Środowisko pracy Rysunek Roboczy

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Draft Workbench and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Rysunek Roboczy

Wprowadzenie

Środowisko pracy Rysunek Roboczy skupia się przede wszystkim na tworzeniu i modyfikacji obiektów 2D w programie FreeCAD. Nie jest jednak ograniczone do płaszczyzny XY globalnego układu współrzędnych. Jego obiekty mogą mieć dowolną orientację i położenie w przestrzeni, a niektóre obiekty Rysunku Roboczego mogą być zarówno płaskie jak i przestrzenne.

Obiekty Rysunku Roboczego mogą być używane do ogólnego szkicowania, podobnie jak w programie Inkscape lub AutoCAD. Ale mogą one również stanowić podstawę do tworzenia obiektów 3D w innych środowiskach pracy. A polilinia może zdefiniować ścieżkę dla ściany środowiska Architektura, wielokąt środowiska Rysunek Roboczy może być wciągany za pomocą funkcji wyciągnięcia środowiska Część, itd. Wiele z narzędzi modyfikujących środowiska pracy Rysunek Roboczy może być zastosowanych do obiektów płaskich oraz przestrzennych stworzonych za pomocą innych środowisk pracy. Możesz, na przykład, przesunąć szkic lub stworzyć szyk ortogonalny z obiektu Części.

Środowisko pracy Rysunek Roboczy dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki oraz systemu przyciągania do precyzyjnego sterowania położeniem geometrii.

Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików DXF, a nie potrzebujesz modelowania 3D, FreeCAD może nie być właściwym wyborem dla Ciebie. Możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak LibreCAD, QCad, lub innego.

Obrazek przedstawia siatkę wyrównaną do płaszczyzny XY.
Po lewej stronie, na biało, kilka obiektów planarnych.
Po prawej nieplanarny obiekt polilinii użyty jako obiekt ścieżki w wyciąganiu po ścieżce.

Kreślenie

 • Polecenie Linia: tworzy linię prostą.
 • Polecenie Polilinia: tworzy polilinię, czyli sekwencję kilku połączonych segmentów linii.
 • Polecenie Zaokrąglenie: tworzy zaokrąglenie, zaokrąglony narożnik, lub fazę, prostą krawędź, pomiędzy dwoma liniami.
 • Narzędzia łuku:
 • Polecenie Łuk: tworzy łuk kołowy z punktu środka, promienia, kąta początkowego i kąta rozwarcia.
 • Polecenie Okrąg: tworzy okrąg na podstawie środka i promienia.
 • Polecenie Ellipsa: tworzy elipsę z dwóch punktów definiujących prostokąt, w którym elipsa będzie wpisana.
 • Polecenie Prostokąt: tworzy prostokąt z dwóch punktów.
 • Polecenie Wielokąt: tworzy wielokąt foremny o zadanym punkcie środkowym i promieniu.
 • Narzędzia Béziera:
 • Polecenie Punkt: tworzy zwykły punkt.
 • Polecenie Kształt z tekstu: tworzy kształt złożony, który reprezentuje ciąg tekstowy.

Adnotacja

 • Wymiarowanie: tworzy wymiar liniowy, wymiar kątowy lub wymiar promieniowy.
 • Etykieta: tworzy tekst wielowierszowy z dwu-segmentową linią wiodącą i strzałką.
 • Edytor stylów adnotacji: pozwala zdefiniować style, które wpływają na właściwości wizualne obiektów związanych z adnotacjami.

