Architektura: Część budynku - piętro

From FreeCAD Documentation
This page is a translated version of the page Arch BuildingPart and the translation is 100% complete.

Arch BuildingPart

Lokalizacja w menu
Architektura → Część budynku
Środowisko pracy
Architektura
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.18
Zobacz także
Budowla, Teren

Opis

Narzędzie Część budynku zastępuje stare narzędzia Podłoga i Budynek nową, bardziej wszechstronną wersją, która może być używana nie tylko do tworzenia Pięter / Poziomów, ale także wszelkiego rodzaju sytuacji, w których różne obiekty Arch / BIM muszą być pogrupowane, a ta grupa może wymagać traktowania jako jednego obiektu lub replikacji.

Użycie

 1. Opcjonalnie, wybierz jeden lub więcej obiektów, które mają być zawarte w nowej części budynku.
 2. Naciśnij przycisk Część budowli.

Uwagi

Obiekty ``Część budynku`` posiadają wbudowaną, domyślną płaszczyznę przekroju.

Płaszczyzna ta jest zawsze równoległa do płaszczyzny bazowej obiektu Część budynku, ale można określić przesunięcie między nimi. Tak więc wszystkie narzędzia, które działają z płaszczyzną przekroju, takie jak Widok 2D kształtu i Wstaw obiekt środowiska Architektura również działają z obiektem Część budynku.

Opcje

 • Po utworzeniu obiektu Część budynku można dodać do niego więcej obiektów, przeciągając je i upuszczając w widoku drzewa lub korzystając z narzędzia Połącz obiekty.
 • Można usuwać obiekty z Części budynku, przeciągając je i upuszczając poza obiekt Widoku drzewa lub korzystając z narzędzia Usuń komponent.
 • Podwójne kliknięcie na obiekcie Część budynku w widoku drzewa ustawia płaszczyznę roboczą w jego lokalizacji, a obiekt Część budynku staje się aktywny, co oznacza, że nowe obiekty zostaną do niego automatycznie dodane. Kolejne podwójne kliknięcie na Części budynku ponownie go dezaktywuje i przywróci płaszczyznę roboczą do poprzedniej pozycji (aby ta opcja była dostępna, należy ją ustawić w panelu Właściwości Widoku - Interakcja - Podwójne Kliknięcie Aktywuje).
 • Część budynku może wyświetlać znacznik w widoku 3D z etykietą i wskazaniem poziomu.
 • Gdy Część budynku jest przesuwana / obracana, wszystkie jej obiekty podrzędne, które nie mają właściwości DANERuch z obiektem nadrzędnym lub mają ją włączoną, zostaną przesunięte / obrócone razem.
 • Części Budynku mogą być Klonowane.
 • Części Budynku mogą przyjmować dowolny typ IFC. Jego właściwość Typ IFC określa jego zastosowanie. Jeśli ustawisz go na Poziom Budynku, będzie działać jak poziom. Jeśli ustawisz go na Budynek, zachowuje się jak budynek, a jeśli ustawisz go na Element złożenia, zachowuje się jak zmontowane elementy. Jego ikona zmieni się, aby odzwierciedlić to ustawienie, ale poza tym nie ma to żadnego innego wpływu w programie FreeCAD. Jednak eksport do IFC jako jeden z tych typów może mieć wpływ na inne aplikacje BIM.
 • Części budynku pozwalają zdefiniować Automatyczną grupę przechwytywania. Następne obiekty Rysunku Roboczego i Architektury, lub cokolwiek innego, co korzysta z Draft.autogroup(), zostaną automatycznie dodane do tej Części budynku, jeśli znajdują się w całości w polu przechwytywania. dostępne w wersji 0.20

Właściwości

Zapoznaj się również z informacjami na stronie: Edytor właściwości.

Obiekt Część budowli wywodzi się z obiektu App: Cechy geometrii i dziedziczy wszystkie jego właściwości. Posiada on również następujące dodatkowe właściwości:

Dane

Podstawa

 • DANEGrupa (LinkList): Lista obiektów, do których istnieją odniesienia.
 • DANE (Ukryte)_ Group Touched (Bool).

