Rysunek Roboczy: Okrąg

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Draft Circle and the translation is 100% complete.

Rysunek roboczy: Okrąg

Lokalizacja w menu
Kreślenie → Okrąg
Środowisko pracy
Rysunek roboczy, Architektura
Domyślny skrót
C I
Wprowadzono w wersji
0.7
Zobacz także
Łuk, Łuk przez 3 punkty

Opis

Polecenie Okrąg tworzy okrąg w bieżącej płaszczyźnie roboczej na bazie punktu środkowego i promienia. Promień może być zdefiniowany przez wybranie punktu.

Rysunek okręgu można przekształcić w łuk eliptyczny, ustawiając jego właściwości DANEKąt Pierwszy i DANEKąt Ostatni na odmienne wartości.

Okrąg wyznaczony przez dwa punkty, środek i promień

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie: Tacka narzędziowa, Przyciąganie oraz Wiązania.

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
  • Naciśnij przycisk Okrąg.
  • Wybierz z menu opcję Kreślenie → Okrąg.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: C, a następnie I.
 2. Otworzy się panel zadań Okrąg. Zobacz Opcje, aby uzyskać więcej informacji.
 3. Wybierz pierwszy punkt, środek okręgu, w oknie widoku 3D, lub wpisz współrzędne i naciśnij przycisk Wprowadź punkt.
 4. Wybierz drugi punkt w oknie widoku 3D, lub wpisz wartość Promienia.

Opcje

Skróty klawiaturowe jedno znakowe dostępne w panelu zadań można zmienić. Zobacz stronę Preferencji. Skróty wymienione tutaj są skrótami domyślnymi (w wersji 0.22).

 • Aby ręcznie wprowadzić współrzędne środka, wprowadź składowe X, Y i Z, a następnie naciśnij klawisz Enter po każdej z nich. Możesz też nacisnąć przycisk Wprowadź punkt, gdy masz już żądane wartości. Wskazane jest, aby przed wprowadzeniem współrzędnych wysunąć kursor poza obszar okna widoku 3D.
 • Naciśnij G lub kliknij pole wyboru Globalnie, aby przełączyć tryb globalny. Jeśli tryb globalny jest włączony, współrzędne są odniesione do globalnego układu współrzędnych, w przeciwnym razie są one odniesione do układu współrzędnych płaszczyzny robocza. dostępne w wersji 0.20
 • Naciśnij klawisz F lub kliknij pole wyboru Wypełniony, aby przełączyć tryb wypełnienia. Jeśli tryb wypełnienia jest włączony, utworzony okrąg będzie miał ustawioną właściwość DANEMake Face na true i będzie miał wypełnioną ścianę.
 • Naciśnij klawisz N lub kliknij pole wyboru Kontynuuj, aby przełączyć tryb kontynuacji. Jeśli tryb kontynuacji jest włączony, polecenie zostanie uruchomione ponownie po zakończeniu, umożliwiając dalsze tworzenie okręgów.
 • Naciśnij klawisz S, aby włączyć lub wyłączyć przyciąganie.
 • Naciśnij klawisz Esc lub przycisk Zamknij, aby przerwać działanie polecenia.

Uwagi

 • Szkic okręgu można edytować za pomocą polecenia Edycja.

Ustawienia

Zobacz także strony: Edytor ustawień oraz Rysunek Roboczy: Ustawienia.

 • Jeśli w oknie ustawień opcja Edycja → Preferencje → Rysunek Roboczy → Ustawienia ogólne → Opcje narzędzi do kreślenia → Używaj elementów pierwotnych, gdy jest to możliwe jest zaznaczona, polecenie utworzy okrąg środowiska Część, zamiast okręgu Rysunku Roboczego.

Właściwości

Zapoznaj się również z informacjami na stronie: Edytor właściwości.

Obiekt okrąg wywodzi się z obiektu Część: Part2DObject i dziedziczy wszystkie jego właściwości. Posiada on również następujące dodatkowe właściwości:

Dane

Rysunek Roboczy

 • DANEPowierzchnia: (tylko do odczytu) określa pole powierzchni koła. Wartość będzie równa 0.0, jeśli właściwość DANEUtwórz ścianę ma wartość false lub powierzchnia nie może zostać utworzona.
 • DANEKąt pierwszy: określa kąt początkowy okręgu, zwykle .
 • DANEKąt ostatni: określa kąt końcowy okręgu, zwykle .
 • DANEUtwórz ścianę: określa, czy okrąg tworzy ścianę, czy nie. Jeśli ma wartość true, tworzona jest ściana, w przeciwnym razie tylko obwód jest uważany za część obiektu. Właściwość ta działa tylko wtedy, gdy DANEKąt pierwszy i DANEKąt ostatni mają tę samą wartość. Zauważ, że i 360° nie są uważane za takie same.
 • DANEPromień: określa długość promienia okręgu.

Widok

Rysunek Roboczy

 • WIDOKWzór: określa wzór, którym ma być wypełniona powierzchnia koła. Ta właściwość działa tylko wtedy, gdy DANEUtwórz ścianę ma wartość true i gdy WIDOKTryb wyświetlania ma wartość Linie płaskie.
 • WIDOKRozmiar wzoru: określa rozmiar wzoru.

Tworzenie skryptów

Zobacz również stronę: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD.

Aby utworzyć okrąg użyj metody make_circle modułu Rysunek Roboczy (dostępne w wersji 0.19). Ta metoda zastępuje przestarzałą metodę makeCircle.

circle = make_circle(radius, placement=None, face=None, startangle=None, endangle=None, support=None)
circle = make_circle(Part.Edge, placement=None, face=None, startangle=None, endangle=None, support=None)
 • Tworzy obiekt Okrąg o podanej wartości Promienia w milimetrach.
  • Promień może być również obiektem Część.krawędź, którego atrybut Krzywa musi być obiektem Część.okrąg.
 • Jeśli Umiejscowienie ma wartość Brak, okrąg jest tworzony w punkcie początkowym.
 • Jeśli Ściana ma wartość Prawda, okrąg zostanie utworzony jako powierzchnia, czyli będzie wyglądał na wypełniony.
 • Jeśli Kąt pierwszy i Kąt ostatni są podane w stopniach i mają różne wartości, zostaną one użyte, a obiekt pojawi się jako Łuk.

Przykład:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

circle1 = Draft.make_circle(200)

zaxis = App.Vector(0, 0, 1)
p2 = App.Vector(1000, 1000, 0)
place2 = App.Placement(p2, App.Rotation(zaxis, 0))
circle2 = Draft.make_circle(500, placement=place2)

p3 = App.Vector(-1000, -1000, 0)
place3 = App.Placement(p3, App.Rotation(zaxis, 0))
circle3 = Draft.make_circle(750, placement=place3)

doc.recompute()