Rysunek Roboczy: Łuk przez trzy punkty

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Draft Arc 3Points and the translation is 100% complete.

Rysunek Roboczy: Łuk przez trzy punkty

Lokalizacja w menu
Kreślenie → Narzędzia łuku → Łuk przez trzy punkty
Środowisko pracy
Rysunek Roboczy, Architektura
Domyślny skrót
A R
Wprowadzono w wersji
0.7
Zobacz także
Łuk, Okrąg

Opis

Polecenie Łuk przez trzy punkty tworzy łuk kołowy w bieżącej płaszczyźnie roboczej z trzech punktów, które definiują jego obwód. Środek i promień są obliczane na podstawie tych punktów.

Łuk jest w rzeczywistości obiektem typu okrąg z DANEkątem pierwszym, który nie jest taki sam jak jego DANEkąt drugi.

Łuk zdefiniowany przez trzy punkty na jego obwodzie.

Użycie

Zapoznaj się również z informacjami na stronie: Tacka narzędziowa, Przyciąganie oraz Wiązania.

 1. Polecenie można wywołać na kilka sposobów:
  • Naciśnij przycisk Łuk przez trzy punkty.
  • Wybierz z menu opcję Kreślenie → Narzędzia łuku → Łuk przez trzy punkty.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: A, a następnie T. dostępne w wersji 0.20.
 2. Zostanie otwarty panel zadań Łuk przez trzy punkty. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opcje.
 3. W oknie widoku 3D wybierz pierwszy punkt lub wpisz współrzędne i naciśnij przycisk Wprowadź punkt.
 4. Wybierz drugi punkt w okine widoku 3D lub wpisz współrzędne i naciśnij przycisk Wprowadź punkt.
 5. Wybierz trzeci punkt w oknie widoku 3D lub wpisz współrzędne i naciśnij przycisk Wprowadź punkt.

Opcje

Skróty klawiaturowe jedno znakowe dostępne w panelu zadań można zmienić. Zobacz stronę Preferencji. Skróty wymienione tutaj są skrótami domyślnymi (w wersji 0.22).

 • Aby ręcznie wprowadzić współrzędne, wprowadź element X, Y i Z i naciśnij Enter po każdym z nich. Możesz też nacisnąć przycisk Wprowadź punkt, gdy uzyskasz żądane wartości. Zaleca się przesunięcie wskaźnika poza obszar okna widoku 3D przed wprowadzeniem współrzędnych.
 • Wciśnij R lub kliknij pole wyboru Względnie, aby przełączyć tryb względny. Jeśli tryb względny jest włączony, współrzędne są odniesione do ostatniego punktu, jeśli jest dostępny, w przeciwnym razie są one względne do początku układu współrzędnych.
 • Naciśnij G lub kliknij pole wyboru Globalne, aby przełączyć tryb globalny. Jeśli tryb globalny jest włączony, współrzędne odnoszą się do globalnego układu współrzędnych, w przeciwnym razie odnoszą się do układu współrzędnych płaszczyzny roboczej. dostępne w wersji 0.20
 • Naciśnij N lub kliknij pole wyboru Kontynuuj, aby włączyć tryb kontynuacji. Jeśli tryb kontynuacji jest włączony, polecenie uruchomi się ponownie po zakończeniu, umożliwiając dalsze tworzenie łuków. dostępne w wersji 0.20
 • Naciśnij S, aby włączyć lub wyłączyć Przyciąganie.
 • Naciśnij Esc lub przycisk Zamknij, aby przerwać wykonywanie polecenia.

Uwagi

 • Szkic łuku można edytować za pomocą polecenia Edycja.

Ustawienia

Zobacz także strony: Edytor ustawień oraz Rysunek Roboczy: Ustawienia.

 • Jeśli w oknie ustawień opcja Edycja → Preferencje ... → Rysunek Roboczy → Ustawienia ogólne → Opcje narzędzi do kreślenia → Używaj elementów pierwotnych, gdy jest to możliwe jest zaznaczona, polecenie utworzy nieedytowalną cechę środowiska Część, zamiast okręgu środowiska Rysunek Roboczy.

Właściwości

Zobacz stronę Rysunek Roboczy: Okrąg.

Tworzenie skryptów

Zobacz również stronę: Dokumentacja API generowana automatycznie oraz Podstawy pisania skryptów dla FreeCAD.

Aby utworzyć Łuk przez trzy punkty, użyj metody make_arc_3points modułu Rysunek Roboczy:

arc = make_arc_3points(points, placement=None, face=False, support=None, map_mode="Deactivated", primitive=False)
 • Tworzy obiekt łuk z podanej listy punktów.
 • Jeśli podano umiejscowienie, środek łuku kołowego zostanie przeniesiony do tego miejsca. Więcej informacji można znaleźć na stronie Umiejscowienie.
 • Jeśli parametr ściana ma wartość Prawda, łuk utworzy twarz, czyli będzie wyglądał na wypełniony.
 • Jeśli podano podparcie, jest to LinkSubList, czyli lista wskazująca obiekt i element podrzędny tego obiektu. Jest to używane w celu wyświetlenia obiektu z odniesieniem do tego wsparcia.
Na przykład: support=[(obj, („Face1”))].
 • Jeżeli podano map_mode, jest to ciąg znaków określający rodzaj mapowania, na przykład: map_mode='FlatFace', map_mode='ThreePointsPlane' itp. Zobacz Edycja dołaczenia, aby uzyskać więcej informacji.
 • Jeśli parametr primitive ma wartość Prawda, utworzony łuk będzie zwykłą cechą środowiska Część, a nie złożonym obiektem środowiska Rysunek Roboczy.

Przykład:

import FreeCAD as App
import Draft

doc = App.newDocument()

points = [App.Vector(0, 0, 0),
     App.Vector(5, 10, 0),
     App.Vector(10, 0, 0)]

arc = Draft.make_arc_3points(points)

doc.recompute()