Architektura: Obmiar

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Arch Schedule and the translation is 100% complete.
POLECENIE TO JEST CZĘŚCIĄ ZINTEGROWANEGO środowiska pracy BIM w V1.0
Ta strona została zaktualizowana dla tej wersji.

Architektura: Obmiar

Lokalizacja w menu
Zarządzanie → Obmiar
Środowisko pracy
BIM
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Narzędzie Obmiar umożliwia tworzenie i automatyczne wypełnianie arkusza kalkulacyjnego zawartością zebraną z modelu.

Note: Narzędzie to zostało przepisane w FreeCAD 0.17 i różni się od poprzednich wersji.

Aby uzyskać bardziej ogólne rozwiązanie, zapoznaj się z środowiskiem pracy Reporting Workbench na liście zewnętrznych środowisk pracy. To środowisko pracy używa składni SQL do wyodrębniania informacji z dokumentu.

Użycie

 1. Otwórz lub utwórz dokument FreeCAD zawierający kilka obiektów.
 2. Naciśnij przycisk Obmiar.
 3. Dostosuj żądane opcje.
 4. Naciśnij przycisk OK.

Przepływ pracy

Najpierw musisz mieć model. Na przykład tutaj jest dokument z kilkoma obiektami Architektury, ale inne obiekty są również obsługiwane.

Następnie należy nacisnąć przycisk Obmiar. Pojawi się następujący panel zadań. Jest on dość szeroki, więc będziesz musiał poszerzyć panel zadań, aby czuć się komfortowo.

Następnie można wypełniać wiersz po wierszu. Każdy wiersz jest "zapytaniem" i wygeneruje jeden wiersz w arkuszu kalkulacyjnym. Naciśnij przycisk Dodaj, aby dodać nowy wiersz i kliknij dwukrotnie każdą komórkę z tego wiersza, aby wypełnić wartości. Przycisk Usuń usunie wiersz zawierający aktualnie zaznaczoną komórkę, a Wyczyść usunie wszystkie wiersze. Możliwe wartości do wpisania w kolumnach to:

 • Opis: Opis dla tego zapytania. Kolumna Opis będzie pierwszą kolumną wynikowego arkusza kalkulacyjnego. Opis jest obowiązkowy do wykonania zapytania. Jeśli komórka opisu pozostanie pusta, cały wiersz zostanie pominięty i pozostawiony pusty w arkuszu kalkulacyjnym. Pozwala to na dodanie wierszy "separatorów".
 • Właściwość: Jest to rzeczywiste zapytanie, które ma zostać wykonane na wszystkich obiektach wybranych przez zapytanie. Mogą to być dwie rzeczy: słowo count lub właściwość obiektu:
  • Jeśli wpiszesz count (lub Count lub COUNT, wielkość liter nie ma znaczenia) wybrane obiekty zostaną po prostu zliczone.
  • Jeśli wprowadzisz właściwość obiektu, wartość tej właściwości dla każdego z wybranych obiektów zostanie pobrana i zsumowana. Obiekty, które nie mają tej właściwości, zostaną pominięte. Użyj notacji kropkowej, aby pobrać właściwości właściwości: PropertyOfObject.PropertyOfProperty1.PropertyOfProperty2. Jeśli właściwość przed pierwszą kropką zaczyna się od małej litery, zostanie ona uznana za odniesienie do samego obiektu i zignorowana. Wpisanie na przykład object.Shape.Volume jest tym samym, co wpisanie Shape.Volume.
 • Jednostka: Opcjonalna jednostka, w której wyrażone zostaną wyniki. Do użytkownika należy podanie jednostki, która pasuje do zapytania, które wykonuje, na przykład, jeśli pobierasz objętości, powinieneś użyć jednostki objętości, takiej jak m^3. Jeśli użyjesz niewłaściwej jednostki, np. cm, otrzymasz błędne wyniki.
 • Obiekty: Można pozostawić to pole puste, wtedy wszystkie obiekty dokumentu będą brane pod uwagę przez to zapytanie, lub podać listę nazw obiektów oddzielonych średnikiem (;). Jeśli którykolwiek z obiektów na tej liście jest grupą, jego dzieci również zostaną wybrane. Najprostszym sposobem na użycie tej funkcji jest pogrupowanie obiektów w dokumencie i podanie nazwy grupy w tym miejscu. Możesz także użyć przycisku Dodaj wybrane, aby dodać obiekty aktualnie zaznaczone w dokumencie. W tym przypadku należy użyć nazw wewnętrznych. Aby wybrać obiekty według ich etykiety, pozostaw tę kolumnę pustą i użyj zamiast niej kolumny Filtr.
 • Filtr: W tym miejscu można dodać listę filtrów oddzielonych średnikami;. Każdy filtr ma postać: property:value. Można używać tylko właściwości, które przechowują wartość łańcuchową. Zarówno właściwość, jak i wartość nie uwzględniają wielkości liter. Można pominąć value, ale nie :. Aby poprawnie obsługiwać harmonogramy utworzone w poprzednich wersjach Obmiaru, właściwość type zostanie przetłumaczona na właściwość ifctype. Zaleca się, aby nie używać type w nowych harmonogramach.
Na przykład:
label:floor1;ifctype:window zachowa tylko obiekty, które mają "floor1" w ich DANEEtykiecie i "window" w ich DANEIFC Type. Okno z DANEEtykiety "Floor1-AA" i DANEIFC Type "Window Standard Case".
label:door Zachowa tylko obiekty, które mają "drzwi" w ich DANEEtykiecie.
!label:door Zachowa tylko obiekty, które nie mają "door" w swoich DANEEtykiecie.
ifctype:structural Zachowa tylko obiekty, które mają "structural" w ich DANEIFC Type.
!ifctype:something Zachowa tylko obiekty, które nie mają "structural" w ich DANEIFC Type lub które nie mają właściwości DANEIFC Type.
!ifctype: Zachowa tylko obiekty, które nie mają właściwości DANEIFC Type.

Przycisk Import umożliwia zaimportowanie listy utworzonej w innej aplikacji arkusza kalkulacyjnego, w postaci pliku csv.

Możemy więc zbudować listę zapytań w ten sposób:

Następnie naciśnij OK i nowy obiekt obmiaru zostanie dodany do dokumentu, który zawiera arkusz kalkulacyjny z wynikami:

Dwukrotne kliknięcie obiektu obmiaru powoduje powrót do panelu zadań i zmianę wartości. Dwukrotne kliknięcie samego arkusza kalkulacyjnego powoduje wyświetlenie wyników w 3 kolumnach: opis, wartość, jednostka (jeśli dotyczy):

Arkusz kalkulacyjny można następnie normalnie wyeksportować do formatu csv z poziomu arkusza kalkulacyjnego.

Własności dynamiczne

Możliwe jest dodawanie własnych właściwości do obiektów. Są one nazywane właściwościami dynamicznymi. Jeśli zostały one dodane z zaznaczoną opcją Prefiks dla nazwy grupy, ich nazwy rzeczywiście zaczynają się od nazwy grupy, ale ten przedrostek nie jest wyświetlany w Edytorze właściwości. Ich nazwy mają następującą postać: NameOfGroup_NameOfProperty. Aby odwołać się do nich w harmonogramie, należy użyć tej pełnej nazwy.