Poradnik: Podstawy dla środowiska pracy Projekt Części 019

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Basic Part Design Tutorial 019 and the translation is 100% complete.
Ćwiczenie
Temat
Modelowanie
Poziom trudności
Początkujący
Czas wykonania
1 godzina
Autorzy
Carlo Dormeletti (onekk)
Ed Williams (edwilliams16)
Roy 043 (Roy 043)
Wersja FreeCAD
0.19 lub nowszy
Pliki z przykładami
Nie dołączono
Zobacz również
Poradnik: Podstawy dla środowiska pracy Projekt Części

Wprowadzenie

Poradnik ten to jest uaktualniona wersja poradnika Podstawy dla środowiska pracy Projekt Części.

Ten poradnik wprowadza użytkowników do środowiska pracy Projekt Części. W tym poradniku stworzymy model przestrzennej bryły części pokazanej na powyższym obrazku. W rysunku na końcu tego akapitu podane są wszystkie niezbędne wymiary do wykonania zadania.

Rozpoczniemy od utworzenia podstawowego kształtu bryły ze szkicu bazowego, a następnie będziemy rozbudowywać ten kształt, dodając tzw. cechy. Cechy te będą dodawać materiał do bryły lub usuwać go z niej za pomocą dodatkowych szkiców i towarzyszących im operacji.

Zastosujemy niektóre z technik opisanych w artykule Porady dotyczące tworzenia stabilnych modeli

 • Użyjemy szkicu głównego
 • Nazwane wiązania posłużą do przechowywania wymiarów, do których będzie można się odwołać w dalszej części budowy modelu.
  Na przykład, aby zmienić szerokość modelu z 53 mm, jak na rysunku technicznym, na 55mm wystarczy zmodyfikować wartość Długość' odpowiedniego nazwanego wiązania w szkicu głównym, a cały model odpowiednio się zmodyfikuje. Jest to projektowanie "parametryczne" w działaniu.
 • Geometrie zewnętrzne są potencjalnie objęte Problemom nazewnictwa topologicznego. Będziemy ich używać tylko wtedy, gdy będzie to absolutnie konieczne i będziemy starali się odwoływać do najbardziej stabilnych dostępnych elementów. Odwoływanie się do krawędzi i wierzchołków szkiców jest zwykle bardziej stabilne niż odwoływanie się do krawędzi i wierzchołków wygenerowanej geometrii bryłowej.

Ten poradnik nie będzie wykorzystywał wszystkich funkcji i narzędzi dostępnych w środowisku pracy Projekt Części, ale zapewni podstawy, na których użytkownicy mogą budować swoją wiedzę i umiejętności.

Zapraszamy do sygnalizowania wszelkich błędów i problemów w tym wątku na forum: Nowy poradnik środowiska Projekt Części dla FC 019 i 020.