Część Budynku

 • DANEPowierzchnia (Area): Obliczona powierzchnia podłogi tej kondygnacji.
 • DANEWysokość (Length): Wysokość tego obiektu i jego obiektów podrzędnych. Obiekty podrzędne mogą być na przykład ścianami. Wysokość każdej ściany musi być ustawiona na 0, aby właściwość wysokości Części Budynku przenosiła się do obiektów wewnątrz niej.
 • DANEPrzesunięcie Poziomu (Length): Punkt (0,0,0) tego poziomu. Wartość ta jest dodawana do atrybutu Placement.Base.z obiektu Część budynku, aby wskazać pionowe przesunięcie bez faktycznego przesuwania obiektu. Wynikowe przesunięcie jest wyświetlane, jeśli WIDOKShow Level ma wartość PRAWDA.
 • DANE (Ukryte)Tabela Materiałów (Map): Mapa MaterialName:SolidIndexesList, która określa powiązanie nazw materiałów z indeksami brył do użycia podczas odwoływania się do tego obiektu z innych plików.
 • DANETylko Bryły (Bool): Jeśli ustawiono PRAWDA, tylko bryły będą pobierane przez ten obiekt, gdy będą przywoływane z innych plików.
 • DANE (Hidden)Zapisany twórca (FileIncluded): Ten atrybut przechowuje reprezentację twórcy dla tego obiektu.
 • DANE (Hidden)Kształt (PartShape): Kształt tego obiektu.

Obiekt podrzędny

 • DANEPropagacja wysokości (Bool): Jeśli wartość ta przyjmie Prawda, wartość wysokości będzie przekazywana do zawartych obiektów. Zobacz właściwość DANEHeight dla dodatkowych warunków, które mają zastosowanie.

IFC

 • DANE (Hidden)Dane IFC (Map): dane zgodne ze standardem IFC.
 • DANE (Hidden)Własciwości IFC (Map): Właściwości IFC tego obiektu.
 • DANETyp IFC (Enumeration): Typ IFC dla tego obiektu.

Atrybuty IFC

 • DANEOpis (String): Opcjonalny opis dla tego komponentu
 • DANEGlobalny Id (String).
 • DANETyp obiektu (String).
 • DANEWysokość całkowita (Length)
 • DANESzerokość całkowita (Length)
 • DANETyp podziału (Enumeration)
 • DANEZdefiniowany typ (Enumeration)
 • DANETag (String): Opcjonalny znacznik dla tego komponentu.
 • DANETyp podziału użytkownika (String).

Widok

Grupa automatycznie

 • WIDOKAutogroup Autosize (Bool): Automatycznie ustawia rozmiar pola przechwytywania na podstawie zawartości części budynku. dostępne w wersji 0.20.
 • WIDOKAutogroup Box (Bool): Włącza/wyłącza automatyczne grupowanie (i wyświetlanie pola przechwytywania). introduced in version 0.20
 • WIDOKAutogroup Margin (Length): Margines używany, gdy włączony jest automatyczny rozmiar. introduced in version 0.20
 • WIDOKAutogroup Size (IntegerList): Pole przechwytywania dla nowo utworzonych obiektów wyrażone jako [XMin,YMin,ZMin,XMax,YMax,ZMax]. dostępne w wersji 0.20.

Część Budynku

 • WIDOKNazwa Czcionki (Font): Czcionka do użytku w tekstach.
 • WIDOK (Length)Rozmiar Czcionki (Font Size): Rozmiar czcionki dla tekstów.
 • WIDOK (Float)Grubość Linii (Line Width): Grubość linii dla tego obiektu.
 • WIDOK (Bool)Przesunięcie Początku (Origin Offset): Jeśli wartość to Prawda, aktywując, przesunięcie wyświetlania będzie również miało wpływ na znacznik początku.
 • WIDOKNadpisz Jednostkę (String): Opcjonalna jednostka do wyrażenia poziomów.
 • WIDOKPokaż Etykietę (Bool): Jeśli wartość to Prawda, po aktywowaniu wyświetlana jest etykieta obiektu.
 • WIDOKPokaż Poziom (Bool): Jeśli wartość to Prawda, pokazuj poziom.
 • WIDOKPokaż Jednostkę (Bool): Jeśli wartość to Prawda, pokazuj jednostkę na znaczniku poziomu.

