lucrați, nu veți ști ce să faceți în interior sau cum să faceți acest lucru.
 • Aproape totul se poate face fie în Python, fie în C ++. Mecanismele internele funcționează aproape la fel în ambele limbaje. Vă sugerăm să citiți paginile Power hub, chiar dacă intenționați să codificați în C ++, deoarece vă va oferi o imagine de ansamblu asupra mecanismelor interne.
 • Dacă intenționați să lucrați în C ++, asigurați-vă că puteți compila FreeCAD fără probleme.
 • Prezentați-vă opera și altor dezvoltatori. FreeCAD este înainte de orice un proiect social, discutăm o mulțime de lucruri pe forumul [1] înainte de a le implementa și este întotdeauna mai bine să discutați despre ideile dvs și să le spuneți oamenilor ce intenționați să faceți înainte de o face. Avem, de asemenea, un canal IRC [irc: //chat.freenode.net/freecad], dar forumul este singurul loc unde puteți întâlni toți dezvoltatorii.
 • Începând cu anul 2016, FreeCAD participă, de asemenea, la Google Summer of Code. Asigurați-vă că verificați ideile noastre acolo dacă sunteți interesat să participați la o ediție următoare.

Writing code for FreeCAD is not hard, and you don't need any permission, you can start right now to work on something you want, then submit a patch on the issue tracker or request a merge from a git branch. To avoid headaches you should meet the following prerequisites first:

 • Information how to compile FreeCAD is available for different operating systems.
 • Before you start to code for FreeCAD, you must know how FreeCAD works. This seems obvious, but if you don't know how it is supposed to work you won't know what to do internally or how to do it.
 • Almost everything can be done either in Python or C++. The internals work almost the same in both languages. We suggest you read through the Power users hub pages, even if you're going to code in C++ since it will give you a good overview of the internals.
 • If you are going to work in C++, make sure you can compile FreeCAD without problems first.
 • Present yourself to other developers. FreeCAD is before anything a social project, we discuss a lot of things on the forum before implementing it, and it's always best to discuss your ideas and tell people what you are planning to do before actually doing it. We also have an IRC channel which is synchronized with our gitter channel, but the forum is the one and only place where you can meet all the developers.
 • Since 2016, FreeCAD also participates in the Google Summer of Code 2020. Be sure to check our ideas there if you are interested in participating in the next edition.
 • More and more of the FreeCAD functionality is not written in the FreeCAD code itself but in addons, macros and extensions. Together, this ecosystem is what makes FreeCAD powerful. Oftentimes, working on an addon is easier because there is less code to read and understand, and fewer people involved. check the Addons repository and Macros repository to get some ideas!

Create models

FreeCAD features a Models library that is free and open to everyone. Why not add some useful parts there, that could be reused by others? Be sure to create models yourself from scratch, to keep the library 100% free of possibly copyrighted or non-free components.