Uwagi wstępne

 • Ten poradnik zawiera szczegółowe instrukcje, gdy opisuje daną operację po raz pierwszy. Kolejne operacje będą miały bardziej zwięzły opis. W razie wątpliwości należy znaleźć operację, która zawiera bardziej szczegółowy opis. Na przykład podczas tworzenia szkicu po raz pierwszy proces wyboru płaszczyzny szkicu będzie szczegółowo wyjaśniony, dla kolejnych szkiców nie będzie.
 • Wszystkie wymienione narzędzia są dostępne z pasków narzędziowych oraz z menu.
 • Ten poradnik zakłada, że opcja Wiązania automatyczne w oknie Edycja kontrolek Szkicownika jest zaznaczona. Dzięki temu niektóre wiązania zostaną zastosowane automatycznie. W przeciwnym razie trzeba będzie zastosować je samodzielnie.
 • Jeśli solver szkicownika wykryje zbędne wiązanie, zmieni kolor szkicu na pomarańczowy. Przed dodaniem kolejnych wiązań należy usunąć nadmiarowe wiązania. Nadmiarowe wiązania są widoczne w panelu zadań, kliknij niebieskie odniesienie i naciśnij Usuń.
 • Kolor wymieniony powyżej jest kolorem domyślnym, można go zmienić w preferencjach. To samo dotyczy innych kolorów wymienionych w tym poradniku.
 • Z narzędzia do rysowania Szkicownik wychodzimy naciskając klawisz Esc lub klikając prawym przyciskiem myszy pusty obszar okna widoku 3D. Kursor myszki zmieni swój wygląd na standardowy kursor ze strzałką. Jeśli naciśniesz Esc jeszcze raz, wyjdziesz z trybu edycji szkicu. Aby powrócić do edytora, kliknij zakładkę Model, a następnie kliknij dwukrotnie element Szkic w Widoku drzewa lub kliknij go prawym przyciskiem myszki i wybierz Edycja szkicu z menu kontekstowego. Aby uniknąć opuszczania trybu edycji po zbyt częstym naciskaniu klawisza Esc, zmień preferencje Klawisz Esc umożliwia wyjście z trybu edycji szkicu, zobacz stronę Ustawienia szkicownika.
 • Możliwe jest, że niektóre elementy w panelu zadań, na przykład przycisk OK, nie są widoczne, jeśli panel nie jest wystarczająco szeroki. Możesz go poszerzyć, przeciągając jego prawy brzeg. Umieść kursor myszki nad krawędzią, gdy kursor zmieni wygląd na dwukierunkową strzałkę, przytrzymaj lewy przycisk myszki i przeciągnij.
 • Przycisk >> na pasku narzędzi wskazuje, że pasek narzędzi jest skrócony. Możesz użyć wspomnianego przycisku, aby rozwinąć, lub przenieść pasek narzędzi w miejsce, gdzie jest więcej miejsca. Aby przesunąć pasek narzędziowy umieść kursor myszki nad uchwytem przed pierwszą ikoną na pasku narzędziowym, przytrzymaj lewy przycisk myszki i przeciągnij.
 • W trakcie cyklu rozwoju v0.21 wprowadzono nową ikonę dla narzędzia Utwórz polilinię: . Stara ikona wygląda tak: . W tym poradniku będziemy używać nowej ikony.
 • Zapoznaj się z informacjami na stronie Koncepcje środowiska Projekt Części, aby zapoznać się z pewnymi podstawami koncepcyjnymi.
 • Zapoznaj się z informacjami na stronie środowisko pracy Szkicownik, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie niektórych terminów używanych tutaj.

Rozpoczynamy

Najpierw upewnij się, że właśnie jesteś w środowisku pracy Projekt Części. W razie potrzeby wybierz go z listy rozwijanej Środowisk pracy. Po uruchomieniu go należy utworzyć nowy dokument, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dobrym nawykiem jest częste zapisywanie swojej pracy, dlatego najpierw zapisz nowy dokument, nadając mu dowolną nazwę.

Cała praca w ramach środowiska pracy Projekt Części zaczyna się od Zawartości. Kliknij Utwórz zawartość, aby ją utworzyć i aktywować. Zauważ, że możliwe jest również pominięcie tego kroku: podczas tworzenia szkicu za pomocą narzędzia środowiska Projekt Części Utwórz szkic, jeśli nie zostanie znaleziona żadna istniejąca zawartość, nowa zostanie automatycznie utworzona i aktywowana.

Szkic główny

Szkic główny zawiera prostokątny kształt podstawy modelu oraz dwa nazwane wiązania, które dostarczą prawidłowe wymiary do innych części modelu: długość, która będzie zawierać 53 mm (wynik dodania wymiaru 39 mm do dwóch boków 7 mm), oraz szerokość, która będzie zawierać 26 mm. Aby móc wykorzystać symetrię modelu w dalszych krokach, górna krawędź prostokąta zostanie wyśrodkowana względem punktu odniesienie położenia za pomocą wiązania symetrycznego.