Modyfikacja

 • Przesuń: przesuwa lub kopiuje wybrane obiekty z jednego punktu do drugiego.
 • Obróć: obraca lub kopiuje wybrane obiekty wokół punktu środka o zadany kąt.
 • Skaluj: skaluje lub kopiuje wybrane obiekty wokół punktu bazowego.
 • Odsunięcie: odsuwa każdy segment wybranego obiektu o zadaną odległość lub tworzy przesuniętą kopię wybranego obiektu.
 • Przytnij: przycina lub wydłuża wybrany obiekt.
 • Rozciągnij: rozciąga obiekty poprzez przesuwanie wybranych punktów.
 • Klonuj: tworzy połączone kopie, klony wybranych obiektów.
 • Narzędzia szyku:
 • Szyk: tworzy szyk ortogonalny z wybranego obiektu. Opcjonalnie może utworzyć również szyk powiązań.
 • Szyk biegunowy: tworzy szyk z wybranego obiektu poprzez umieszczenie kopii wzdłuż obwodu. Opcjonalnie może utworzyć szyk powiązań.
 • Szyk kołowy: tworzy szyk z wybranego obiektu poprzez umieszczenie kopii wzdłuż obwodu okręgu. Opcjonalnie może utworzyć szyk powiązań.
 • Szyk po ścieżce: tworzy szyk z wybranego obiektu poprzez umieszczenie kopii wzdłuż ścieżki.
 • Szyk z punktów: tworzy szyk z wybranego obiektu poprzez umieszczenie kopii w punktach ze zbioru punktów.
 • Edycja: umieszcza wybrane obiekty w trybie edycji szkicu. W tym trybie właściwości obiektów mogą być edytowane graficznie.
 • Nachylenie: powoduje nachylenie wybranych linii lub polilinii poprzez zwiększenie lub zmniejszenie współrzędnej Z, dla wszystkich punktów po pierwszym.

Tacka narzędziowa

Tacka narzędziowa środowiska Rysunek Roboczy pojawia się po uruchomieniu stołu warsztatowego i umożliwia definiowanie ustawień stylu, przełączanie trybu konstrukcji i określanie aktywnej warstwy lub grupy.

 • Bieżąca płaszczyzna robocza: definiuje bieżącą płaszczyznę roboczą Rysunku Roboczego. Funkcja dostępna jest również w menu: Narzędzia → Wybierz płaszczyznę.
 • Ustaw styl: ustawia domyślny styl dla nowych obiektów. Dostępne również w menu: Rysunek Roboczy → Narzędzia → Ustaw styl.
 • Przełącz tryb konstrukcyjny: włącza lub wyłącza tryb konstrukcji szkicu. Dostępne również w menu: Rysunek Roboczy → Narzędzia → Przełącz tryb konstrukcyjny.

Widżet skali adnotacji

Za pomocą widżetu skali adnotacji można określić skalę wyświetlanej adnotacji.

Widżet przyciągania

Widżet przyciągania może być używany jako alternatywa dla paska narzędzi przyciągania.

Pasek narzędzi Rysunek roboczy: Przyciągnij

Pasek narzędzi Rysunek Roboczy: Przyciągnij, umożliwia wybór aktywnych opcji przyciągania. Przyciski należące do aktywnych opcji pozostają wciśnięte. Ogólne informacje na temat przyciągania zobacz: Rysunek roboczy: Przyciągnij.

 • Przyciągnij do kąta: przyciąga do specjalnych punktów odniesienia okręgów i łuków, przy wielokrotnościach 30° i 45°.
 • Przyciągnij ortogonalnie: przyciąga na umownych liniach, które przecinają ostatni punkt pod wielokrotnością kąta 45°.

Pasek narzędzi użytkowych

 • Dodaj do grupy: przenosi obiekt do określonej Grupy. Może również usuwać grupy obiektów.
 • Przełącz tryb wyświetlania: przełącza WIDOKTryb wyświatlania właściwości wybranych obiektów pomiędzy cieniowany z krawędziami oraz szkielet.

Dodatkowe narzędzia

Menu środowiska Rysunek Roboczy Narzędzia zawiera kilka narzędzi. Większość z nich jest dostępna również z pasków narzędziowych i została już wymieniona powyżej. W przypadku poniższych narzędzi nie jest to regułą.

Dostępne w Pasku narzędzi użytkowych Rysunku Roboczego wersja 0.20 i poniżej.

 • Uleczenie: leczy problematyczne obiekty Rysunku Roboczego znajdujące się w bardzo starych plikach.

Dodatkowe właściwości

 • Płaszczyzna robocza: Umożliwia wybranie powierzchni w oknie widoku 3D, na której można budować swoje kształty.
 • Przyciąganie: Pozwala wybierać dokładne punkty geometryczne na, lub zdefiniowane przez, istniejące obiekty lub siatkę.
 • Wiązania: Dla każdego kolejnego punktu można ograniczyć ruch kursora do kierunku X, Y lub Z.
 • Tryb konstrukcji: Umieszcza nowe obiekty Rysunku Roboczego w dedykowanej grupie, ułatwiając ich ukrywanie lub usuwanie.
 • Wzór: Obiekty Rysunku Roboczego z właściwością DANEUtwórz ścianę mogą wyświetlać wzór SVG zamiast jednolitego koloru ściany.

