Środowisko pracy Rysunek Roboczy

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Draft Workbench and the translation is 100% complete.
Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Rysunek Roboczy

Wprowadzenie

Środowisko pracy Workbench Draft.svg Rysunek Roboczy skupia się przede wszystkim na tworzeniu i modyfikacji obiektów 2D w programie FreeCAD. Nie jest jednak ograniczone do płaszczyzny XY globalnego układu współrzędnych. Jego obiekty mogą mieć dowolną orientację i położenie w przestrzeni, a niektóre obiekty Rysunku Roboczego mogą być zarówno płaskie jak i przestrzenne.

Obiekty Rysunku Roboczego mogą być używane do ogólnego szkicowania, podobnie jak w programie Inkscape lub AutoCAD. Ale mogą one również stanowić podstawę do tworzenia obiektów 3D w innych środowiskach pracy. A polilinia może zdefiniować ścieżkę dla ściany środowiska Architektura, wielokąt środowiska Rysunek Roboczy może być wciągany za pomocą funkcji wyciągnięcia środowiska Część, itd. Wiele z narzędzi modyfikujących środowiska pracy Rysunek Roboczy może być zastosowanych do obiektów płaskich oraz przestrzennych stworzonych za pomocą innych środowisk pracy. Możesz, na przykład, przesunąć szkic lub stworzyć szyk ortogonalny z obiektu Części.

Środowisko pracy Rysunek Roboczy dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki oraz systemu przyciągania do precyzyjnego sterowania położeniem geometrii.

Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików DXF, a nie potrzebujesz modelowania 3D, FreeCAD może nie być właściwym wyborem dla Ciebie. Możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak LibreCAD, QCad, lub innego.

Draft Workbench Example.png

Obrazek przedstawia siatkę wyrównaną do płaszczyzny XY.
Po lewej stronie, na biało, kilka obiektów planarnych.
Po prawej nieplanarny obiekt polilinii użyty jako obiekt ścieżki w wyciąganiu pop ścieżce.

Kreślenie

 • Polecenie Draft Line.svg Linia: tworzy linię prostą.
 • Polecenie Draft Wire.svg Polilinia: tworzy polilinię, czyli sekwencję kilku połączonych segmentów linii.
 • Polecenie Draft Fillet.svg Zaokrąglenie: tworzy zaokrąglenie, zaokrąglony narożnik, lub fazę, prostą krawędź, pomiędzy dwoma liniami.
 • Draft Arc.svgToolbar flyout arrow blue background.svg Narzędzia łuku:
 • Polecenie Draft Arc.svg Łuk: tworzy łuk kołowy z punktu środka, promienia, kąta początkowego i kąta rozwarcia.
 • Polecenie Draft Circle.svg Okrąg: tworzy okrąg na podstawie środka i promienia.
 • Polecenie Draft Ellipse.svg Ellipsa: tworzy elipsę z dwóch punktów definiujących prostokąt, w którym elipsa będzie dopasowana.
 • Polecenie Draft Rectangle.svg Prostokąt: tworzy prostokąt z dwóch punktów.
 • Polecenie Draft Polygon.svg Wielokąt: tworzy wielokąt foremny o zadanym punkcie środkowym i promieniu.
 • Draft CubicBezCurve.svgToolbar flyout arrow blue background.svg Narzędzia Béziera:
 • Polecenie Draft Point.svg Punkt: tworzy zwykły punkt.
 • Polecenie Draft ShapeString.svg Kształt z tekstu: tworzy kształt złożony, który reprezentuje ciąg tekstowy.

Adnotacja

 • Draft Dimension.svg Wymiarowanie: tworzy wymiar liniowy, wymiar kątowy lub wymiar promieniowy.
 • Draft Label.svg Etykieta: tworzy tekst wielowierszowy z dwu-segmentową linią wiodącą i strzałką.
 • Draft AnnotationStyleEditor.svg Edytor stylów adnotacji: pozwala zdefiniować style, które wpływają na właściwości wizualne obiektów związanych z adnotacjami.