Sketch

Fig: MS1
Fig: MS2
Fig: MS3
Fig: MS4
Fig: MS5
Fig: MS6

Krok A: Utwórz szkic

 1. Kliknij Utwórz szkic. Spowoduje to utworzenie szkicu w obrębie właśnie utworzonej bryły. Będzie on nosił nazwę Szkic.
 2. Otworzy się panel zadań podobny do tego z Rys. MS1, w którym należy wybrać, do której płaszczyzny zostanie dołączony szkic.
  1. Wybierz XY_Plane z listy lub wybierz tę płaszczyznę w oknie widoku 3D.
  2. Kliknij OK.
 3. FreeCAD automatycznie przełączy się na środowisko pracy Szkicownik
 4. Szkic jest otwierany w trybie edycji: zobaczysz coś w rodzaju Rys: MS2. Wskazane są osie X (linia czerwona) i Y (linia zielona) szkicu oraz jego punkt odniesienia położenia (czerwony punkt).

Krok B: Dodaj geometrię

 1. Kliknij Utwórz prostokąt.
 2. Podczas gdy narzędzie jest aktywne kursor ma następujący wygląd:
 3. Wybierz dwa punkty, aby utworzyć prostokąt z grubsza wyśrodkowany wokół osi Y podobnie jak na Rys: MS3. Uwaga:
  • Nie umieszczaj punktów na osi, ponieważ Solver automatycznie zastosuje wiązania, które później stworzą problemy.
  • Wymiary prostokąta są w tym momencie nieistotne. Zostaną one przypisane za pomocą więzów w późniejszym kroku.
 4. Po zakończeniu naciśnij Esc lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć pracę z narzędziem.

Krok C: Przypisz wiązanie poziome

 1. Wybierz linię zdefiniowaną przez P2 i P3 w Rys: MS3.
 2. Kliknij Zwiąż odległość poziomą:
  1. Pomiędzy punktami końcowymi wybranej linii pojawi się wymiar. Ten wymiar to aktualna wartość długości.
  2. Dodatkowo pojawi się okno dialogowe:


  1. Przypisz Długość = 53 mm
  2. Aby można było później odwołać się do tego wymiaru potrzebna jest jego nazwa. Możesz użyć dowolnej nazwy, musi być ona tylko unikalna w obrębie szkicu. Przypisz Nazwę = długość.
  3. Kliknij OK.
 1. Wynik powinien być podobny do Rys. MS4

Krok D: Przypisz wiązanie symetrii

 1. Wybierz punkty P2 i P3 prostokąta.
 2. Wybierz punkt odniesienia położenia szkicu. Uwaga: kolejność wyboru punktów jest ważna.
 3. Kliknij Wiązanie symetrii.
 4. W końcu otrzymasz coś, co wygląda jak rysunek: MS5.

'Krok E: Przypisz wiązanie pionowe

Przypisz pionowe wiązanie odległości, stosując tę samą procedurę, która została użyta dla poprzednio zastosowanego poziomego wiązania odległości:
 1. Wybierz linię zdefiniowaną przez P3 i P4 w Rys: MS3.
 2. Kliknij Zwiąż odległość pionową:
  1. Przypisz Długość = 26 mm
  2. Przypisz Nazwę = szerokość.
  3. Kliknij OK.
 3. Wynik powinien odpowiadać rysunkowi: MS6.
 4. Szkic jest teraz w pełni związany:
  • Linie w szkicu są jasnozielone.
  • W sekcji Komunikaty Solvera w panelu zadań wyświetlany jest komunikat W pełni związany.
  • Jeśli wybierzesz dowolną linię lub wierzchołek szkicu i spróbujesz go przeciągnąć, pozostanie on nieruchomy.

Krok F: Zamknij szkic

Kliknij Zamknij u góry panelu Zadań, aby wyjść z trybu edycji szkicu.

Profil główny

Profil główny jest tworzony przez wyciągnięcie nowego szkicu.

Sketch001

Fig. MP1
Fig: MP2

Krok A: Utwórz szkic

Kliknij Utwórz szkic i utwórz szkic dołączony do płaszcyzny YZ_Plane. FreeCAD przypisze nazwę Szkic001.

Krok B: Dodaj geometrię

 1. Kliknij Utwórz polilinię i utwórz kształt jak na Rys: MP1.
 2. Etykiety P1, P2 itd. nie pojawią się w szkicu. Zostały one dodane w celach informacyjnych.
 3. Dla ostatniego punktu końcowego odcinka upewnij się, że wybierasz pierwszy punkt kształtu. Punkt zmieni kolor i zobaczysz symbol wiązania zbieżności w pobliżu kursora. Wiązania zbieżności muszą być jawne. Nie wystarczy, że dwa punkty pokrywają się wizualnie.
 4. Naciśnij klawisz Esc lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby opuścić narzędzie.