Menu kontekstowe widoku drzewa

W menu kontekstowym Widoku drzewa dostępne są następujące dodatkowe opcje:

Opcje domyślne

Dla większości obiektów Rysunku Roboczego dostępna jest następująca opcja:

 • Edycja: edytuje obiekt. W zależności od typu obiektu używana jest albo funkcja Edytuj albo dedykowane rozwiązanie edycyjne. dostępne w wersji 0.21

Jeśli istnieje aktywny dokument, menu kontekstowe zawiera dodatkowe menu podrzędne:


 • Narzędzia: podzbiór narzędzi dostępnych w głównym menu Narzędzia Rysunku Roboczego.

Opcje kontenera warstw

Dla narzędzi Kontenera warstw dostępne są te dodatkowe opcje:

 • Warstwa: dodaje nową warstwę do bieżącego dokumentu.

Opcje warstw

Dla narzędzi Warstw dostępne są te dodatkowe opcje:

 • Wybierz grupę: zaznacza obiekty znajdujące się wewnątrz wybranej warstwy.

Opcje tekstu

Dla tekstów i etykiet, które zawierają jeden lub więcej hiperłączy do lokalnego lub zdalnego pliku lub adresu URL, dostępna jest ta dodatkowa opcja:

 • Otwórz hiperłącza: hiperłącza są otwierane w odpowiedniej aplikacji (zdefiniowanej przez system operacyjny). W przypadku wielu hiperłączy pojawia się ostrzeżenie. dostępne w wersji 1.0

Opcje polilinii

Ta dodatkowa opcja jest dostępna dla linii, polilinii,:

 • Spłaszcz tę polilinię: spłaszcza polilinię na bieżącej Płaszczyźnie roboczej. Ta opcja nie działa poprawnie w wersja 0.19 i poniżej.

Opcje tymczasowej płaszczyzny roboczej

Dla narzędzi Pośredniej płaszczyzny roboczej dostępne są te dodatkowe opcje:

 • Zapisz ujęcie widoku: aktualizuje właściwość WIDOKDane widoku pośrednika płaszczyzny roboczej o bieżące ustawienia ujęcia widoku okna widoku 3D.
 • Zapisz stan obiektów: aktualizuje właściwość WIDOKMapa widoczności pośrednika płaszczyzny roboczej z aktualnym stanem widoczności obiektów w dokumencie.

Menu kontekstowe okna widoku 3D

W menu kontekstowym okna widoku 3D dostępne są następujące dodatkowe opcje:

Opcje domyślne

Jeśli istnieje aktywny dokument, menu kontekstowe zawiera jedno dodatkowe menu podrzędne:

 • Narzędzia: podzbiór narzędzi dostępnych w głównym menu Narzędzia Rysunku Roboczego.

Opcje tekstu

Zobacz akapit Opcje tekstu.

Narzędzia przestarzałe

 • Utwórz szyk: tworzy ortogonalną tablicę z wybranego obiektu. Utworzona tablica może zostać przekształcona w szyk biegunowy lub szyk kołowy poprzez zmianę jej właściwości DANETyp szyku. Niedostępne wersja 0.21 i powyżej.

Ustawienia

 • Ustawienia: ogólne ustawienia dla środowiska pracy Rysunek Roboczy.

Formaty plików

Środowisko pracy Rysunek Roboczy dostarcza programowi FreeCAD narzędzia do importu i eksportu dla kilku formatów plików. Są one używane przez polecenia Import i Eksport.

Testy jednostkowe

Zobacz również: Środowisko pracy Test

Aby przeprowadzić testy jednostek w środowisku pracy, należy wykonać następujące czynności z terminala systemu operacyjnego:

freecad -t TestDraft

Tworzenie skryptów

Zobacz również stronę: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD.

Środowisko pracy zawiera moduł do tworzenia przykładów wszystkich obiektów w nowym dokumencie.

Użyj tego, aby sprawdzić, czy wszystkie obiekty są prawidłowo utworzone:

import drafttests.draft_test_objects as dto
doc = dto.create_test_file()

Sprawdzenie kodu tego modułu jest pomocne, aby zrozumieć interfejs programowania.

Poradniki