Modyfikacja

 • Draft Move.svg Przesuń: przesuwa lub kopiuje wybrane obiekty z jednego punktu do drugiego.
 • Draft Rotate.svg Obróć: obraca lub kopiuje wybrane obiekty wokół punktu środka o zadany kąt.
 • Draft Scale.svg Skaluj: skaluje lub kopiuje wybrane obiekty wokół punktu bazowego.
 • Draft Offset.svg Odsunięcie: odsuwa każdy segment wybranego obiektu o zadaną odległość lub tworzy przesuniętą kopię wybranego obiektu.
 • Draft Trimex.svg Przytnij: przycina lub wydłuża wybrany obiekt.
 • Draft Stretch.svg Rozciągnij: rozciąga obiekty poprzez przesuwanie wybranych punktów.
 • Draft Clone.svg Klonuj: tworzy połączone kopie, klony, wybranych obiektów.
 • Draft OrthoArray.svgToolbar flyout arrow blue background.svg Narzędzia szyku:
 • Draft OrthoArray.svg Szyk: tworzy szyk ortogonalny z wybranego obiektu. Opcjonalnie może utworzyć również szyk powiązań.
 • Draft PolarArray.svg Szyk biegunowy: tworzy szyk z wybranego obiektu poprzez umieszczenie kopii wzdłuż obwodu. Opcjonalnie może utworzyć szyk powiązań.
 • Draft CircularArray.svg Szyk kołowy: tworzy szyk z wybranego obiektu poprzez umieszczenie kopii wzdłuż obwodu okręgu. Opcjonalnie może utworzyć szyk powiązań.
 • Draft PathArray.svg Szyk po ścieżce: tworzy szyk z wybranego obiektu poprzez umieszczenie kopii wzdłuż ścieżki.
 • Draft PointArray.svg Szyk z punktów: tworzy szyk z wybranego obiektu poprzez umieszczenie kopii w punktach ze zbioru punktów.
 • Draft Edit.svg Edycja: umieszcza wybrane obiekty w trybie edycji szkicu. W tym trybie właściwości obiektów mogą być edytowane graficznie.
 • Draft Slope.svg Nachylenie: powoduje nachylenie wybranych linii lub polilinii poprzez zwiększenie lub zmniejszenie współrzędnej Z, dla wszystkich punktów po pierwszym.

Pasek narzędzi Draft: Tray

Pasek narzędzi zasobnika środowiska Rysunek Roboczy pojawia się po uruchomieniu stołu warsztatowego i umożliwia wybór płaszczyzny roboczej, wraz z niektórymi właściwościami wizualnymi, takimi jak kolor linii, kolor kształtu, szerokość linii, rozmiar tekstu oraz grupa automatyczna.

Draft tray default.png

 • Draft tray button plane.png Bieżąca płaszczyzna robocza: wybiera bieżącą płaszczyznę roboczą Rysunku Roboczego. Funkcja dostępna jest również w menu: Narzędzia → Draft SelectPlane.svg Wybierz płaszczyznę.
 • Draft tray button style.png Ustaw styl: ustawia domyślny styl dla nowych obiektów. Dostępne również w menu: Rysunek Roboczy → Narzędzia → Draft SetStyle.svg Ustaw styl.
 • Draft tray button construction.png Przełącz tryb konstrukcyjny: włącza lub wyłącza tryb konstrukcji szkicu. Dostępne również w menu: Rysunek Roboczy → Narzędzia → Draft ToggleConstructionMode.svg Przełącz tryb konstrukcyjny.

Widżet skali adnotacji

Za pomocą widżetu skali adnotacji można określić skalę wyświetlanej adnotacji.

Draft annotation scale widget button.png

Widżet przyciągania

Widżet przyciągania może być używany jako alternatywa dla paska narzędzi przyciągania.

Draft snap widget button.png

Pasek narzędzi Rysunek roboczy: Przyciągnij

Pasek narzędzi Rysunek Roboczy: Przyciągnij, umożliwia wybór aktywnych opcji przyciągania. Przyciski należące do aktywnych opcji pozostają wciśnięte. Ogólne informacje na temat przyciągania zobacz: Rysunek roboczy: Przyciągnij.

 • Draft Snap Endpoint.svg Punkt końcowy: przyciąga do punktów końcowych odcinków lub krawędzi.
 • Draft Snap Angle.svg Kąt: przyciąga do specjalnych punktów odniesienia kół i łuków, przy wielokrotnościach 30° i 45°.
 • Draft Snap Intersection.svg Przecięcie: przyciąga do przecięcia dwóch krawędzi.
 • Draft Snap Extension.svg Rozszerzenie: przyciąga do umownej linii, która rozciąga się poza punkty końcowe segmentów linii.
 • Draft Snap Parallel.svg Równolegle: przyciąga do umownej linii równoległej do odcinka linii.
 • Draft Snap Special.svg Specjalne: przyciąga na punktach specjalnych zdefiniowanych przez obiekt.
 • Draft Snap Near.svg Najbliższy: przyciąga do najbliższego punktu oraz krawędzi najbliższego obiektu.
 • Draft Snap Ortho.svg Ortogonalnie: przyciąga na umownych liniach, które przecinają ostatni punkt pod wielokrotnością kąta 45°.
 • Draft Snap Grid.svg Siatka: przyciąga na przecięciach linii siatki.
 • Draft Snap Dimensions.svg Wymiary: prezentuje tymczasowe wymiary X i Y podczas przyciągania.

Pasek narzędzi użytkowych

 • Draft ToggleDisplayMode.svg Przełącz tryb wyświetlania: przełącza WIDOKTryb wyświatlania właściwości wybranych obiektów pomiędzy cieniowany z krawędziami oraz szkielet.

Dodatkowe narzędzia

Menu środowiska Rysunek Roboczy Narzędzia zawiera kilka narzędzi. Większość z nich jest dostępna również z pasków narzędziowych i została już wymieniona powyżej. W przypadku poniższych narzędzi nie jest to regułą.