Krok C: Przypisz wiązania

 1. Trzy pionowe i poziome wiązania, które widzisz na obrazku, powinny zostać dodane automatycznie, o ile narysowałeś te linie w ten sposób. Jeśli tego nie zrobiłeś, musisz je dodać.
 2. Wybierz punkt P2 oraz oś Y szkicu i zastosuj wiązanie punktu na obiekcie. Ponieważ szkic jest dołączony do YZ_Plane, oś Y szkicu nie pokrywa się z osią Y obiektu Zawartości.
 3. Wybierz punkt odniesienia położenia i punkt P1 i zastosuj wiązanie poziome. Możesz zapytać dlaczego nie wiązanie zbieżności?. Więc spróbuj (i cofnij). Szkic zmieni kolor na pomarańczowy i pojawi się komunikat solvera Wiązania nadmiarowe. Ponieważ linia od P1 do P2 została już związana w pionie, jedynym pozostałym stopniem swobody jest współrzędna Y linii P1. Wiązanie zbieżności ustawia zarówno współrzędną X jak i Y na zero, ale współrzędna X jest już określona. Z kolei wiązanie poziome ustawia na zero tylko współrzędną Y, co jest wystarczające.
 4. Wybierz linię zdefiniowaną przez punkty P2 i P3, zastosuj zwiąż odległość poziomą, i przypisz jej Długość = 5 mm.
 5. Wybierz linię zdefiniowaną przez punkty P1 i P2, zastosuj zwiąż odległość pionową, i przypisz jej Długość = 26 mm.
 6. Wybierz linię zdefiniowaną przez punkty P1 i P4 i zastosuj zwiąż odległość poziomą:
  1. Dla tej wartości użyjesz wiązania z określeniem nazwy za pomocą wyrażeń.

Aby to zrobić, kliknij mały przycisk w polu tekstowym „Długość”: .

  1. Zostanie wyświetlone nowe okno dialogowe o nazwie „Edytor formuł” zawierające pole wprowadzania i etykietę „Wynik:”, podobne do poniższego obrazka:

   Kiedy zaczniesz pisać w polu wejściowym, zobaczysz kilka automatycznych uzupełnień.
  2. Wybierz etykietę szkicu. W naszym przypadku potrzebujemy <<Sketch>>.. Zwróć uwagę na kropkę po etykiecie.
  3. Aby wybrać wiązanie z określeniem nazwy "szerokość", należy najpierw wpisać Constraints. z kropką.

Tutaj działa automatyczne uzupełnianie.

  1. Aby dodać "szerokość", automatyczne upełnianie nie jest jeszcze dostępne, więc wypełnij komórkę, aby przeczytać <<Sketch>>.Constraints.szerokość. Jeśli wszystko poszło dobrze, czerwony komunikat o błędzie po Wynik: został zastąpiony poprawną wartością, jak na poniższym obrazku:
  2. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Edytor formuł.
  3. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Wstaw długość.
 1. Powinieneś mieć w pełni związany szkic podobny do tego na Rys.: MP2.
 2. Zwróć uwagę na różne kolory używane dla wiązań odległości przypisywanych za pomocą wyrażeń oraz te przypisywane z podaniem długości.

Krok D: Zamknij szkic

Kliknij Zamknij u góry panelu Zadań, aby wyjść z trybu edycji szkicu.

Wyciągnięcie

Fig: MP3
 1. Upewnij się, że wybrano Sketch001.
 2. Kliknij Wyciągnij:
  1. Otworzy się panel zadań Parametry wyciągnięcia.
  2. Aby określić Typ wybierz Wymiar .
  3. Dla okreśenia parametru Długość ponownie użyj wyrażenia, ale tym razem wpisz <<Sketch>>.Constraints.długość. To powinno dać wynik 53 mm.
  4. Zaznacz Symetrcznie do płaszczyzny.
  5. Kliknij OK, aby zamknąć panel zadań.
 3. Powinieneś teraz otrzymać bryłę jak pokazano na Rys: MP3.