Obiekt podrzędny

 • WIDOKKolor Linii obiektów podrzędnych (Kolor): Kolor linii do zastosowania dla obiektów podrzędnych tego elementu budynku.
 • WIDOKGrubość Linii obiektów podrzędnych (Float): Grubość linii do zastosowania dla obiektów podrzędnych tego elementu budynku.
 • WIDOKNadpisanie obiektów podrzędnych (Bool): Jeśli watrość to Prawda, obiekty zawarte w tym elemencie budynku będą stosować te ustawienia linii, koloru i przezroczystości.
 • WIDOKKolor Kształtu obiektów podrzędnych (Kolor): Kolor kształtu do zastosowania dla obiektów podrzędnych tego elementu budynku.
 • WIDOKPrzezroczystość obiektów podrzędnych (Procent): Przezroczystość do zastosowania dla obiektów podrzędnych tego elementu budynku.

Wycinek

 • WIDOKAutomatyczne Wycinanie Widoku (Bool): Włącz wycinanie widoku podczas aktywacji tego poziomu.
 • WIDOKMargines Wycinania (Długość): Odległość między płaszczyzną poziomu a linią wycinania.
 • WIDOKWycinanie Widoku (Bool): Wytnij widok powyżej tego poziomu.

Interakcje

 • WIDOKAutomatyczna Płaszczyzna Robocza (Bool): Jeśli ustawiono wartość Prawda, płaszczyzna robocza będzie utrzymana w trybie Automatycznym.
 • WIDOKAktywacja Podwójnego Kliknięcia (Bool): Jeśli ustawiono wartość Prawda, podwójne kliknięcie tego obiektu w drzewie aktywuje go.
 • WIDOKPrzywróć Widok (Bool): Jeśli ustawiono wartość Prawda, widok przechowywany w tym obiekcie zostanie przywrócony po podwójnym kliknięciu.
 • WIDOKZapisz Inventor (Bool): Jeśli opcja jest włączona, reprezentacja inventor tego obiektu zostanie zapisana w pliku FreeCAD, co pozwoli na odwołanie się do niej w innych plikach w trybie lekkim.
 • WIDOK (Ukryte)Zapisany Inventor (FileIncluded): Slot do zapisywania reprezentacji inventor tego obiektu, jeśli jest włączony.
 • WIDOKUstaw Płaszczyznę Roboczą (Bool): Jeśli ustawiono wartość Prawda, po aktywowaniu płaszczyzna robocza automatycznie dostosuje się do tej Części budynku.
 • WIDOK (Ukryte)Dane Widoku (FloatList): Dane pozycji kamery skojarzone z tym obiektem.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: API: Architektura i Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD.

Narzędzie Część budynku może być używane w makrodefinicjach i z konsoli Python za pomocą następujących funkcji:

BuildingPart = makeBuildingPart(objectslist=None)
 • Tworzy obiekt BuildingPart z objectslist, który jest listą obiektów.

Przykład:

import FreeCAD, Draft, Arch

p1 = FreeCAD.Vector(0, 0, 0)
p2 = FreeCAD.Vector(2000, 0, 0)
baseline = Draft.makeLine(p1, p2)
baseline2 = Draft.makeLine(p1, -1*p2)

Wall1 = Arch.makeWall(baseline, length=None, width=150, height=2000)
Wall2 = Arch.makeWall(baseline2, length=None, width=150, height=1800)
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()

BuildingPart = Arch.makeBuildingPart([Wall1, Wall2])

Floor = Arch.makeFloor([BuildingPart])
Building = Arch.makeBuilding([Floor])
Site = Arch.makeSite(Building)
FreeCAD.ActiveDocument.recompute()