Dostępne w Pasku narzędzi użytkowych Rysunku Roboczego wersja 0.20 i poniżej.

 • Draft Heal.svg Uleczenie: leczy problematyczne obiekty Rysunku Roboczego znajdujące się w bardzo starych plikach.

Dodatkowe właściwości

 • Płaszczyzna robocza: Umożliwia wybranie powierzchni w oknie widoku 3D, na której można budować swoje kształty.
 • Przyciąganie: Pozwala wybierać dokładne punkty geometryczne na, lub zdefiniowane przez, istniejące obiekty lub siatkę.
 • Wiązania: Dla każdego kolejnego punktu można ograniczyć ruch kursora do kierunku X, Y lub Z.
 • Tryb konstrukcji: Umieszcza nowe obiekty Rysunku Roboczego w dedykowanej grupie, ułatwiając ich ukrywanie lub usuwanie.
 • Wzór: Obiekty Rysunku Roboczego z właściwością DANEUtwórz ścianę mogą wyświetlać wzór SVG zamiast jednolitego koloru ściany.

Menu kontekstowe widoku drzewa

W menu kontekstowym Widoku drzewa dostępne są następujące dodatkowe opcje:

Opcje domyślne

Dla większości obiektów Rysunku Roboczego dostępna jest następująca opcja:

 • Edycja: edytuje obiekt. W zależności od typu obiektu używana jest albo funkcja Edytuj albo dedykowane rozwiązanie edycyjne. dostępne w wersji 0.21

Jeśli istnieje aktywny dokument, menu kontekstowe zawiera dodatkowe menu podrzędne:


 • Narzędzia: podzbiór narzędzi dostępnych w głównym menu Narzędzia Rysunku Roboczego.

Opcje polilinii

Ta dodatkowa opcja jest dostępna dla linii, polilinii,:

 • Draft Edit.svg Spłaszcz tę polilinię: spłaszcza polilinię na bieżącej Płaszczyźnie roboczej. Ta opcja nie działa poprawnie w wersja 0.19 i poniżej.

Opcje kontenera warstw

Dla narzędzi Kontenera warstw dostępne są te dodatkowe opcje:

 • Draft NewLayer.svg Warstwa: dodaje nową warstwę do bieżącego dokumentu.

Opcje warstw

Dla narzędzi Warstw dostępne są te dodatkowe opcje:

 • Draft SelectGroup.svg Wybierz grupę: zaznacza obiekty znajdujące się wewnątrz wybranej warstwy.

Opcje tymczasowej płaszczyzny roboczej

Dla narzędzi Pośredniej płaszczyzny roboczej dostępne są te dodatkowe opcje:

 • Draft SelectPlane.svg Zapisz ujęcie widoku: aktualizuje właściwość WIDOKDane widoku pośrednika płaszczyzny roboczej o bieżące ustawienia ujęcia widoku okna widoku 3D.
 • Draft SelectPlane.svg Zapisz stan obiektów: aktualizuje właściwość WIDOKMapa widoczności pośrednika płaszczyzny roboczej z aktualnym stanem widoczności obiektów w dokumencie.

Menu kontekstowe okna widoku 3D

W menu kontekstowym okna widoku 3D dostępne są następujące dodatkowe opcje:

Opcje domyślne

Jeśli istnieje aktywny dokument, menu kontekstowe zawiera jedno dodatkowe menu podrzędne:

 • Narzędzia: podzbiór narzędzi dostępnych w głównym menu Narzędzia Rysunku Roboczego.

Narzędzia przestarzałe

 • Draft Array.svg Utwórz szyk: tworzy ortogonalną tablicę z wybranego obiektu. Utworzona tablica może zostać przekształcona w szyk biegunowy lub szyk kołowy poprzez zmianę jej właściwości DANETyp szyku. Niedostępne wersja 0.21 i powyżej.

Ustawienia

 • Preferences-draft.svg Ustawienia: ogólne ustawienia dla środowiska pracy Rysunek Roboczy.

Formaty plików

Środowisko pracy Rysunek Roboczy dostarcza programowi FreeCAD narzędzia do importu i eksportu dla kilku formatów plików. Są one używane przez polecenia Import i Eksport.

Testy jednostkowe

Zobacz również: Środowisko pracy Test

Aby przeprowadzić testy jednostek w środowisku pracy, należy wykonać następujące czynności z terminala systemu operacyjnego:

freecad -t TestDraft

Tworzenie skryptów

Zobacz również stronę: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD.

Środowisko pracy zawiera moduł do tworzenia przykładów wszystkich obiektów w nowym dokumencie.

Użyj tego, aby sprawdzić, czy wszystkie obiekty są prawidłowo utworzone:

import drafttests.draft_test_objects as dto
doc = dto.create_test_file()

Sprawdzenie kodu tego modułu jest pomocne, aby zrozumieć interfejs programowania.

Poradniki