Wycięcia w narożnikach

W przypadku wycięć narożnych do modelu dodawane są dwa elementy. Do utworzenia pierwszego wycięcia użyto funkcji kieszeń, opartej na innym szkicu, a następnie cecha ta jest modyfikowana odbiciem lustrzanym.

Sketch002

Fig: CC1
Fig: CC2
Fig: CC3

Krok A: Ukryj bryłę

Ukryj właśnie utworzoną bryłę: Wybierz obiekt Pad i kliknij klawisz Spacja.

Krok B: Utwórz szkic

Kliknij Utwórz szkic i utwórz szkic dołączony do płaszcyzny XZ_Plane. Szkic będzie nosił nazwę Sketch002.

Krok C: Dodaj geometrię

 1. Wybierz Utwórz prostokąt, i narysuj prostokąt. Nie twórz go zbyt blisko osi, aby uniknąć wygenerowania automatycznych więzów, które utrudniałyby późniejsze przesunięcie go do właściwej pozycji.
 2. Zakończ pracę z narzędziem.

Krok D: Przypisanie więzów wymiarowych

 1. Wybierz jedną z poziomych linii, zastosuj zwiąż odległość poziomą, i przypisz wartość 11 mm.
 2. Wybierz jedną z pionowych linii, zastosuj zwiąż odległość pionową, i przypisz wartość 5 mm.
 3. Powinieneś otrzymać rozwiązanie podobne jak na Rys: CC1.

Krok E: Zamknij szkic

Kliknij Zamknij. Sketch002 na tym etapie nie jest w pełni związany.

Krok F: Wyświetl poprzednie szkice

Aby skorzystać z narzędzia geometria zewnętrzna, szkice, do których elementów chcemy się odwołać, muszą być widoczne. Upewnij się, że Sketch i Sketch001 są widoczne. Użyj klawisza Spacja do przełączania widoczności w razie potrzeby. Rozwiń węzeł Pad w Widoku drzewa, aby uzyskać dostęp do obiektuSketch001.

Krok G: Dodaj geometrię zewnętrzną i w pełni zwiąż szkic

 1. Kliknij dwukrotnie Sketch002, aby wejść w tryb edycji.
 2. Obróć widok tak, aby wyraźnie widzieć punkty, jak pokazano na Rys: CC2. Ułatwi to kolejne kroki. Zauważ, że początkowe położenie prostokąta może być inne w Twoim szkicu.
 3. Kliknij narzędzie Geometria zewnętrzna.
 4. Podczas gdy narzędzie jest aktywne kursor ma następujący wygląd:
 5. Wybierz punkt P1 w Rys: CC2. Wybrany punkt zostaje dodany do szkicu jako geometria zewnętrzna. Będzie on wyświetlany w sekcji Elementy w panelu zadań z fioletową ikoną X lub, dostępne w wersji 0.21, ikoną fioletowej kropki.
 6. Mając wciąż aktywne narzędzie wybierz punkt P2 na Rys: CC2. Ta zewnętrzna geometria powinna również pojawić się w sekcji Elementy.
 7. Zakończ pracę z narzędziem.
 8. Wybierz punkt P1 i punkt P3 i zastosuj zwiąż odległość pionową. Prostokąt zostanie wyrównany do pozycji X punktu P1.
 9. Wybierz punkt P2 i punkt P3 i zastosuj zwiąż odległość poziomą. Prostokąt zostanie wyrównany do pozycji Y P2.
 10. Twój szkic powinien być w pełni związany, tak jak na Rys. CC3.

Krok H: Zamknij szkic

Kliknij Zamknij.

Kieszeń

Fig: CC4
Fig: CC5

Do stworzenia wycięcia użyjemy narzędzia Kieszeń. Narzędzie to jest przeciwieństwem narzędzia Wyciągnij. Podczas gdy narzędzie Wyciągnij dodaje materiał, narzędzie Kieszeń usuwa materiał.

 1. Wybierz Sketch002.
 2. Kliknij Kieszeń:
  1. Otworzy się panel zadań Parametry kieszeni.
  2. Wybierz Typ Przez wszystkie .
  3. Zaznacz opcję Zaznaczony
  4. Kliknij OK.
 3. Powinieneś uzyskać efekt przypominający ten z Rys: CC4

Odbicie lustrzane

Zamiast tworzyć kolejny szkic i kieszeń, wykorzystujemy symetrię modelu względem płaszczyzny YZ i użyjemy narzędzia odbicie lustrzane do stworzenia drugiego wycięcia.

 1. Wybierz Kieszeń w Widok drzewa.
 2. Kliknij narzędzie odbicie lustrzane:
  1. Otwiera się panel zadań Parametry odbicia lustrzanego.
  2. Z menu rozwijanego wybierz Płaszczyznę Pionowa oś szkicu . Płaszczyzna zostanie zdefiniowana przez tę oś (oś Y), a także przez oś Z szkicu. Zauważ, że wybranie Płaszczyzny bazowej YZ dałoby ten sam efekt.
  3. Kliknij OK.
 3. Powinieneś mieć teraz część, która wygląda jak ta na Rys: CC5.

Boki

Boki tworzymy w podobny sposób, ale zamiast usuwać materiał będziemy dodawać materiał za pomocą funkcji wyciągnij.

Sketch003

Fig: SD1
Fig: SD2
Fig: SD3
 1. Upewnij się, że Szkic jest widoczny, a obiekt Mirrored jest ukryty.
 2. Kliknij narzędzie utwórz szkic i wygeneruj nowy szkic dołączony do płaszczyzny XY_Plane. Szkic będzie nosił nazwę Sketch003.
 3. Kliknij utwórz prostokąt i utwórz prostokąt podobny do mniejszego prostokąta na Rys: SD1. Ponieważ prostokąt jest przesunięty względem osi X, nie powinno to wywołać automatycznego dowiązania punktu na obiekcie.
 4. Zamknij narzędzie.
 5. Kliknij narzędzie geometria zewnętrzna.
 6. Wybierz punkt P1 jak pokazano na Rys: CC2 z obiektu Szkic.
 7. Zamknij narzędzie.
 8. Zastosuj następujące wiązania:
  1. Wybierz jedną z poziomych linii, zastosuj narzędzie zwiąż odległość poziomą, i przypisz wartość 7 mm.
  2. Wybierz jedną z pionowych linii, zastosuj narzędzie zwiąż odległość pionową i przypisz to wyrażenie: <kod><<Szkic >>.Constraints.szerokosc.
  3. Wybierz punkt lewy górny utworzonego prostokąta (oznaczony TL na Rys.: SD1) i nowo dodany punkt geometrii zewnętrznej i zastosuj narzędzie wiązanie zbieżności.
 9. Szkic powinien być teraz w pełni związany.
 10. Kliknij Zamknij.

Pad001

 1. Wybierz Sketch003'.
 2. Kliknij Pad:
  1. Przypisz Typ = Wymiar .
  2. Przypisz Długość = 16.7 mm.
  3. Kliknij OK.
 3. Powinieneś uzyskać wynik jak pokazano na Rys: SD2.

Mirrored001

 1. Wybierz obiekt Pad001.
 2. Kliknij narzędzie odbicie lustrzane:
  1. Upewnij się, że Płaszczyzna Pionowa oś szkicu jest zaznaczona.
  2. Kliknij OK.
 3. Powinieneś teraz mieć część, która wygląda jak na Rys: SD3.

Uwaga

Nasze dwie operacje odbicia lustrzanego mają wspólną płaszczyznę symetrii, więc moglibyśmy nieco uprościć nasz model łącząc je. W tym celu:

 1. Pomiń pierwszą operację odbicia lustrzanego.
 2. Wybierz zarówno Pad001 jak i Pocket w kroku 1 powyższej operacji Mirrored001.

Podkreśla to ważną koncepcję, że odzwierciedlamy wybrane cechy (operacje, które wykonaliśmy na bryle, w wybranej kolejności), a nie samą bryłę.

Środkowy otwór

Teraz czas na najtrudniejszą część naszego modelowania, wyzwanie, które pojawia się, ponieważ niektóre wymiary otworu centralnego są zdefiniowane wzdłuż skośnej ściany. Jeśli użyjesz tej ściany, powstałej w wyniku wyciągnięcia obiektu Sketch001, jako odniesienia dla następnego szkicu, narazisz się na problem nazewnictwa topologicznego. Lepszym rozwiązaniem jest odwołanie się do samego obiektu Sketch001.

Sketch004

Fig: CH1
Fig: CH2
 1. Spraw, aby Sketch001 był widoczny, a ukryj Sketch i Mirrored001.
 2. Kliknij utwórz szkic i utwórz nowy szkic dołączony do YZ_Plane. Szkic będzie nosił nazwę Sketch004.
 3. Kliknij utwórz polilinie i wyznacz polilinię taką, jaką wskazują punkty P1, P2, P3 i P4 na Rys: CH1.
 4. Pamiętaj, aby zamknąć polilinię wybierając pierwszy punkt. Dzięki temu powstanie wymagane wiązanie zbieżności.
 5. Zamknij narzędzie.
 6. Sprawdź zastosowane wiązania:
  • Usuń zbędne więzy pionowe zastosowane do linii zdefiniowanej przez P1 i P2.
  • Upewnij się, że więz poziomy został zastosowany do linii zdefiniowanych przez P1 i P4 oraz P2 i P3.
  • Upewnij się, że wiązanie punktu na obiekcie zostało zastosowane do P1 i osi Y oraz do P2 i osi Y.
 7. Kliknij narzędzie geometria zewnętrzna
 8. Wybierz linię zdefiniowaną przez EGP1 i EGP2 w Sketch001, wskazaną przez fioletowy kolor na Rys: CH2.
 9. Zamknij narzędzie.
 10. Zastosuj wiązanie punkt na obiekcie do P3 i geometrii zewnętrznej, a następnie powtórz tę operację dla P4. To sprawi, że linia zdefiniowana przez P3 i P4 będzie pokrywać się z linią zdefiniowaną przez EGP1 i EGP2.
 11. Wybierz linię P3 do P4, zastosuj wiązanie odległości, i przypisz Długość = 17 mm
 12. Wybierz punkty EGP2 i P4, zastosuj wiązanie odległości, i przypisz Długość = 7 mm.
 13. W ten sposób powstanie w pełni związany szkic, taki jak na Rys: CH2.
 14. Kliknij Close.
 15. Ukryj Sketch001.

Pocket001

 1. Wybierz obiekt Sketch004.
 2. Kliknij kieszeń:
  1. Wybierz Typ Dwa wymiary .
  2. Przypisz 8,5 mm do długości i drugiej długości.
  3. Kliknij OK.
 3. Wybierz nowo utworzony Pocket001.
 4. W zakładce Dane Edytora właściwości zmień wartość właściwości Ulepsz na Prawda. Edytor właściwości znajduje się w zakładce Model w Widoku złożonego.

Uwagi

 1. Dla Pocket001 mogliśmy alternatywnie użyć opcji Typ Wymiar , zaznaczyć Symetrycznie do płaszczyzny i wpisać wartość 17 mm dla Długości.
 2. Udoskonal spróbuje usunąć szwy pozostawione przez poprzednie operacje. Zaleca się, aby dopracować tylko bryłę ostateczną, ponieważ niektóre operacje mogą się nie powieść, jeśli poprzednia cecha została dopracowana. Jednakże są też przypadki, w których funkcja ulepsz może sprawić, że operacja się powiedzie. Dlatego w razie problemów należy sprawdzić tę właściwość i przetestować. Niestety nie ma jeszcze ogólnej zasady, którą należałoby się kierować.

Wynik

Model jest kompletny. Powinien wyglądać jak na poniższym obrazku.

Na koniec wybieramy Szkic w Widoku Drzewa i na zakładce Dane w Edytorze właściwości szukamy Szkic → Wiązania. Rozwiń ten węzeł i zmień wiązania długość i szerokość. Model powinien ulec zmianie parametrycznej.